Srovnání sociální koheze mezi Českou republikou a Německem

Srovnání sociální koheze mezi Českou republikou a Německem

Základní informace - Srovnání sociální koheze mezi Českou republikou a Německem

Název práce: Srovnání sociální koheze mezi Českou republikou a Německem

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 15 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Srovnání sociální koheze mezi Českou republikou a Německem

Tématem mé práce je problematika srovnání sociální koheze mezi Českou republikou a Německem. Úvodní kapitola se dotýká vymezení klíčových pojmů a problémů tohoto tématu. Následující kapitola popisuje podporu sociální koheze v evropském měřítku a praktické dopady na Českou republiku a Německo. Závěrečná kapitola práce se zaměřuje na vyhodnocení daného problému a na některé z návrhů týkajících se dalšího vývoje sociální koheze.

Na jaře roku 2000 přijala Evropská rada tzv. lisabonskou strategii, nazvanou podle místa, kde byl tento nový strategický cíl všemi patnácti členskými zeměmi schválen. Tato komplexní strategie, která byla rozvržena na celé příští desetiletí (2000-2010), byla v závěrech lisabonského zasedání Evropské rady formulována takto: Unie se má stát "nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností ".

Je patrné, že zejména poslední část formulovaného cíle je zaměřen na podporu a tvorbu větší sociální soudržnosti. Česká republika se plně k tomuto dokumentu zavázala po vstupu do Evropské unie, Německo realizovalo a realizuje některé části v oblasti sociální soudržnosti již před přijetím Lisabonské strategie.

Evropská unie v rámci svých členských států zformulovala hlavní oblasti ve kterých má být zajištěno provedení Lisabonské strategie, tyto oblasti jsou následující:

  • připravit přechod k ekonomice a společnosti založené na znalostech, a to pomocí lepších politik, pokud jde o informační společnost, výzkum a technologický rozvoj prostřednictvím urychlení procesu strukturálních reforem směřujících ke konkurenceschopnosti, inovacím a dokončení vnitřního trhu

  • modernizovat evropský sociální model, investovat do lidí a bojovat proti vylučování ze společnosti

  • udržet zdravou ekonomickou perspektivu a příznivý výhled pokud jde o růst, a to aplikací vhodné kombinace makroekonomických politik

Zejména druhý z koncepčních bodů je klíčový pro vymezení v rámci této práce i v obou analyzovaných zemích. Lisabonská strategie představuje v tomto ohledu scénář pro komplexní hospodářskou, sociální a ekologickou (enviromentální) obnovu Evropské unie. Nezahrnuje jen čistě ekonomický záměr, a to vytvořit vysoce konkurenceschopnou ekonomiku, ale má také sociální dimenzi (zejména dosáhnout plné zaměstnanosti a zdokonalit sociální soudržnost),a také dimenzi ekologickou: uskutečňovat udržitelný rozvoj.
Obsahuje proto ucelený a vzájemně se podporující soubor opatření, která byla formulována tak, aby se zvýšila výkonnost Unie, aniž by byla ohrožena sociální soudržnost a aniž by bylo znehodnoceno životní prostředí. Tato opatření mají vytvořit podmínky pro plné využití potenciálu Unie, pro nepřerušovaný růst, který nebude ohrožován inflací. Mají zlepšit konkurenceschopnost a umožnit firmám, aby vytvářely nová pracovní místa a aby byly tvůrci bohatství společnosti. Mají zajistit sociálně soudržnou společnost a zajistit, aby se investice do životního prostředí a udržitelný rozvoj vzájemně posilovaly.
Nový strategický cíl Evropské unie byl na základě důkladné analýzy předchozího období podrobně rozpracován na zasedání Evropské rady v Lisabonu a postupně na pravidelných jarních zasedáních Evropské rady hodnocen, dále obohacován a rozšiřován o další opatření. Zatím se konala tři tato hodnotící zasedání Evropské rady: ve Stockholmu (březen 2001), v Barceloně (březen 2002) a v Bruselu (březen 2003).

Klíčová slova - Srovnání sociální koheze mezi Českou republikou a Německem

Sociální koheze, Evropské standardy, Sociální politika, Česká republika, Německo

Obsah - Srovnání sociální koheze mezi Českou republikou a Německem

1. Obecné vymezení problematiky
2. Podpora sociální koheze v evropském měřítku, dopady na ČR a Německo
3. Vyhodnocení dané problematiky
Seznam odborných zdrojů

Stažení práce - Srovnání sociální koheze mezi Českou republikou a Německem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0424 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde