Politický systém komunistického Československa v letech 1948-1968

Základní informace - Politický systém komunistického Československa v letech 1948-1968

Název práce: Politický systém komunistického Československa v letech 1948-1968

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 50 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 170 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0522 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Únor 1948 znamenal tragický zkrat v dějinách naší vlasti. Přes všechna omezení daná silným, ba rozhodujícím vlivem Sovětského svazu ve střední Evropě, bylo dosud Československo samostatným demokratickým státem. Únorem přišlo o demokracii i suverenitu a byla tu nastolena diktatur jedné strany řízené ze zahraničí. To odporovalo jak hlubokým národním tradicím, vyznačujícím se staletým zápasem za samostatnost a za právo širokých vrstev podílet se na řízení státu, tak i potřebám současnosti. Historie druhé poloviny 20. století totiž jasně ukázala, že pouze demokratický systém, umožňující pokojné střetávání a vzájemné ovlivňování různých názorů a zájmů, je s to řešit složité problémy, jež moderní doba před společnost klade. Demokracie roste z vnitřní plurality společnosti, z její podstatné názorové a zájmové rozrůzněnosti. Takovou československá předúnorová společnost skutečně byla; existovaly tu rozdílné společenské třídy a vrstvy, různé náboženské obce, řada politických proudů od komunistů přes reformní socialisty až po křesťany. Lze říci, že identita naší společnosti tkvěla právě v této bohaté různosti. Když se 25. února 1948 chopili komunisté neomezené moci, podřídili společnost svému diktátu a svou politiku zájmům Sovětského svazu. Dosavadní společnost se změnila v monolitní, namísto svobodné konfrontace idejí se jedinou státní ideologií stal marxismus-leninismus a struktura společnosti se zjednodušila na protiklad třídy vládnoucích funkcionářů a ovládaných, politicky bezprávných širokých vrstev. Tím československá společnost ztratila svou po staletí rozvíjenou identitu a zároveň s tím upadla do hluboké krize, v níž se nacházela po více než čtyřicet let. Tato krize se projevovala nejvýrazněji ustavičným napětím mezi vládnoucími a ovládanými, kteří ustavičně naráželi na úzký rámec tohoto neústrojného systému. Ten ochromoval hospodářský, kulturní i sociální rozvoj národního společenství tak, že již dávno přišlo o své místo mezi nejvyspělejšími státy Evropy. Dvacet let vývoje politického režimu v Československu mezi lety 1948 a 1968 znamenalo pro náš stát a jeho obyvatele celou řadu bouřlivých událostí a nečekaných zvratů. Československý stát se zmítal v atmosféře mezinárodního napětí v dobách studené války, přičemž moskevské klima mělo značný vliv na dění v ostatních satelitních komunistických státech a politické zvraty pod taktovkou kremelských politických pohlavárů a vlivných sovětských maršálů se velice konkrétně promítaly do politické scéna naší vlasti. Dvě desetiletí poválečného vývoje mohly z politického hlediska v životě obyčejného člověka znamenat velice mnoho. Mohl tak očekávat zúčtování jakožto s přisluhovačem či naopak odpůrcem nacismu, zuřivý předúnorový politický boj, komunistické mimostranické čistky (realizované v duchu Dzeržinského výroku: „Nechceme spravedlnost, chceme si vyřizovat účty.“), politicky motivované procesy, komunistické vnitrostranické čistky a další politické procesy, hospodářský růst i hroucení československé ekonomiky, atmosféru reformního obrodného procesu, pražské jaro, vpád sovětských vojsk a další politické zúčtování i nastupující normalizaci. Komenský kdysi ve své knize Didactica magna označil historii za královnu věd. Učitel národů jistě věděl velmi dobře, že nepoučíme–li se ze své historie, můžeme být odsouzeni k jejímu opakování.

Cíl - Politický systém komunistického Československa v letech 1948-1968

Cílem této bakalářské práce je zmapování politického systému Československa v letech 1948-1968.

Závěr - Politický systém komunistického Československa v letech 1948-1968

Ve své bakalářské práci jsem se potýkal s prvními dvěma desetiletími komunistického režimu v Československu. Bylo mým záměrem obsáhnout skutečné politické klima tehdejší doby, proto jsem přistoupil ke stručné politické charakteristice období před rokem 1948 a následně i popisu jednotlivých politických stran po únoru, ač už vedle komunistické strany neměly fakticky žádný význam. KSČ sama sebe prakticky ztotožnila se státem. Dějiny politické scény mezi lety 1948 a 1968 jsou stejně tak dějinami československého státu jako dějinami strany. Proto tvoří hlavní část práce tři kapitoly, které jsou rozděleny do důležitých etap tohoto složitého dvacetiletého období. První etapa začíná uchvácením moci v ČSR komunisty v roce 1948 a je uzavřena rokem 1953, tedy Stalinovou a Gottwaldovou smrtí; toto datum jsem zvolil záměrně jako milník, neboť přestože politické procesy a kult osobnosti ještě nějakou dobu ze setrvačnosti pokračovaly, znamenala podle mého názoru právě smrt kremelského tyrana a jeho československého nohsleda určité tání, ústící pak v letech šedesátých v reformní hnutí. Druhá etapa je zakončena rokem 1960. Tento rok jsem zvolil s ohledem na tehdejší politickou náladu v zemi a rok 1960 je podle mého názoru významný právě proto, že ho komunisté označovali za rok vybudování socialismu v zemi (od toho roku je nakonec název naší vlasti obohacen o přívlastek „socialistická“) a v důsledku tohoto konstatování přijali novou Ústavu, která zakotvila do našeho právního řádu některé vskutku marxistické atributy, které doprovázely náladu mezi obyvateli v Československu až do roku 1989. V neposlední řadě je rok 1960 předznamenáním uvolněné atmosféry 60. let 20. století a bránou k Pražskému jaru. Poslední etapa je přirozeně zakončena krachem české reformní politiky v roce 1968, jíž tak brutálně přervala sovětská vojenská invaze. Slýchávám někdy nářky nad promarněnou příležitostí, jíž mohl být obrodný proces v 60. letech a také lamentování nad dvaceti lety tuhé normalizace, která se zdá být historickým omylem. Osobně se domnívám, že je pozdě plakat nad rozlitým mlékem; společenský vývoj v naší zemi mezi lety 1948-1968 nám může prospět již jen jedním – poučením a vyvarováním se podobných událostí v budoucnu.


Klíčová slova

Politika, politický systém, politik, politická pluralita, komunistická strana, komunismus, diktatura, poválečný vývoj, studená válka, nacismus, politická strana, odboj, parlament

Obsah

1 Úvod
2 Politická pluralita před rokem 1948
3 Zdánlivá politická pluralita po roce 1948
3.1 Komunistická strana Československa
3.2 Československá strana socialistická
3.3 Strana slovenskej obrody a Strana slobody
3.4 Československá strana lidová
3.5 Československá sociálně demokratická strana dělnická
4 Československá politická scéna v letech 1948-1953
5 Československá politická scéna v letech 1953-1960
6 Československá politická scéna v letech 1960-1968
7 Závěr
8 Použité prameny

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 170 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0522 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde