Pojetí tématu „nevěra“ u proroků Starého zákona

Základní informace - Pojetí tématu „nevěra“ u proroků Starého zákona

Název práce: Pojetí tématu „nevěra“ u proroků Starého zákona

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 28 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2012

Souhrn - Pojetí tématu „nevěra“ u proroků Starého zákona

Téma práce „Nevěra u proroků“ je velmi rozsáhlé. Není možné správné pochopení poselství této práce, aniž bychom správně pochopili situaci tehdejšího světa a struktury sociálních sfér, které byly formovány právě v úzké souvislosti s vírou. Víra jako náboženský fenomén prochází dějinami lidstva nepřetržitě. Snad v žádném časovém údobí nenajdeme nějaký kult nebo. Svým způsobem je to vyjádření člověka po vlastním přesahu, který se uskutečňuje ve vztahu k vyšší bytosti nebo k vyšším ideálům. Izrael, stejně jako všechny tehdejší národy, patřil ke skupinám se silným náboženským kultem. Většina prvků bohopocty pochází již z pohanského období a od pohanských národů, jejichž permanentní influenci byli Izraelité stále vystavováni. Kult byl vyjádřením teandrickým, ačkoliv tomu někdy mnohé vnější prvky nenasvědčovaly.
Víra byla pro tehdejší národy něčím konstitutivním pro jejich vlastní existenci. By to symbol bytí nebo národní identity. Božstvům byla přisuzována posvátná moc nad světem. V podstatě se počítalo s jejich schopností pomoci člověku v tíživé situaci. Proto se můžeme ve starověkých dějinách setkat se zavrhováním a opětovným přejímáním božstev do různých kultů. Ve starověku se mnohdy víra ještě řídila etnickými hranicemi. Každý národ měl svůj kult, který bychom z dnešního hlediska mohli nazvat státním. Ve své podstatě to, co Řekové později nazvali snahou o bonum commune bylo latentně přítomno v myslích těch, kteří se obraceli na svá božstva a žádali pomoc. Síla božstev byla poměřována ve válkách a vítězství jedné strany se tak stávalo vítězství boholidským.
V tomto kontextu si můžeme lépe představit, co asi znamenala nevěra v této době. Musela působit zcela destruktivním dojmem na mysl všech věřících. Vzhledem k úzké propojenosti s politickým uspořádáním pak musela nevěra znamenat i jakousi ztrátu sociálních a morálních jistot. Pod pojmem nevěra tedy rašila představa naprosté dekadence všeho, co bylo s kultem spojeno. Snad proto tento termín zazníval uším starověkého obyvatele Asie mnohem drastičtěji, než pro nás v dnešní době. Proto se velké změny nikdy neudály beze změn kultu. Bylo zvykem, že po prohrané válce poražení přebírali božstvo a kult vítězů. Bohové, kteří nebyli schopni bránit své, byli považováni za slabé a bylo třeba se jich zříci. Důvodem takovýchto řešení byl mnohem drastičtější život, který tehdy národy vedly.
Zcela specifickou událostí dějin jsou reflexe období Izraelského národa. Striktní monoteismus se opět promítal do všech struktur života. Zatímco u jiných náboženství panuje představa nedostupných astrálních nebo pozemských individuí, nahlíží Izrael svého Boha jako jediného, všemohoucího a především milujícího. Můžeme zde sledovat silný patriarchální vztah, který se ještě nese v silně katabatickém smyslu chápání.
Co se týče víra a nevěry v Izraeli, můžeme dějiny rozdělit do několika etap. Pomineme-li první kontakt Abramův, přicházíme do období egyptského zajetí. Hospodin vyvedl svůj národ a požaduje striktně víru, jako dodržení stanovené smlouvy. Víra Izraelitů je ovšem velmi vrtkavá a brzy upadají do hříchu. Stejně je to i po usazení se v darované zemi. Stále se střídají období věrnosti a nevěry.
Prorokové jakoby prostupovali dějiny Izraele od počátku. Jsou to ti, kteří zprostředkují Hospodinovo slovo pro danou situaci. Protože se však jedná o slovo Boží, má toto slovo ještě mnohé další dimenze, včetně eschatologické. Za hlavní dobu proroků je většinou označováno období úpadku. Je to především zajetí v Babylonii a doba bezprostředně následující. Prorok je ten, který má poukázat na nevěru Izraele. Můžeme říci, že povstání proroka bylo ve většině případů spojeno s nevěrou nebo nepravostmi na straně Izraelců. Hospodin jakoby posílal varování a vybízel ke smíření, dokud je ještě čas.
Kromě poukazování na nevěru vyvoleného lidu je zde ještě prvek nevěry nebo nevíry samotných proroků. Mnohdy zápasí se svým vlastním úkolem, který chápou jako přítěž. V tomto obraze se stávají součástí nevěrného národa, ale také předobrazem Boží trpělivosti, která převyšuje lidskou.
Tato práce poskytuje nejdříve obecný pohled na nevěru a nevíru, pak následuje přehled několika proroků a vyzdvižení jejich specifik vzhledem k popisované problematice.

Klíčová slova

Víra, nevěra, strvrzení víry, etymologie, význam proroka, prorok versus neněra, postoj k nevěře, Prorok Jeremiáš, Prorok Izajáš.

Obsah

Úvod
1. Víra a nevěra v Izraeli
1.1 Smlouva jako stvrzení víry
1.2 Etymologie slova „víra“
1.3 Nevěra
1.4 Význam proroka
1.4.1 Prorok versus nevěra
1.4.2 Způsob vyjadřování
2. Postoj k nevěře u jednotlivých proroků
2.1 Prorok Izajáš
2.1.1 Text Iz 1/1-20
2.1.2 Text Iz 57
2.1.3 Shrnutí u Izajáše
2.2 Prorok Jeremiáš
2.2.1 Text Jer 20/7-10
2.2.2 Text Jer 10
2.2.3 Text Jer 3
2.2.4 Shrnutí u Jeremiáše
2.3 Prorok Ezechiel
2.3.1 Text Ez 4/4-16
2.3.2 Text Ez 6 13
2.3.3 Text Ez 23
2.3.4 Shrnutí u Ezechiela
2.4 Prorok Daniel
2.4.1 Text Dan 6
2.4.2 Text Dan 9
2.4.3 Shrnutí u Daniela
2.5 Prorok Ozeáš
2.5.1 Text Oz 1 17
2.5.2 Text Oz 2/4-8
2.5.3 Text Oz 13/2-3
2.5.4 Shrnutí u Ozeáše
2.6 Prorok Jonáš
2.6.1 Jonášova nevěra
2.6.2 Text Jon 3
2.6.3 Shrnutí u Jonáše
2.7 Prorok Habakuk
2.7.1 Text Hab 1/5-17
2.7.2 Text Hab 2/4
2.7.3 Shrnutí u Habakuka
2.8 Prorok Joel
2.8.1 Text Joel 2/12-14
2.8.2 Den Hospodinův
2.8.3 Shrnutí u Joela
2.9 Prorok Eliáš
2.9.1 Nevěra a sucho
2.9.2 Zápas na hoře Karmel
2.9.3 Shrnutí u Eliáše
Závěr
Literatura

Závěr

Dá se říci, že působení proroků je svým způsobem existenciálně spjato s výskytem patologických jevů v chování Izraele. Nevěra je v podstatě latentní příčinou veškerých nepravostí, které věřící lid začíná páchat po svém odklonu od Hospodina. Boží moudrost skrytá v předpisech a smlouvě vede člověka po správné cestě. Její odmítnutí znamená dobrovolné sejití na scestí.
To se sebou přináší nejen náboženské problémy, ale také sociální proměny struktur společnosti. Výrazným důsledkem nevěry a odpadu je i změna antropologického náhledu na jedince a společnost. Člověk velmi často ztrácí vlastní důstojnost a personalita je utápěna v masívnosti davu.
Pokud si toto dobře uvědomíme, pochopíme, proti čemu se vlastně proroci stavěli. Konečně se nám vyjeví pravý důsledek nevěry, ale také užitečnost víry, která zde vyniká na oproti své negaci. Nevěra se ani tak netýká v prvé řadě důstojnosti Boží, ale důstojnosti člověka. Člověk Bohu nikdy nic nepřidá ani neubere. Může ale ubližovat sám sobě. Falešným kultem klame sebe a staví se do role míry všeho. Lidství to samozřejmě nemůže unést, proto se mění v lacinou karikaturu lidskosti, která se brzy hroutí.
Prorokovo slovo proti nevěrnému národu je ve skutečnosti slovem pro národ. Hospodin spíše varuje, než by chtěl trestat. Varuje člověka před ním samým a před jeho zkreslenou realitou, která vede do záhuby. Obraz Boha jako milujícího Otce zde vyniká nade vše. Prorok jakoby přibližoval Boha v tom, co mu je nejvlastnější, v lásce.
Odlišnost jednotlivých poselství je dána lidskou individualitou proroka. Bůh nikoho nezbavuje historické podmíněnosti,ale využívá ji k prospěchu mise. Prorok nese slovo proti nevěře a vyjadřuje se ve svých intencích a ve svém slovníku, který je dobově poznamenán. Časté personifikování nevěry do rolí modloslužebníků a nevěstek je spíše metaforická nutnost pro chápání tehdejšího člověka. Slovo proti nevěře je pro nás aktuální právě dnes, kdy místo Baala máme spoustu svých bůžků a sami se stáváme nevěrným Izraelem.

Stažení práce - Obhajoba v trestním řízení

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 120 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0555 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde