Porovnání anglosaského a kontinentálního majetkového práva

Základní informace - Porovnání anglosaského a kontinentálního majetkového práva

Název práce: Porovnání anglosaského a kontinentálního majetkového práva

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 23 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Porovnání anglosaského a kontinentálního majetkového práva

Anglické právo, které nevzniklo ani přímo ani nepřímo pod vlivem práva římského, nezná některé instituce římského práv, které byly převzaty do právních řádů kontinentálního systému práva a naopak vytvořilo některé instituce od kontinentálního práva velmi odlišné. Tyto instituce byly ve větší či menší míře převzaty v jiných zemích angloamerického systému práva. Anglické právo nedefinuje věci ani nepoužívá výrazu things (věci). Z povahy věci hmotné však vyplývá, že rozeznává věci movité (movables) a nemovité (immovables). Toto rozlišení však nemá ten význam jako v právu kontinentálním a mále se používá. Ze specifických důvodů se rozlišuje mezi „real property“ a „personal property“. Toto rozlišování zhruba odpovídá dělení na věci movité a nemovité, teoretická koncepce obou dvojic pojmů je však velmi různá. Základem anglické práva je common law, zvykové právo, které vzniklo ve 12. století, kdy existoval systém tzv. cestujících soudců, kteří řešily těžké zločiny jménem krále (postupně se jejich pravomoc rozšířila na úkor místních "baronských soudů" - snaha upevnit centrální moc). Tito soudci vybírali nejlepší místní obyčeje, vytvářeli jejich sbírky a aplikovali je na spory v ostatních hrabstvích, tím položili základ common law. Ve stejné době vznikl i systém porot, které původně tvořili místní šlechtici - rozhodovali o vině a nevině (ne o trestu - dnes se více než v Anglii aplikuje v USA, tj. i v netrestních kauzách). Common law upravuje oblasti občanského a trestního práva. Prameny common law jsou precedenty a obyčeje. Precedent je výrok soudu, který je závazný pro jeho další rozhodování v podobných kauzách. Rozsah pravomocí common law soudů byl dán tzv. writy - příkazy na řešení určitého typu sporů. V 15. století (baronské soudy už neexistovaly), nutnost řešit kauzy, pro které neexistují writy - vznikají kancléřské soudy, které vydávaly rozsudky založené na spravedlivé úvaze (equity) a nikoli na existujících precedentech nebo zvycích. Odlišení common law a equity nemá žádnou vnitřní logiku, vychází z praxe. Kancléřšké soudy postupně vytvořily vlastní systém precedentů - Equity law. Spory v rámci equity jsou méně formální, rychlejší, neuplatňuje se porota, ale žalobce musí přijít s "čistýma rukama", tj. sám nesmí porušit právo. V equity neexistují hmotněprávní sankce (např. náhrada škody), proto se uplatňují pouze procesní sankce – soud uloží provinilci povinnost (např. něco vykonat) a pokud to odsouzený neudělá, dostává sankci za pohrdání soudem. Typickým institutem equity je trust (viz. níže). Od roku 1615 mělo equity law prioritu před common law. Teoreticky došlo již roku 1875 (Judicature Act) ke spojení equity a common law (s předností equity), ale v praxi se stále soudy i právníci specializují na oba právní obory - liší se i procesní právo. Hlavním pramenem angloamerického právního systému jsou precedenty, dalšími pak zákony (přestože psaný zákon má samozřejmě přednost před precedentem a může jej i změnit), právní obyčeje, normativní smlouvy, názory právní teorie, také komunitární právo (má přednost před ostatními prameny, ale přišlo jako poslední). Soudy často přihlížení i k etickým kodexů (obvykle v rámci profesních komor), které ale nejsou právně závazné. Anglické pojetí práva je více založené na principu přirozené spravedlnosti než kontinentální právní systém, který silně lpí na psaných normách (tzv. pozitivní právo). Narozdíl od Evropy a USA neexistuje funkce ústavního soudu - platí, že "parliament can do no wrong", ve Velké Británii totiž neexistuje psaná ústava.

Klíčová slova

Majetek, majetkové právo, anglické právo, movité věci, nemovité věci, občanské právo, trestní právo, kancléřské soudy, hmotněprávní sankce, precedent, vlastnické právo

Obsah

1 Úvod
2 Property a ownership
3 Druhy property
4 Estates
5 Trust
5.1 Právní povaha trustu
5.2 Zřízení trustu
6 Smluvní právo
6.1 Consideration
6.2 Smluvní podmínky
6.3 Zánik závazků ze smlouvy
7 Náhrada škody
8 Torts
9 Dědické právo
10 Uplatnění majetkového nároku u soudu
11 Závěr
12 Použitá literatura

Stažení práce - Porovnání anglosaského a kontinentálního majetkového práva

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 90 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0523 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde