Speciální pedagogika-psychopedie

Speciální pedagogika-psychopedie

Základní informace - Speciální pedagogika-psychopedie

Název práce: Speciální pedagogika-psychopedie

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 16 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Speciální pedagogika-psychopedie

Psychopedie pochází ze dvou řeckých slov psýché - duše a paideia - výchova .Psychopedie je obor speciální pedagogiky zabývající se problematikou rozvoje, výchovy a vzdělávání osob s narušenými rozumovými schopnostmi.

Předmětem psychopedie jsou nejen osoby s mentálním postižením, ale i:

- jedinci s jinými duševními postiženími

- s pervazivními vývojovými poruchami

- se specifickými poruchami učení či chování

- S poruchami chování a emocí či dětskými psychózami

- s neurotickými poruchami vyvolanými psychotropními látkami

- s kombinovanými vadami/ s vícečetným postižením


Cílem práce psychopeda je dosažení maximálně možného stupně rozvoje osobnosti jedince s mentálním či jiným psychickým postižením a jeho společenská integrace, tzn. Nalezení adekvátního místa ve společnosti.

Psychopedie patří mezi vědy společenské. Spolupracuje s mnoha dalšími obory, přinášejícími poznatky o mentálně postiženém jedinci. Z interdisciplinárního hlediska leží v průsečíku vědních oborů pedagogiky, psychologie, sociologie a medicíny.


Termín psychopedie byl zaveden po roce 1945. Původně psychopedie zahrnovala také problematiku osob mravně narušených a to až do 2. Poloviny 60. let, kdy se vydělil obor etopedie.

Psychopedie byla dříve nazývána také oligofrenie, což je vrozené snížení intelektu (různého stupně), ke kterému dochází v období fetálním, neboli plodovém.

Zmínky o mentálním postižení můžeme objevit už v Platonových a Aristotelových spisech. V té době vzbudila slabomyslnost pozornost i u lékařských autorit (Hippokrates a Galenos). Za převažující postoj této doby je uváděno usmrcování defektních.

Ve starověku nebyly děti jen vybíjeny. Byly ponechány na živu a později byly využívány na nejhrubší práce nebo na žebrotu.

Zmínka o slabomyslných je i v Koránu. O slabomyslné mělo být postaráno, ale s hmotnými statky neměli nakládat. Duševní nemoc byla považována za boží milost.

V Bibli se slabomyslnost považuje za boží trest za hříchy rodičů. Zacházelo se s nimi jako se zvířaty, byli mučeni jako posedlí ďáblem nebo upalováni jako čarodějnice. Nebyla tady vůle napravovat a uzdravovat. Museli vést život tuláků a žít v úkrytech. Mezi obyčejnými lidmi byli slabomyslní vnímáni jako divoké bestie, které krvežíznivě napadají lidi. Také postoj církve k těmto jedincům byl rozporuplný, někde slabomyslné považovali za „děti boží“, jinde za „děti ďáblovy“.

Ve středověku došlo také k prvním pokusům charitativní péče o slabomyslné. Přijetí křesťanství přineslo nové sociálně etické názory na defektní jedince. Defektní byli pokládáni za označené od boha a jakákoli podpora znamenala nábožensky dobrý skutek.

Jako jeden z prvních autorů se zabýval ve svých dílech dětmi s mentálním postižením Jan Amos Komenský. Didaktika magna (velká didaktika) – Byl přesvědčen o možnostech výchovy a vzdělávání slabomyslných dětí. Ve svém díle uvádí šestero uspořádání duševních vlastností - děti bystré, tupé, měkké a povolné, vzpurné a tvrdé, chtivé vedení a těšící se z prací mechanických. Poukázal na individuální rozdíly mezi nimi a tvrdil, že v každém člověku jsou možnosti, které by se měly zachytit a dále rozvíjet. Z toho vyplýval požadavek výchovy a vzdělání pro všechny děti.

Klíčová slova - Speciální pedagogika-psychopedie

Psychopedie, Mentální retardace, Příčiny mentální retardace, Socializace jedince s mentálním postižením, Vzdělávání jedinců s mentálním postižením

Obsah - Speciální pedagogika-psychopedie

1. Historie psychopedie
2. Vymezení pojmu a klasifikace mentální retardace
3. Hlavní příčiny mentální retardace a její prevence
4. Socializace jedince s mentálním postižením. Rodina dítěte s mentálním postižením
5. Aktuální možnosti podpory, výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením, zajištění vzdělávání jedinců s mentálním postižením
Literatura

Stažení práce - Speciální pedagogika-psychopedie

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 100 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0427 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde