Pracovní diskriminace v pracovněprávním vztahu

Pracovní diskriminace v pracovněprávním vztahu

Název práce: Pracovní diskriminace v pracovněprávním vztahu

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 45 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Pracovní diskriminace v pracovněprávním vztahu

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0399 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Pracovní diskriminace v pracovněprávním vztahu

Diskriminace v zaměstnání zahrnuje diskriminační praktiky v různých podobách: přijetí do zaměstnání, kariérní postup, přidělování práce, propuštění ze zaměstnání, odměňování a různých typů sexuálního obtěžování. Důležitost tohoto tématu je zřejmá, neboť jej můžeme zaznamenat v každodenních situacích. Zákon chrání zaměstnance před diskriminací na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, fyzické zdatnosti či věku. Rozvíjí se právní instituty chránící zaměstnance před diskriminací v zaměstnání z důvodu sexuální orientace. Některé státy přijímají zvláštní antidiskriminační zákony. Ve své práci analyzuji tato témata v jejich základních rysech.

Každý člověk od okamžiku, kdy je počat, je neopakovatelným individuem s rozdílnými vlastnostmi, schopnostmi a zkušenostmi. Tyto přirozené rozdíly nedovolují nalézt ve společnosti dva stejné (rovné) jedince, tím méně lze takovýto ideál rovnosti v celé společnosti za pomoci práva nastolit. Právní zásada obecné spravedlnosti v sobě neoddělitelně zahrnuje zásadu rovnosti. Na rozdíl od rovnosti pojímané obecně, rovnost občanů před zákonem nebyla nikdy chápána jako abstraktní kategorie, ale vždy byla přičítána k určité právní normě, pojímána ve vzájemném poměru různých subjektů apod. Pokud bylo z rovnosti učiněno právo, je každý jednotlivec oprávněn, aby stát v mezích svých možností odstranil všechny negativní důsledky faktické nerovnosti, tedy rozdílů mezi jedinci, jejichž existence je způsobena a podmíněna různými společenskými rolemi, biologickými dispozicemi apod.
Antidiskriminace není všelékem na veškeré nespravedlnosti a protiprávnosti v životě společnosti. Problémů, které diskriminací nejsou, se netýká a nelze jí vyčítat, že je neřeší. Je také pravdou, že stížnosti na diskriminaci lze zneužívat k šikanování druhých. Podobně lze ale zneužít mnoha stížnostních a jiných právních mechanismů a procedur, což ale nelze považovat za důvod tyto právní instituty zrušit.
U diskriminace je situace vyostřenější i z toho důvodu, že tento pojem je dosud ve společnosti stále velmi nevyjasněn, a to jak mezi příslušníky skupin, které bývají diskriminovány, tak i ve většinové společnosti ale též mezi právnickou veřejností. Kdo diskriminací netrpí, nemá důvod si na ni stěžovat a neměl by mít ani za zlé těm, kteří jejími oběťmi jsou, že proti ní bojují. Do obzvláště urputného boje k diskriminací na pracovišti se pustily ženy. Do budoucna lze očekávat, že si i další velké skupiny ve společnosti (vedle žen třeba senioři) silněji uvědomí nebezpečí diskriminace ve svém životě, že téma diskriminace přestane být spojováno jen s tradičně zmiňovanými skupinami obyvatel (ženy, etnické a jazykové menšiny aj.) a že tím posílí jeho celospolečenská legitimita.
Není pochyb o tom, že s diskriminací se v naší společnosti setkáme velice často v zaměstnání, v pracovněprávních vztazích. Právě rozboru těchto vztahů se hodlám věnovat ve své bakalářské práci, a to s užitím dostupné odborné literatury, relevantních právních předpisů (včetně hlediska de lege ferenda) a případně i zásadní judikatury. Zvláštní pozornost pak hodlám věnovat velmi aktuální a hojně diskutované problematice tzv. mobbingu.
Jelikož je problematika diskriminace na pracovišti velmi ostře pozorována a její existence je hojně potírána represivními orgány, je nasnadě, že její zakotvení nalezneme náležitě rozpracováno v několika relevantních právních předpisech. Právě právní analýze se bude věnovat jedna část této práce. Nemohu nevěnovat pozornost ani tzv. antidiskriminačnímu zákonu, který sice doposud nebyl schválen, avšak jeho zrození má pozoruhodný příběh a jeho znění, pakliže vstoupí v platnost, bude jedním z nejúčinnějších nástrojem v boji s diskriminací na pracovišti.
Téma diskriminace na pracovišti je hojně diskutované, a proto jsem mohl selektovat informace z uspokojivého množství časopisecké i knižní odborné literatury. Z bibliografie mi při vyhledávání informací byla nejvíce nápomocna práce M. Bobka (od tohoto autora viz též zajímavá časopisecká publikace) Rovnost a diskriminace, také je třeba vyzdvihnout komentář k zákoníku práce z pera J. Hochmana. Z časopiseckých článků pak výsostné místo zaujímají příspěvky P. Matyáška, který je ostatně dlouholetým specialistou pro tématiku diskriminace na pracovišti. Opomenout nelze ani elektronické zdroje dat (internet), s tímto médiem je však nutno pracovat opatrně, proto ho hodlám užít jen okrajově a fragmentárně.

Problematika diskriminace na pracovišti je téma zajímavé a hojně diskutované. Nelze jistě pochybovat, že diskriminace je jev nežádoucí a boj je s ním zcela na místě. Skutečnost, že je to boj urputný a nesnadný, vyplývá dle mého názoru z faktu, že se zde střetává biologická podstata člověka (spočívající ve snaze zaměstnat pro svou potřebu toho nejvhodnějšího uchazeče za každou cenu) a jeho podstata společenská (pro lidskou společnost jakožto anonymní celek je diskriminace zdůvodněná individuálními zájmy zaměstnavatele patologická a nežádoucí).
Žel v podmínkách našeho státu dochází k praktické aplikaci antidiskriminačních opatření jen velmi pozvolna. Dokladem toho budiž nejen příliš pomalý proces přijímání antidiskriminačního zákona, ale i nízké povědomí široké veřejnosti o možnostech boje s diskriminací, které jsem v průběhu zpracovávání této práce ve svém okolí zaznamenal.
V této práci jsem se v souladu s původním předsevzetím pokusil o prezentaci předmětného tématu. Dle mého soudu bylo nejobtížnější vyhledat tu nejvhodnější literaturu, poznat její obsah, následně získané informace zhodnotit, selektovat, utřídit a konečně přehledně prezentovat. Domnívám se, že původní záměr se mi po několikaměsíčním úsilí podařilo naplnit.

Klíčová slova - Pracovní diskriminace v pracovněprávním vztahu

Diskriminace, Antidiskriminační zákon, Antidiskriminačních opatření, Diskriminace negativní, Pozitivní diskriminace, Mobbing, Harassment, Ekonomická diskriminace, Diskriminace žen na pracovišti

Obsah - Pracovní diskriminace v pracovněprávním vztahu

Úvod
1. Diskriminace
1.1. Charakteristika
1.2. Legální vymezení
1.2.1. Antidiskriminační zákon
1.3. Pozitivní diskriminace
2. Mobbing
2.1. Definice a psychologické aspekty
2.2. Mobbing a právo
3. Diskriminace a mobbing v soudní praxi
4. Diskriminace žen na pracovišti
4.1. Harassment
4.2. Ekonomická diskriminace
Závěr
Použité prameny

Stažení práce - Pracovní diskriminace v pracovněprávním vztahu

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0399 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde