Prostituce jako společenský problém

Základní informace - Prostituce jako společenský problém

Název práce: Prostituce jako společenský problém

Typ práce: Absolventská práce

Rozsah práce: 63 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2013

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 275 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0591 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Úvod

Prostituce je označována jako „nejstarší řemeslo“. Je to téma, které provází společnost po tisíciletí. Prostitutky byly vždy ženy a dívky, kterými bylo pohrdáno, ale muži z různých sociálních vrstev je vyhledávali. Výskyt prostituce se určuje poptávkou, prostituce tu byla, je a bude, dokud bude poptávka po sexuálních službách. Dnes je prostituce vnímána jako sociálně patologický jev, z hlediska morálních hodnot stojí prostitutky na okraji společnosti. Je důležité si uvědomit, že ne vždy jsou sexuální služby poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí, ženy mohou být uvrženi do prostituce jinou osobou – v tomto případě se jedná o nucenou prostituci. Prostituce sama o sobě není trestným činem, pouze v některých případech se stává přestupkem, není povolena, ale ani výslovně zakázána. Důsledky prostituce spočívají v ohrožení veřejné morálky, někdy spojení s kriminalitou, užíváním návykových látek či zdravotními riziky.
Pro zpracování absolventské práce jsem si zvolila téma prostituce jako společenský problém. Důvodem mého výběru je současná aktuálnost sociálního tématu, stát řeší otázku, zda legalizovat prostituci, popřípadě jakým způsobem regulovat, aby se zákon uplatnil v praxi či prostituci nelegalizovat. Také dlouhodobý zájem zapříčinil výběr tohoto sociálního problému. V budoucnosti bych chtěla studovat obor sociální patologie. Cílem mé práce je poukázat na současný legislativní stav prostituce v České Republice, zejména se zabývám návrhem zákona o regulaci prostituce, co tento zákon přinese, jaké jsou jeho výhody a nevýhody. Teoretická část charakterizuje prostituci a její formy, zaměřuje se na sociální aspekty tohoto fenoménu a v poslední řadě je pozornost věnována posouzení prostituce v České Republice. V praktické části jsem aplikovala kvalitativní výzkum, prostřednictvím kterého jsem zjišťovala, jaké jsou nejčastější příčiny prostituce a jaký je zaujímán postoj k návrhu zákona o regulaci prostituce z pohledu prostituujících se osob. Ve výzkumné části jsem použila případové studie, které jsem získala pomocí metody rozhovoru, metody pozorování a techniky shromažďování dokumentů.

 

Diskuze

Absolventská práce se zabývá sociálně patologickým jevem prostituce, který je označován za společenský problém. Za nejvíce rozšířenou formu je považována prostituce ženská. Ve své praktické části jsem prostřednictvím kvalitativního výzkumu zjišťovala,  jaký názor mají prostituující se osoby na reglementační přístup k prostituci
a jaký postoj je zaujímán k legalizaci prostituce v ČR. Analýza dat případových studií nepřinesla jednoznačný výsledek. Sexuální pracovnice souhlasí s legalizací prostituce za podmínky, že by návrh zákona o regulaci prostituce byl upraven jiným způsobem. Ve většině případů shledávají největší překážku v anonymitě, nechtějí se registrovat, prostituci tají. Jako výhodu legalizace prostituce zdůraznily hrazení zdravotního
a sociálního pojištění. Sexuální pracovnice, které byly vybrány pro výzkumné šetření, nevykonávají pouliční prostituci, pracují v luxusních privátních klubech či nočních podnicích, to se odráží na jejich zvažování budoucnosti. Je pro ně důležité vyřešit problém, který přináší povinnost hradit si ze zákona zdravotní a sociální pojištění. Většina z nich se živí prostitucí na plný úvazek, nemají jiný zdroj legálních příjmů a tak narůstá dluh na zdravotním a sociálním pojištění. U této skupiny žen a dívek je možná resocializace. Mají zájem samy řešit svou budoucnost, například jedna z žen uvedla, že její cíl do budoucnosti je dokončit středoškolské vzdělání a najít si „normální“ práci, ikdyž ví, že to bude těžké, nikdy se v životě neživila ničím jiným, než prostitucí a také si zvykla na luxusní způsob života. U těchto žen je důležitá jejich vnitřní motivace. Významnou úlohu zde mají neziskové organizace pomáhající těmto skupinám například Rozkoš bez Rizika, o které jsem se zmínila v teoretické části.
K diskuzi se nabízí otázka, zda legalizovat či nelegalizovat prostituci. V současné době je v ČR projednáván návrh zákona o regulaci prostituce. První bariéra pro legalizaci prostituce spočívá v Úmluvě o potlačování a zrušení obchodu s lidmi
a využívání prostituce druhých osob, dokud ČR bude mít v platnosti tuto úmluvu, zákon o regulaci prostituce nemůže nabýt účinnosti. Je překvapivé, že se řeší návrh zákona
o regulaci prostituce, i přestože prostituce v ČR vlastně neexistuje. Trestají se pouze trestné činy související s prostitucí, ale ne samotná prostituce. Souhlasím s názorem Mitlöhnera „…prostituce je zakázaná ale nikoli trestná – a tak je vlastně každá úprava contra legem, tedy proti zákonu. Na druhé straně pak v těchto místních vyhláškách dochází k nepřípustnému rozšiřování trestně právního postihu a nahrazování trestního zákona. A to je také postup protiprávní.“ (Mitlöhner, 1999) Fenomén prostituce nemá jednoduché řešení. Legalizace přináší jisté výhody ale také nevýhody. Výhody legalizace prostituce zahrnují pravidelné zdravotní prohlídky sexuálních pracovnic, provozování prostituce na místech k tomu určených, hrazení zdravotního a sociálního pojištění a tím pádem i daně z prostituce, které se stanou součástí státního rozpočtu. To je hlavní důvod proč prostituci legalizovat. Ale na druhé straně zákon neřeší pouliční prostituci. Byrokratický tlak na sexuální pracovnice způsobí rozšíření právě pouliční prostituce, ženy se budou vyhýbat zařízením určeným pro provoz prostituce z důvodu sankčního postihu. Sexuální pracovnice si chtějí zachovat svou anonymitu, to samé platí i u zákazníků, které sexuální služby vyhledávají. Za předpokladu, že se prostituce stane legálním zaměstnáním, znamená to, že ženy, které odmítnout na úřadě práce toto „zaměstnání“ nebudou jim poskytnuty dávky státní sociální podpory a úřad práce je vyloučí? Neopominutelná jsou také práva sexuálních pracovnic a pracovníků, zákon ukládá samé povinnosti, ale práva žádná, pokud prostituce bude legální zaměstnání, zákon by měl upravovat nejen povinnosti, ale také práva, zaručit těmto osobám určitou ochranu.  Jistě je potřeba tuto problematiku řešit, ale vyřeší se to represivními opatřeními? Ztráta anonymity a vysoké sankce za porušení povinností spojených s prostitucí vyplývajících se zákona přinesou skrytou formu prostituce, která bude nedohledatelná a s ní spoustu doprovodných jevů například šíření pohlavních chorob, provozování prostituce tzv. „na vlastní pěst“, tím se zvýší výskyt trestných činů spojených s prostitucí. Prostituce je považována za sociálně patologický jev, pokud bude legalizována, objeví se otázka, zda je to morální. Stát se stane legálním provozovatelem prostituce, zlegalizuje kuplířství, které je v trestním zákoníku označeno za trestný čin.
Dle mého názoru současně projednávající zákon o regulaci prostituce nelze v praxi uplatnit. Je neuskutečnitelné zaregistrovat všechny sexuální pracovnice
a provádět kontroly. Ve svém vlastním výzkumu jsem zjistila, že sexuální pracovnice v zásadě souhlasí s legalizací prostituce pod podmínkou, že by zákon byl upraven jiným způsobem. S výše uvedeným názorem souhlasím. V první řadě zákon o regulaci prostituce by měl obsahovat práva a ochranu osob pracujících v sexuálních službách. Dále je důležitá prevence sociálního vyloučení, jistou roli hraje trh práce, je potřeba navrhnout systémové změny, spousta žen po 45 letech je pro trh nežádoucí, často hledají své uplatnění v sexbyznysu. V poslední řadě je důležitá změna postoje společnosti k prostituci. 

 

Závěr

Absolventská práce se zabývá problematikou prostituce. V teoretické části jsem charakterizovala prostituci a její formy, zaměřila jsem se na sociální aspekty, čím jsou ženy motivováni při vstupu do prostituce, jaká jsou rizika spojená s tímto patologickým jevem, neopominula jsem prevenci. Významnou roli v souvislosti s prostitucí plní neziskové organizace, ve své práci jsem popsala občanské sdružení Rozkoš bez Rizika, jelikož tato organizace se soustředí na osoby s rizikovým sexuálním chováním a životním stylem. Cílem práce bylo analyzovat současný legislativní stav prostituce v České Republice. Zejména jsem se zabývala návrhem zákona o regulaci prostituce, jaké jsou jeho výhody, nevýhody a uplatnění v praxi. V praktické části jsem aplikovala kvalitativní výzkum, prostřednictvím, kterého jsem získala odpovědi na výzkumné otázky, které jsem si stanovila na začátku této práce. První výzkumná otázka zjišťovala, z jaké příčiny lidé vykonávají prostituci. Druhá výzkumná otázka zněla, jaký názor mají prostituující se osoby na reglementační přístup k prostituci a jaký postoj je zaujímán k legalizaci prostituce v ČR. Ve výzkumné části jsem použila metodu rozhovoru, pozorování a techniky shromažďování dokumentů. Provedením výzkumu jsem zjistila, že nejčastější příčinou prostituce je nedostatek finančních prostředků. Sexuální pracovnice se spíše shodují na legalizaci prostituce, ale nesouhlasí s některými opatřeními, které by schválení zákona přineslo, především se jedná o jejich anonymitu, dále požadují také práva nejen samé povinnosti, v zákoně postrádají ochranu sexuálních pracovnic. Pomocí případových studií jsem získala náhled na prostituci z pohledu prostituujících se osob. Díky svému výzkumu jsem měla možnost navštívit privátní klub, poznala jsem přirozené prostředí sexuálních pracovnic, byla to pro mě cenná zkušenost. V České Republice neexistuje právní norma přímo upravující prostituci. Trestní zákoník upravuje trestné činy spojené s prostitucí, nikoli samotnou prostituci. Prostituce není zakázaná, ale ani výslovně povolena. Jaké postavení u nás zaujímá prostituce? 

 

Klíčová slova

Prostituce, formy prostituce, ženská prostituce, mužská prostituce, dětská prostituce, sociální aspekty prostituce, důsledky prostituce, rizika prostituce, prevence prostituce, motivace

 

Obsah

ÚVOD
1    CHARAKTERISTIKA PROSTITUCE A JEJÍ DEFINICE
2    FORMY PROSTITUCE
2.1    ŽENSKÁ PROSTITUCE
Typy ženské prostituce
2.2    MUŽSKÁ PROSTITUCE
Typy mužské prostituce
2.3    DĚTSKÁ PROSTITUCE
3    SOCIÁLNÍ ASPEKTY PROSTITUCE
3.1    MOTIVACE
3.2    DŮSLEDKY
3.3    RIZIKA
3.4    PREVENCE
4    POSOUZENÍ PROSTITUCE V ČR
4.1    PŘÍSTUPY K PROSTITUCI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA
4.2    TRESTNÉ ČINY SPOJENÉ S PROSTITUCÍ
Trestná činnost páchaná na prostituujících se osobách
Trestná činnost, kterou páchají prostituující se osoby
4.3    ZÁKON O REGULACI PROSTITUCE
4.4    ORGANIZACE ROZKOŠ BEZ RIZIKA
5    PRAKTICKÁ ČÁST
5.1    NÁVRH PLÁNU VÝZKUMU
5.2    PLÁN VÝZKUMU
5.3    KAZUISTIKY
5.4    ANALÝZA DAT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ
5.5    DISKUZE
ZÁVĚR
RESUMÉ
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 275 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0591 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde