Postavení prezidenta a vlády v ústavním systému ČR

Postavení prezidenta a vlády v ústavním systému ČR

Název práce: Postavení prezidenta a vlády v ústavním systému ČR

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 41 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2007

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Postavení prezidenta a vlády v ústavním systému ČR

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0398 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Postavení prezidenta a vlády v ústavním systému ČR

Dělba státní moci je jedním z nejdůležitějších atributů moderního demokratického státu. Jednou z jejích složek je i moc výkonná, v jejímž popředí stojí podstava prezidenta republiky a orgán vlády; tito budou také předmětem mého zkoumání v této bakalářské práci.
Rád bych se blíže zaměřil v samostatných kapitolách na analýzu a charakteristiku prezidenta a vlády České republiky a dále na srovnání (komparaci) těchto dvou složek výkonné moci.
Pro pojetí moci výkonné je základním vodítkem ústavní princip, že státní moc slouží všem občanům, s důrazem jak na to, že „slouží“, tak na to, že slouží „všem“. Věcný rozsah této služby závisí na tom, jak se v dané době pohlíží na význam společenských automatismů a na to, v jaké míře má do nich stát zasahovat, na které úrovni se spatřuje bod vyváženosti mezi svobodou jednotlivce a jeho odpovědnost za sebe samého a solidární péči lidské pospolitosti o jednotlivce a odpovědnosti za něj. Domnívám se, že právě v případě prezidenta a vlády je zapotřebí výkon veřejné služby podrobit bližšímu zkoumání.
Demokratický právní stát má i demokratickou ústavu, která obsahuje i postavení a základní rozvržení pravomocí jednotlivých složek státní moci. Je tomu tak i v české ústavě, tedy v ústavním zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jenž mi bude nejdůležitějších pramenem při mém snažení.
Cílem mé práce bude konstruktivním srovnáním vyzdvihnout rozložení „sil“ v rámci moci výkonné mezi dva klíčové státní orgány a dále i zauvažovat, zda je takovýto rozvrh optimální, či zda by nebylo vhodné nahradit jej jiným.
V neposlední řadě je pak zajímavé připomenout postavení a pravomoci prezidenta republiky ve dnech, kdy naše země prodělala dramatický zápas ve volbě prezidenta.

Ve své bakalářské práci jsem se potýkal se tématem postavení prezidenta a vlády v ústavním pořádku České republiky. Nejdříve jsem nastínil základní principy dělby moci a zběžně jsem charakterizoval moc výkonnou (kam patří institut prezidenta i vlády). Největší část práce přirozeně tvoří rozbor ústavního postavení prezidenta a vlády, kde jsem se pokusil přicházet s vlastními názory a komentářem. Práce je uzavřena kapitolou o komparaci mezi oběma zmíněnými institucemi. Tuto část práce pokládám za nejvíce invenční.
Ovšem ani kompilační část práce nebyla snadná; jak se ukázalo, nestačilo pracovat toliko s Ústavou, ale bylo nutno prostudovat celou řadu souvisejících právních předpisů, odborné literatury (články v odborných časopisech z toho nevyjímaje) a v kapitole o vládě i celou řadu statutů a jednacích řádů, tedy interních normativních předpisů. K citování z internetu jsem se uchýlil jen tehdy, shledal – li jsem, že informace obsažené na webu jsou tak zajímavé, že by byla škoda je nevyužít.
Ve druhé části své práce, kde se věnuji charakteristice vlády ČR, bych vyzdvihl především přehledný rozbor poradních a pracovních orgánů vlády. Z důvodu omezeného rozsahu této práce jsem pak po úvaze zkrátil pojednání o ustanovení, odvolání a demisi vlády, neboť tyto dle mého názory nejsou pro pochopení podstaty a činnosti vlády tak důležité, jako jsou její organizační složky – poradní a pracovní orgány. Donedávna jsem měl o některých jejích složkách jen mlhavé představy (některé jsem dokonce neznal vůbec), a tak bylo pečlivé prostudování statutů a jednacích řádů jednotlivých těchto orgánů velice poučné a také zajímavé.
Celá práce vznikala řadu měsíců, během nichž jsem se věnoval sběru literatury i ostatních pramenů, kterých jsem oproti původnímu očekávání našel uspokojivé množství. Následovalo soustředěné studování sebraných pramenů, utřídění informací, volba struktury práce, rozvržení práce a samotné její zpracovávání, které se mi k mé potěše vedlo plynule a bez větších obtíží. Z použitých vědeckých metod práce jsem se nejvíce soustředil na analýzu a charakteristiku, což by nebylo nic platné bez uvážlivého rozvržení textu a jeho systemizace. Na vhodných místech jsem se zaobíral vlastními názory a úvahami. Jinde jsem zase použil konstruktivní komparaci vybraných skutečností.
Téma postavení prezidenta a vlády v České republice je téma zajímavé a jeho další zkoumání by mohlo právnímu vědci přinést celou řadu zajímavých poznatků a otevřít mu nové obzory. Přímo se nabízí mnohé další oblasti ke zpracování (kupříkladu v rámci magisterské či rigorózní práce), zejména pak opět v oblasti analýzy a komparace – tentokrát pak se zahraniční úpravou.
Poslední dobou jsme si zvykli, že náš právní řád a vůbec dění ve veřejné správě se začíná díky členství v celku Evropských společenství (Evropské unie) připodobňovat našim „vyspělým vzorům“ ze Západu. Nedivil bych se, kdyby v důsledku konstruktivního srovnání naší právní úpravy týkající se postavení vlády a prezidenta u nás a v zahraničí, došlo v těchto orgánech k velkým organizačním změnám.


Klíčová slova - Postavení prezidenta a vlády v ústavním systému ČR

Prezident ČR, Vláda ČR, Ústavní systém ČR, Demokratický právní stát, Poradní a pracovní orgány vlády, Dělba státní moci, Moc výkonná

Obsah - Postavení prezidenta a vlády v ústavním systému ČR

1. Úvod
2. Dělba státní moci a moc výkonná
3. Prezident
4. Vláda
4.1. Poradní a pracovní orgány vlády
5. Komparace
6. Závěr
7. Použité prameny

Stažení práce - Postavení prezidenta a vlády v ústavním systému ČR

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0398 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde