Roland Barhes

Základní informace

Název práce: Roland Barhes

Typ práce: Seminární práce

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009

Poznámka: PRÁCE ZDARMA !


Roland Barthes

1. ÚVOD

Umělecká kritika hodnotí díla světa kolem sebe a své postřehy věnuje těm, kteří chtějí naslouchat. Jejími posluchači mohou být na jedné straně sami autoři konkrétních děl, na straně druhé konzumenti těchto děl – ale také širší umělecká komunita, nebo dobová veřejnost, či dokonce mnohé následující generace – to záleží na obecnosti poznání, které dokážou ze svých postřehů vyvodit.
Jedním z těch, který ovlivnil mnohé a dokonce i mnohé z nás, je Roland Barthes.

2. TVŮRČÍ ZÁZEMÍ

Barthes vystudoval klasickou literaturu a filologii na Sorbonně, učil na několika gymnáziích, pobýval v Rumunsku, Egyptě a Japonsku . Za své vědecké kariéry se zúčastnil lexikologického a sociologického výzkumu v Národním centru výzkumných studií , řídil Vysokou školu praktickou a katedru sémiotiky na Francouzské univerzitě .
Povahu Barthesovy tvorby ovlivnil i jeho osobní život. Dětství a dospívání provázené častou hospitalizací s tuberkulózou mělo za příčinu obtížnější etablování v akademickém prostředí . Sociální exkluze jeho osoby byla posílena i tím, že byl homosexuálním protestantem v katolické Francii. Tato odcizenost vlastnímu kulturnímu prostředí mu ovšem umožnila spatřit to, že císař je nahý, oděn pouze ve frázovité mýty. Tento postoj se stal východiskem jeho tvorby.

3. PRÁCE A DÍLO

Barthesova tvorba je velmi rozsáhlá, můžeme ho směle označit za literárního teoretika, kritika, filozofa a sémiotika. Jeho dílo prošlo mnohými proměnami: od odhalování sociální mytologie pomocí východisek strukturalismu přes roztříštěné postrukturalistické zaujetí nuancemi textuality až k samotné rozkoši z textu, neomezené redukcionismem teoretických systémů .
Specifikem Barthesových kritik je to, že se přes literární texty dostal k úvahám o označování jako takovému, a zpětně nalézá charakteristické pohyby označování v kulturních produktech překračujících obecné chápání pojmu „text“. Mezi těmito kulturními produkty nalezneme „novinový článek, fotografii v časopise, film, divadelní představení, výstavu“ , které zastupují kulturní produkční systémy typu wrestling, vaření, astrologie. Vhodným reprezentantem těchto kritik je svazek Mytologie .

4. MYTOLOGIE

Mytologie je rozdělena do dvou částí – první část je výběrem osmadvaceti z kritických esejů vycházejících v letech 1954 – 1956 v levicovém časopise Les Lettres Nouvelles .
V těchto svých črtách Barthes vždy vypíchne jakýsi znak – tu deklamované nepochopení uměleckého díla, tu povinnou ofinku na čele herců hrajících Římany – aby nám jej ukázal z mnoha stran: jak ho užívá tvůrce, či jak jej můžeme číst coby příjemci, a dále aby nám ukázal, jak se intencionalita tvůrců mísí s prostým označováním a plodí jakési bastardní znaky.
V druhé části Mytologií nás Barthes uvádí do své myšlenkové kuchyně a doplňuje recepty jednotlivých esejů pozadím širších teoretických rámců. Seznámí nás se Sausserovým konceptem označujícího a označovaného. Obohatí ho o druhý stupeň, v němž koncept mýtu deformuje původní smysl znaku v svůj prospěch. Předvede nám obecné principy fungování mýtu.

5. ZÁVĚR

Barthesův vliv přesáhl škatulky doby, místa a směrů, ke kterým bývá přiřazován. Nejenže ovlivnil soudobý intelektuální život Francie, které nastavoval zrcadlo z levicových pozic, ale jeho práce významně poznamenaly způsob, jímž nahlížíme myšlenkové proudy jako jsou strukturalismus, poststrukturalismus a francouzská Nová kritika. Jeho úvahy o sémiotice se již stačily stát klasickými prvky tohoto vědního oboru.
To vše dokázal autor, jehož východiskem byl „určitý pocit nevole tváří v tvář „přirozenosti“, kterou tisk, umění i zdravý rozum neustále přizdobují skutečnost“ .

6. BIBLIOGRAFIE ROLANDA BARTHESA V ČEŠTINĚ

  • Kritika a pravda. Nulový stupeň rukopisu. Praha, Dauphin, 1977;
  • Lekce. Inaugurační přednáška na Collège de France. In: MERLEAU-PONTY, M; LÉVI-STRAUSS, C.; BARTHES, R.: Chvála moudrosti. Bratislava, Archa, 1994;
  • Světlá komora. Bratislava: Archa 1994;
  • Úvod do strukturální analýzy vyprávění. In: KYLOUŠEK, P. (ed.): Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno: Host, 2002;
  • Mytologie. Praha: Dokořán, 2004;
  • Sade, Fourier, Loyola. Praha: Dokořán, 2005;
  • S / Z. Přel. Praha: Garamond, 2007;
  • Rozkoš z textu. Praha: Triáda, 2007;Fragmenty milostného diskurzu. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2007.

7. ZDROJE

1) BARTHES, R. L'Empire des signes. Paris, Seuil, 1970. 153 p. ISBN 978-2-02-082704-1;
2) BARTHES, R. Světlá komora. Vysvětlivka k fotografii. Bratislava: Archa, 1994. 107 s. ISBN 80-7115-081-9;
3) BARTHES, R. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004. 170 s. ISBN 808656973X;
4) BÍLEK, P. A. Barthesovy Mytologie jako cesta vedoucí k dekonstrukci mytologizací. In: BARTHES, R. Mytologie. S. 159 – 165. Praha: Dokořán, 2004;
5) MARCELLI, M. Príklad Barthes. Bratislava, Kalligram, 2001. 317 s. ISBN 80-7149-441-0;
6) PACKOVÁ, D. Podle Barthese jsme vězni svých mýtů. Lidové noviny, 2004, 17. 4. 2004. ISSN 1213-1385;
7) Roland Barthes. 2009a. [cit. 2009-10-06] Dokument dostupný na World Wide Web: http://www.ifp.cz/Roland-Barthes/
8) Roland Barthes. 2009b. [cit. 2009-10-06] Dokument dostupný na World Wide Web: http://glosy.info/autori/roland-barthes/
9) Souborný katalog MU. [cit. 2009-10-18] Databáze dostupná na World Wide Web: http://aleph.muni.cz/


Klíčová slova

Barthes, sémiotika, literární kritika, strukturalismus, Roland Barthes, Kritika a pravda, Světlá komora, Úvod do strukturální analýzy vyprávění, Sade, Fourier, Loyola, Rozkoš z textu


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde