Postoje žáků 2. stupně ZŠ k nealkoholovým drogám

Základní informace

Název práce: Postoje žáků 2. stupně ZŠ k nealkoholovým drogám

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 65 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0345 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

K vybrání tématu bakalářské práce mě motivovala vlastní zkušenost s cigaretou a přístup lidí ke kouření v mém okolí. Stejně jako mnoho mladých jsem i já v období dospívání sáhla po cigaretě. Patřím do skupiny, která závislosti na tabáku nepodlehla. Ale zajímalo mě - proč se zvětšuje skupina mladých lidí, kteří po cigaretě sáhnou a zůstanou u ní. Jedná se o vzorek lidí kolem mě a je to náhoda nebo se jedná o celospolečenský problém? Je normální, aby se na středních školách žákům vymezovaly kuřácké koutky a kuřácké zóny? Je běžné a pro společnost akceptovatelné, aby se cigarety a další drogové závislosti stávaly běžnou realitou, s níž jsou konfrontovány děti a mládež? Dospělý člověk má vlastní volbu a za své chování nese plnou zodpovědnost, ale jak je tomu u starších žáků, u adolescentů a teenagerů? To byly otázky, které mě přivedly k tématu mé bakalářské práce. A zaujala mě i historie pěstování a užívání tabáku.
Známá jsou i největší rizika pravidelného užívání tabáku. Proč tedy stále vzrůstá počet mladých kuřáků? Na tuto, ale i další otázky se již pokoušelo odpovědět mnoho odborníků a možných důvodů se našla spousta. Tuto otázku si kladu i já ve své bakalářské práci. Odpověď, která je zdánlivě jednoduchá – protože to někde „odkoukali“ – např. u rodičů, sourozenců, prarodičů, dalších příbuzných, vychovatelů apod.. Přesto, že to rodiče dětem zakazují, sami kouří. Společenská lákavost. Nápodoba. To je zejména v dětském věku, později v pubertě se motivace mění. Vypadat dospěleji, cigareta v ruce to znamená - jsem méně závislý na rodičích, svým vrstevníkům dokazuji, že se bouřím dospělému světu, neuznávám autoritu – to jsou motivace související s pubertou. Motivace ke kouření se pravděpodobně vyvíjí již během dětství výchovou. První setkání a pokusy kouřit rozděluje adolescenty na dva velké tábory: na ty, co zůstanou jen u pokusu a nestanou se závislými a na ty, co kouřit začnou a stanou se závislými. Každý z nás dospělých má ve svém okolí mnoho známých a přátel kuřáků. Velká část z nich svou první cigaretu zkusilo již v dětství. Kolik z nich se během svého života už pokoušelo s tímto zlozvykem přestat a kolika z nich se to opravdu povedlo?
Cílem mé práce bylo pomocí dotazníkového šetření a studiem literatury vytvořit nástin problematiky drogových závislostí, zejména nikotinové u dětí. Záměrem pak bylo pomocí empirických metod (dotazníku) objasnit pohled dětí na drogovou závislost, na kouření, zjistit celkovou informovanost o drogách, prostředí, o prvních informacích, které o drogách a kouření měly. K dosažení cíle jsem provedla celkové vyhodnocení odpovědí z dotazníkového šetření. A na základě něho jsem došla k závěrům své bakalářské práce. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů týkajících se drogové závislosti na nikotinu, na příčiny, motivaci drogové závislosti, na zdravotní důsledky, legislativu zabývající se kouřením.
Praktickou část tvoří empirický kvantitativní výzkum realizovaný formou vyhodnocení odpovědí z dotazníku, který byl respondentům předložen. Jsou zde stanoveny hypotézy, popsáno prostředí výzkumu s charakteristikou zkoumaného vzorku. Dále jsou zde popsány výsledky odpovědí respondentů a potvrzení či vyvrácení hypotézy. V příloze práce je zařazen dotazník, který byl respondentům předkládán, celkové vyhodnocení a grafické znázornění výsledků.
Závěr mé práce není možné jednoznačně převést na celou společnost, protože vzorek respondentů není reprezentativní z hlediska velikosti. Dotazováno bylo 100 dětí. Dotazník byl zpět získán od 92 respondentů. Stejně tak i v dalších sociodemografických ukazatelích není vzorek dostačující. Přesto věřím, že i tak se práce stane přínosem, zejména jako ucelený materiál , který bude možné využít jako materiál pro přednášky určené cílové skupině adolescentů.

Klíčová slova

Drogy, nealkoholové drogy, tabák, závislost, kouření, závislost na nikotinu, droga, drogová závislost, vznik závislosti, psychické uspokojení, farmakologické uspokojení, fáze závislosti


Obsah

Úvod
TEORETICKÁ ČÁST
1. Tabák a jeho historie
1. Definice a diagnóza závislosti na nikotinu
1.1 definice pojmů droga, závislost, drogová závislost
2. Vznik závislosti
2.1. Psychické uspokojení
2.2. Farmakologické uspokojení
2.3. Další fáze závislosti
3. Kasuistiky
3.1 Kasuistika 1 – dívka bez psychiatrické morbidity
3.2 Kasuistika 2 – chlapec s nesocializovanou poruchou chování
3.3 Kasuistika 3 – chlapec s depresí a socializovanou poruchou chování
4. Sociální faktory související se závislostí
4.1 Vliv negativních vzorů
4.2 Vliv sociální skupiny
4.3 Společnost a její normy
5. Psychologické faktory související se závislostí spojené
5.1 Psychologické vlivy nikotinu
5.2 Falešné zvyšování sebevědomí, kouření jako posílení
5.3 Odmítání faktu, že návykové látky jsou nebezpečné
5.4 Psychologické aspekty syndromu z vysazení
6. Fyziologické faktory související se závislostí na nikotinu
6.1 Stimulace centra odměny
6.2 Syndrom z vysazení
7. Co vlastně nikotin kuřákovi poskytne
7.1 Stimulace centra odměny
7.2 Syndrom z vysazení
8. Důsledky kouření
8.1 Tělesné důsledky kouření
8.2 Onemocnění srdce a cév
8.3 Onemocnění dýchacích cest
8.4 Rakovina
8.5 Další zdravotní rizika
8.7 Pasivní kouření u dětí
9. Boj proti kouření
9.1 Protikuřácká legislativa v ČR
9.2 Léčba závislosti na tabáku
9.3 Prevence vzniku závislosti na tabáku
PRAKTICKÁ ČÁST
10. Metodologická východiska
10.1 Cíle průzkumu
10.2 Hypotézy
10.3 Metoda provádění sběru dat
11. Výsledky
11.1 Charakteristika souboru
11.2 Výsledky u chlapců
11.3 Výsledky u děvčat
12. Diskuse - co to vypovídá
13. Závěry – odpovědi na hypotézy, úvaha na konec
14. Literatura


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0345 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde