Role pracovníka sociální péče v domově pro seniory

Role pracovníka sociální péče v domově pro seniory

Název práce: Role pracovníka sociální péče v domově pro seniory

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 107 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Markéta Křivská

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Daň z nemovitosti

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 350 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0375 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Role pracovníka sociální péče v domově pro seniory

Cílem této diplomové práce je podat ucelený pohled na profesi pracovníků sociální péče, kteří zaujímají v pracovních týmech působících v domovech pro seniory významné místo.
Teoretická část popisuje předpoklady pro výkon profese, potřebné kompetence a vlastnosti pracovníka v sociálních službách. Poukazuje na problematiku vztahu pracovník-klient, etické aspekty práce, na častou zátěž a vyhoření, s kterým se pracovníci potýkají. Hlavním tématem je rozbor rolí pracovníků v různých oblastech poskytované sociální služby v domovech pro seniory. Jedna z kapitol se věnuje možnostem využití některých metod a přístupů v práci se seniory. Text práce se okrajově zabývá systémem sociální péče o seniory a charakteristikou této cílové skupiny klientů.
V praktické části jsou předloženy výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v několika domovech pro seniory v Královéhradeckém kraji. Na základě stanovených hypotéz byl výzkum zaměřen na zjištění povahy vztahu pracovníků k jejich profesi, jejich postavení v multiprofesním týmu, možnosti jejich dalšího profesního rozvoje a celkovou pracovní spokojenost. Je zde popsán výzkum, jeho průběh a vyhodnocení.

Úvod - Role pracovníka sociální péče v domově pro seniory

Oblast sociálních služeb prošla v průběhu několika posledních let určitými změnami. Jednou z nich bylo přijetí dlouho očekávaného zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který přinesl naprosto zásadní změnu systému sociální péče. V současném pojetí sociálních služeb je kladen důraz na dodržování lidských práv, respektování svobodné vůle klientů, zajišťování jejich důstojného života a sociální začleňování v rámci společnosti. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu klientů, v náležité kvalitě a takovým způsobem, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování základních lidských práv a svobod klientů.

S přijetím tohoto zákona vznikla také všem poskytovatelům zákonná povinnost dodržovat standardy kvality sociálních služeb. Standardy se zabývají kvalitou poskytovaných sociálních služeb, jejich odpovídajícím zabezpečením, naplňováním principů individuálního poskytování služby apod. Jednou z důležitých podmínek poskytování sociálních služeb je jejich odpovídající personální zajištění, tj. dostatečný počet kvalifikovaného, bezúhonného, právně i zdravotně způsobilého personálu. Lze říci, že úroveň poskytovaných sociálních služeb závisí na lidech, kteří v nich pracují. Právě vzdělaní, dobře připravení, odborní pracovníci představují v sociálních službách ten nejcennější zdroj.

Profese pracovníka v sociálních službách vznikla až s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podle § 115 tohoto zákona mohou v sociálních službách vykonávat odbornou činnost kromě sociálních pracovníků, pedagogických a zdravotnických pracovníků, také pracovníci v sociálních službách. Tito pracovníci mohou pracovat na několika pracovních pozicích, např. jako pracovníci přímé obslužné péče, pracovníci pro základní nepedagogickou činnost, nebo jako pracovníci pro pečovatelskou činnost. Během své několikaleté praxe jsem se setkala i s pracovníky v sociálních službách na vedoucích pracovních pozicích, kteří byli pověřeni řízením poskytování přímé obslužné péče nebo vedením některého z oddělení domova pro seniory. To proto, že pracovníkem v sociálních službách mohou být podle zákona i kvalifikovanější pracovníci se středoškolským vzděláním zdravotnického nebo sociálního zaměření.

Dříve byla potřebná péče v domovech pro seniory, stejně jako ve zdravotnických zařízeních, zajišťována výhradně prostřednictvím zdravotnického personálu, tj. zdravotních sester, ošetřovatelek a sanitářek. Důraz byl kladen především na poskytování péče ošetřovatelské. S přijetím zákona o sociálních službách se však situace výrazně změnila. Postupně docházelo ke snižování zdravotnického personálu a naopak ke zvyšování počtu odborných pracovníků v sociálních službách, kteří byli určeni právě pro poskytování tolik potřebné sociální neboli přímé obslužné péče. Na základě vlastní zkušenosti jsem přesvědčena, že pracovníci sociální péče bývají důležitými členy multiprofesních týmů, protože poskytují klientům podporu a pomoc tam, kde je jejich soběstačnost a schopnost sebeobsluhy výrazně omezena. Jsou to právě pracovníci přímé péče, kteří se podílejí na poskytování takové sociální služby, která je založena na celostním přístupu a vede k udržení kvalitního života seniorů.

Při výběru tématu diplomové práce hrála velkou roli moje osobní zkušenost, odborná praxe v několika domovech pro seniory, kde jsem pracovala na různých pracovních pozicích (např. jako sociální pracovnice, vedoucí oddělení přímé sociální péče nebo jako manažer kvality sociální služby) a také moje činnost v roli lektora kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách.

Diplomová práce si klade za cíl zmapovat současnou situaci a podat ucelený pohled na profesi pracovníků sociální péče, kteří pracují se seniory v pobytových sociálních službách, tj. domovech pro seniory. Práce je členěna do třech částí: teoretické, metodologické a analytické. V prvních dvou kapitolách teoretické části se věnuji popisu systému sociální péče o seniory v České republice a charakteristice této cílové skupiny klientů. V dalších kapitolách se zabývám teoretickým pohledem na profesi pracovníka v sociálních službách, přibližuji předpoklady pro výkon této práce, úzce se věnuji problematice vztahu pracovník-klient, etickým otázkám a problematice působení pracovníků v multiprofesních týmech. Hlavním tématem je rozbor rolí pracovníků sociální péče v různých oblastech poskytované sociální služby v domovech pro seniory.

Praktická část shrnuje výsledky dotazníkového šetření, kterého se účastnili pracovníci sociální péče několika domovů pro seniory v Královéhradeckém kraji.

Závěr - Role pracovníka sociální péče v domově pro seniory

Diplomovou práci na téma „Role pracovníka sociální péče v domově pro seniory“ jsem si vybrala proto, že se na základě osobní zkušenosti domnívám, že profese pracovníka v sociálních službách pro přímou obslužnou péči o seniory je širokou veřejností stále málo doceněná. Pracovníci v sociálních službách jsou cenným lidským zdrojem. Pro oblast sociálních služeb zcela zásadní, protože, jak už jsem se zmínila v úvodu své práce, úroveň a kvalita poskytované sociální služby závisí právě na těchto pracovnících.
Pracovníci sociální péče jsou důležitými členy pracovních týmů v domovech pro seniory. Jsou na ně kladeny vysoké nároky jak z hlediska fyzické a psychické náročnosti jejich práce, tak z hlediska potřebných schopností, dovedností a osobnostních předpokladů. Činnost pracovníků sociální péče je velice rozmanitá. Jejich pracovní zařazení a obsah práce je odvislý od jejich vzdělání, odborných znalostí a životních zkušeností. Mnoho vzdělávacích organizací nabízí velké množství kvalifikačních kurzů, seminářů a školení zaměřených na přímou práci s klienty, komunikaci, základy psychologie a psychoterapie, individuální plánování průběhu poskytované sociální služby, bazální stimulaci apod. Odborně vzdělaný a profesionální tým pracovníků je jednou z mnoha podmínek kvalitně poskytované sociální služby.
Při poskytování péče a podpory má velký význam vztah, který se postupně vytváří mezi pracovníkem a klientem. Povaha a kvalita tohoto vztahu významným způsobem ovlivňuje vzájemnou spolupráci a míru uspokojování jejich potřeb. Vzájemný vztah by měl být založen na partnerství, vzájemné úctě a respektu. Senior se často v důsledku svých zdravotních obtíží, omezené mobility a snížené soběstačnosti, dostává do podřízené role a je odkázán na pomoc svého okolí. Myslím si, že se většina seniorů s novou rolí klienta služby těžko smiřuje a na pobyt v instituci si obtížně zvyká. Proto je tak důležitá podpora seniora a pochopení ze strany pracovníků přímé péče.
Cílem mé práce bylo zmapovat současnou situaci a podat ucelený pohled na profesi pracovníků sociální péče v domovech pro seniory. V teoretické části jsem popsala, jaké jsou předpoklady pro výkon této profese, problematiku vztahu pracovník-klient a etické aspekty práce. Dále jsem se zabývala rozborem rolí pracovníků sociální péče v různých oblastech poskytované sociální služby.
Prostřednictvím dotazníkového šetření jsem zjišťovala názory a spokojenost pracovníků sociální péče s jejich prací i jako členů pracovního týmu. Z výsledků vyplynulo, že převážná část pracovníků si tuto profesi vybrala právě z humanitárních důvodů, což je v souladu se zjištěním, že nejvíce uváděnou hlavní motivací jejich práce je právě snaha pomáhat druhým. Dále se ukázalo, že většina pracovníků je ve své práci spokojená a pociťuje vnitřní uspokojení a naplnění. Důležitým zjištěním je, že většina pracovníků je ve společnosti svých kolegů ráda a je spokojena s jejich spoluprací. Překvapujícím zjištěním bylo, že převážná většina pracovníků neuvažuje o změně zaměstnání, i když se více než polovina z nich domnívá, že je jejich práce špatně finančně ohodnocena. Avšak tyto jejich názory mohou být ovlivněny i dalšími faktory, jejichž zjišťování nebylo předmětem výzkumného šetření.
Význam sociálních služeb pro seniory v současné době nabývá stále více na své důležitosti. Stoupá počet seniorů, o které se jejich rodiny nemohou nebo nechtějí starat a péči o ně pak často přebírají různí poskytovatelé sociálních služeb. Vždy to však budou pracovníci v sociálních službách, bez kterých by tato přímá péče a pomoc nemohla být zajišťována.

Klíčová slova - Role pracovníka sociální péče v domově pro seniory

Pracovník sociální péče, profese, klient sociální služby, domov pro seniory, vztah pracovník-klient, přímá péče, etické aspekty práce, týmová práce, zátěž pracovníků, zákon o sociálních službách


Obsah - Role pracovníka sociální péče v domově pro seniory

ÚVOD
1 SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY
1.1 Tradiční formy péče o seniory
1.2 Současné formy péče o seniory
1.3 Standardizace kvality sociálních služeb
1.4 Domov pro seniory v rámci systému sociálních služeb
1.4.1 Základní činnosti poskytované domovem pro seniory
1.4.2 Podmínky poskytování sociální služby
1.4.3 Etické aspekty a principy poskytování sociální služby
1.4.4 Management domovů pro seniory
1.4.5 Financování sociálních služeb
2 SENIOR JAKO UŽIVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
2.1 Stáří jako sociální událost
2.2 Potřeby seniorů
2.3 Význam rodiny v životě starého člověka
2.4 Přijetí seniora do domova pro seniory
3 TEORETICKÝ VHLED DO PROFESE PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
3.1 Profese pracovníka v sociálních službách
3.2 Předpoklady pro výkon profese
3.3 Kategorie pracovních pozic
3.4 Vztah mezi pracovníkem a klientem sociální služby
3.4.1 Míra angažovanosti pracovníka
3.4.2 Hranice vztah
3.5 Moc na straně pracovníka
3.6 Etické aspekty profese pracovníka v sociálních službách
3.7 Etické problémy v péči o seniory
3.8 Porušování práv a zneužívání seniorů
3.9 Pracovník sociální péče jako člen pracovního týmu
3.9.1 Výběr pracovníků a jejich začleňování do týmu
3.9.2 Týmové role
3.9.3 Hodnocení pracovníků a jejich profesionální rozvoj
4 MOŽNOSTI VYUŽITÍ NĚKTERÝCH METOD A PŘÍSTUPŮ V PRÁCI SE SENIORY
4.1 Psychoterapeutický přístup
4.2 Bazální stimulace
4.3 Validační terapie
4.4 Reminiscenční terapie
4.5 Animoterapie
5 ROLE PRACOVNÍKA SOCIÁLNÍ PÉČE
5.1 Role pracovníka v procesu individuálního plánování sociální služby
5.2 Pracovník jako poskytovatel přímé obslužné péče
5.3 Role pracovníka v procesu adaptace klienta
5.4 Role pracovníka při doprovázení umírajícího klienta
5.5 Pracovník jako administrátor dokumentace
5.6 Role pracovníka při řízení kvality poskytované sociální služby
6 ZÁTĚŽ PRACOVNÍKŮ SOCIÁLNÍ PÉČE
6.1 Úskalí pomáhajících profesí
6.2 Syndrom vyhoření
6.3 Prevence zátěže pracovníků
7 METODOLOGICKÁ ČÁST
7.1 Cíle výzkumu a hypotézy
7.2 Popis výzkumné metody
7.3 Charakteristika výzkumného souboru
7.4 Organizace výzkumu
8 ANALYTICKÁ ČÁST
8.1 Analýza výsledků výzkumu
8.2 Vyhodnocení výsledků výzkumu
8.3 Diskuse
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY
PŘÍLOHY

Stažení práce - Role pracovníka sociální péče v domově pro seniory

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 350 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0375 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde