Postavení Všeobecné zdravotní pojišťovny v systému zdravotní péče České republiky

Základní informace

Název práce: Postavení Všeobecné zdravotní pojišťovny v systému zdravotní péče České republiky

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 62 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Eva Šmahelová

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0313 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Zdraví je jednou ze základních společenských a individuálních hodnot, vycházející ze základního lidského práva na život. Pojem zdraví a péče o ně však patří do podobné filozofické kategorie jako štěstí, spokojenost nebo třeba solidarita. Podle definice Světové zdravotnické organizace (1946) je zdraví stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody. Tato definice byla postupem času doplněna o schopnost vést produktivní, ekonomický a sociální život.
Mnohé společnosti nahlížejí na zdraví jako na společenský či kolektivní statek, a to především proto, že v případě potřeby obdrží nezbytnou léčebnou nebo preventivní péči. Není proto pochyb, že zdravotnictví je ve všech zemích jedním z nejsledovanějších sektorů, neboť zdraví se týká každého člověka, v každém věku a životy mnohých z nás často závisí na kvalitě a dostupnosti zdravotní péče.
Klíčovou roli ve zdravotnictví hrají právě zdravotní pojišťovny, které jsou jedním z nejdůležitějších subjektů v českém zdravotnickém systému. Nejvýznamnější postavení má však Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (dále jen VZP ČR), která v tomto systému zaujímá dominantní postavení. A právě proto, že je VZP ČR tak významným subjektem českého zdravotnictví, domnívám se, že je dobré zabývat se otázkou, do jaké míry je sama schopna ovlivnit situaci v systému zdravotní péče.
Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat postavení VZP ČR v systému zdravotnických služeb. V souvislosti s tímto cílem bylo důležité analyzovat zdravotnický systém v České republice, zaměřit se na vývoj zdravotního pojištění a samozřejmě charakterizovat roli VZP ČR jako takové.
Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnována zdravotnictví jako celku, vývoji zdravotnických systémů včetně jejich subjektů, a v neposlední řadě analýze zdravotní péče v České republice. V další kapitole je charakterizováno zdravotní pojištění, včetně jeho významu v systému zdravotní péče. Největší část práce je však věnována obsahu třetí kapitoly. Ta se zabývá základními charakteristikami VZP ČR a především hospodařením této pojišťovny v roce 2007. Poslední kapitola pak prostřednictvím SWOT analýzy pomáhá objasnit postavení VZP ČR v systému zdravotní péče a prostřednictvím následných doporučení řešit nedostatky, které by ji mohly v budoucnu ohrozit.

Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat postavení Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v systému zdravotní péče. Domnívám se, že tento cíl se mi podařilo naplnit. Nejprve bylo nutné analyzovat zdravotnický systém jako takový. Zaměřila jsem se na jeho historický vývoj, v průběhu kterého vznikal tento systém z potřeb denního života a prošel celou řadou změn. V současné době funguje v České republice systém založený na povinném zdravotním pojištění, který je typický pro většinu zemí západní Evropy. Strukturu zdravotnického systému tvoří v každé vyspělé zemi tři základní subjekty, a to pacienti, poskytovatelé zdravotní péče a plátci zdravotní péče (zdravotní pojišťovny). Prostřednictvím těchto subjektů probíhá v systému zdravotní péče tzv. platba třetí stranou, kde zdravotní pojišťovny vystupují v roli zprostředkovatele mezi pacientem a zdravotnickým zařízením. Pacienti odvádí ze svých příjmů pojistné na zdravotní pojištění příslušné pojišťovně, která pak uhradí náklady při poskytnutí zdravotní péče zdravotnickým zařízením.
V České republice působí v systému zdravotní péče 11 zdravotních pojišťoven, které hospodaří s finančními prostředky vybraného pojistného. Dominantní postavení na tomto trhu má však Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, která je nejstarší a zároveň největší zdravotní pojišťovnou. V současné době tvoří celkový počet jejich pojištěnců cca 63 % všech účastníků veřejného zdravotního pojištění.
Všechny zdravotní pojišťovny hospodaří se svými finančními prostředky prostřednictvím fondů. Fond, do kterého plyne největší část příjmů zdravotní pojišťovny, je základní fond zdravotního pojištění. Prostředky z tohoto fondu jsou pak přerozdělovány do ostatních fondů, prostřednictvím kterých hradí zdravotní pojišťovna nejen náklady na zdravotní péči a zdravotní programy, ale také náklady, související s její činností. VZP ČR nebyla schopna v předešlých letech kvůli špatnému hospodaření všechny fondy naplňovat v zákonné výši. Příjmy, které přicházely v podobě pojistného a prostředků z přerozdělování, nedokázaly pokrýt veškeré výdaje na zdravotní péči a na vlastní činnost pojišťovny. VZP ČR tak získala pověst nesolventního partnera, a to nejen u zdravotnických zařízení. V roce 2007 však došlo ke stabilizaci její hospodářské situace, a proto mohla naplno využít finančních prostředků, které měla k dispozici.
Závěrečnou kapitolu celé práce jsem věnovala SWOT analýze, která mi pomohla vymezit postavení VZP ČR oproti skupině zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, které působí v České republice. Prostřednictvím této analýzy jsem identifikovala silné a slabé stránky Pojišťovny a vymezila příležitosti ke zvýšení konkurenceschopnosti VZP ČR a k upevnění její pozice na českém zdravotnickém trhu. Zároveň jsem zdůraznila rizika, která mohou její postavení v budoucnosti ohrozit.
Došla jsem k závěru, že VZP ČR má v současné době stále silnou pozici na trhu zdravotní péče. Její silnou stránkou je velký počet pojištěnců, díky nemuž si na trhu veřejného zdravotního pojištění udržuje největší podíl. Po dlouholetém ztrátovém hospodaření se jí podařilo svoji ekonomickou situaci stabilizovat, což jí do budoucna pomůže dosáhnout opět pozice partnera schopného dostát včas svým závazkům. Bohužel rezervy v informačních technologiích jí stále neumožňují dosáhnout cíle lepší informovanosti a komunikace mezi klienty. Hrozba, které musí Pojišťovna stále čelit, je úbytek jejích klientů v posledních letech. Řádově tvoří několik desítek tisíc pojištěnců ročně, a i přesto, že tento úbytek je v posledních letech menší, nepodařilo se ho Pojišťovně prozatím zastavit. Domnívám se, že této hrozbě může čelit především oslovením mladších klientů, jako budoucí generace pojištěnců, a může jim nabídnout více výhod. Přínosem pro VZP ČR by bylo také lepší zviditelnění celé organizace prostřednictvím reklamy v médiích. Vzhledem k narůstající konkurenci, která za poslední rok vzrosla o dvě zdravotní pojišťovny, je třeba, aby VZP ČR začala více bojovat za své klienty. Příležitostí do budoucích let může být kromě odstranění slabých stránek, také program kvality péče AKORD, který byl spuštěn v roce 2009. Tento program se za krátkodobý zkušební provoz velmi osvědčuje a předpokládá se, že ho VZP ČR bude rozšiřovat i v dalších krajích. Domnívám se, že je to dobrá příležitost ke zvýšení spokojenosti klientů a udržení stávajících pojištěnců.
Pokud bude Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR využívat svých silných stránek a chopí se příležitostí, prostřednictvím kterých může odstranit potenciální hrozby, může být i v budoucnu pojišťovnou, zaujímající přední místo na trhu. Pojišťovnou, která nabízí svým klientům kvalitní služby, pevné zázemí, jistotu a je dobrým partnerem pro zdravotnická zařízení.

Klíčová slova

VZP, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotnicvtí, Analýza zdravotnictví, VZP ČR, Zdravotnický systém, Zdravotní pojištění, Zdravotní pojišťovny, Zdravotní péče, Systém zdravotní péče, Vývoj zdravotního pojištění


Obsah

Úvod
1. Analýza zdravotnictví a zdravotnických systémů
2. Zdravotní pojištění a jeho role v systému zdravotní péče
2.1 Historický vývoj zdravotního pojištění
2.2 Zdravotní pojištění a jeho charakteristika
2.3 Zdravotní pojišťovny jako nositelé zdravotní péče
3. Role Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v systému zdravotní péče
3.1 Základní charakteristiky
3.2 Celkové hospodaření
3.3 Hospodaření fondů
4. SWOT analýza a následné zhodnocení VZP ČR
Závěr
Seznam použitých zkratek
Seznam tabulek
Seznam grafů a obrázků
Seznam použité literatury
Seznam příloh


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0313 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde