Podpůrné aktivity se psem v rámci ucelené rehabilitace seniorů - Canisterapie

Podpůrné aktivity se psem v rámci ucelené rehabilitace seniorů - Canisterapie

Název práce: Podpůrné aktivity se psem v rámci ucelené rehabilitace seniorů - Canisterapie

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 122 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Markéta Křivská

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Podpůrné aktivity se psem v rámci ucelené rehabilitace seniorů - Canisterapie

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0376 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Podpůrné aktivity se psem v rámci ucelené rehabilitace seniorů - Canisterapie

Canisterapie dosud není v péči o seniory v ČR dostatečně doceněna a využívána, přesto že ve světě se jako terapeutická metoda již několik desítek let prosazuje a nadále i systematicky rozvíjí.
Canisterapie jako podpůrná terapeutická metoda má své uplatnění v rámci ucelené rehabilitace. Canisterapie přispívá s dalšími odborně provozovanými terapeutickými metodami ke zkvalitnění života seniorů, kteří mají problém se sociálním začleněním v kolektivu nebo mají psychické či fyzické problémy.
Aby canisterapie získala v systému zdravotnické a sociální péče v ČR své postavení, je nutné v prvé řadě seznámit odbornou veřejnost s jejími principy a účinností.
Jako cíl mé bakalářské práce jsem si vytyčila podat ucelený přehled o canisterapii, jejích metodách a principech, a přispět k tomu, aby canisterapie byla zařazena mezi jiné terapeutické metody.

Úvod - Podpůrné aktivity se psem v rámci ucelené rehabilitace seniorů - Canisterapie

Ve své práci se zabývám využitím canisterapie u seniorů, převážně pak u vybrané skupiny klientů v DD + DPD Krásné Březno v Ústí nad Labem. Tato skupina klientů patří mezi nejnáročnější v canisterapii.

Canisterapie je oblast terapie, při níž se využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Je jednou z forem zooterapie, která obecně využívá zvířat k různým formám terapeutického kontaktu s člověkem. Terapie pomocí zvířat vychází z faktu, že některá zvířata mají schopnost stát se na dlouhou dobu partnerem lidí. Vztah ke zvířatům je vždy daleko otevřenější a opravdovější než vztah k samotným lidem. Zvíře pomáhá člověku lépe zvládat stres, podporuje mezilidské vztahy, pozitivně ovlivňuje režim dne, aktivizuje, usnadňuje komunikaci, poskytuje vazbu a možnost o někoho pečovat. Kontakt se zvířetem prokazatelně zlepšuje psychický a tělesný stav člověka. Zvíře svou přítomností dokáže ovlivnit momentální špatné psychické rozpoložení člověka. Proto v sociálních zařízeních, jako jsou domovy důchodců, léčebny a ústavy, jsou zvířata častými společníky člověka. Zpříjemňují lidem volný čas, zkvalitňují jejich život a pozitivně působí na jejich zdraví. Pro svou komplexnost je canisterapie určena pro široký okruh klientů. Využívá se u tělesně, mentálně nebo smyslově postižených lidí, u týraných a zneužívaných dětí, u lidí s autismem, u somaticky nemocných, u starých lidí a u vězňů.

Při výběru tématu mé bakalářské práce hrál velkou roli můj zájem a zkušenosti. Téma canisterapie jsem si vybrala, protože se již několik let o tuto oblast terapie zajímám. Minulý rok jsem se zúčastnila mezinárodního semináře o zooterapiích, které pořádalo brněnské sdružení Filia, a úspěšně jsem absolvovala kurz Základní výcvik pro práci v canisterapii na PdF MU v Brně, jehož garantem byla PhDr. Jana Veselá, Ph.D.

V únoru 2004 jsem nastoupila praxi v DD + DPD Krásné Březno v Ústí nad Labem jako pracovnice sociálního úseku. V tomto zařízení jsem nadále působila i jako dobrovolník v rámci programu ProSenior. Během své praxe jsem měla možnost klienty blíže poznat a podílet se s nimi na různých aktivitách. Často jsem se však setkávala s klienty, kteří se cítili osamělí a méněcenní a pociťovali nedostatek lásky, protože na ně jejich rodina zcela zapomněla. S klienty, kteří byli kvůli svému vážnému zdravotnímu postižení nuceni jen nečinně sedět či ležet ve svém pokoji. Tito staří lidé trpěli depresemi, sklíčeností a pomalu ztráceli chuť do života. Je proto důležité si uvědomit, že pouhé poskytnutí základní zdravotní péče těmto klientům nestačí. Oni potřebují mnohem víc. Potřebují přátelství, tělesný kontakt, možnost si s někým popovídat, být nějakým způsobem užitečný. A právě v těchto situacích má canisterapie svůj význam.

Velmi mě překvapilo, že toto zařízení nemá na svém programu služeb vedle ergoterapie a muzikoterapie také fyzioterapii, která v současné době bývá součástí služeb klientům. Na základě těchto skutečností jsem přišla s nápadem zavést v domově návštěvní program canisterapie. Proto jsem se sociální pracovnicí kontaktovala několik canisterapeutických organizací. V současné době jsme ve spojení s občanským sdružením ELVA-HELP a vyjednáváme o možnostech a podmínkách aplikace canisterapie v domově. Protože sdružení ELVA-HELP nemá v ústeckém kraji žádný svůj operující canisterapeutický tým, přišlo s nabídkou rezidentní formy canisterapie. Vhodnou možností se jeví vyškolení některého z pracovníků zařízení, který by canisterapii praktikoval. Sdružení by pak domovu zdarma poskytlo atestovaného, v praxi ověřeného psa, o kterého by se starala vybraná „pěstounská rodina”. Jeden z členů rodiny by pak psa v určitý den a hodinu do zařízení vždy jen přivedl.

Velice ráda bych chtěla být právě já tím dobrovolníkem, který by pravidelně do domova docházel. I když sama psa vlastním, není bohužel svoji povahou pro canisterapii vhodný. Protože jsem v oblasti canisterapie již získala potřebné odborné znalosti a dovednosti, rozhodla jsem se pomoci jiným způsobem. Jedním z kritérií odborné aplikace canisterapie je tvorba individuální plánů canisterapie, podle kterých terapeut při své práci postupuje. Proto jsem si jako hlavní cíl své práce stanovila vytvořit individuální plány canisterapie, vytyčit cíle a vybrat vhodnou metodiku. V případě, že by vedení domova přijalo nabídku sdružení ELVA-HELP, mohly by pak tyto individuální plány pomoci v aplikaci canisterapie a ulehčit tak práci budoucímu terapeutovi. Doufám, že alespoň tímto způsobem budu moci přispět k tomu, aby mohla být canisterapie v domově realizována.

Poněkud obecnějším cílem bylo podat ucelený pohled na canisterapii, její principy a možnosti aplikace. Chtěla jsem zjistit, jakého terapeutického účinku lze prostřednictvím canisterapie seniorů dosáhnout. Posledním cílem, který jsem si vytyčila, bylo najít oblasti, kde lze canisterapii v rámci ucelené rehabilitace seniorů využívat.

Můj nápad, využít canisterapii v domově důchodců Krásné Březno, byl ze strany vedení přijat velmi kladně. Byl mi poskytnut potřebný prostor a materiál pro mou práci. Ve své práci jsem vycházela především z odborné literatury o dané problematice a z dokumentace jednotlivých klientů. Dalším cenným zdrojem informací pro mě byla sdělení a zkušenosti sociální pracovnice a zdravotního personálu.

Závěr - Podpůrné aktivity se psem v rámci ucelené rehabilitace seniorů - Canisterapie

Od začátku jsem věděla, že se pouštím do nelehkého úkolu. Canisterapie není dosud komplexně popsána. Kromě zahraniční literatury, zde neexistuje žádná kniha nebo příručka, kde by bylo možné najít o canisterapii všechny údaje v ucelené formě. Jedinou knihou, která v ČR vyšla, je kniha od L. Galajdové. Ale tato kniha je už dnes zastaralá a pro terapeuta zcela nedostačující. Většinu informací jsem proto čerpala ze sborníků, internetových stránek a hlavně z vlastních poznámek pořízených na mezinárodním semináři o zooterapiích a na kurzu canisterapie, který pořádala PdF MU v Brně.
Ve své práci jsem se pokusila vysvětlit základní pojmy terminologie zooterapie, popsat současný stav canisterapie v ČR, praktickou aplikaci canisterapie i problémy, s kterými se potýká. Canisterapie se u nás objevila až po roce 1989 a vznik pojmu „canisterapie“ je spojován se jménem PhDr. J. Lacinové. Canisterapie se stejně jako ostatní terapie stále rozvíjí. O tom také svědčí přísnější kritéria při testování povahy psa, vyšší nároky na odbornost terapeuta i samotné založení Canisterapeutické asociace, jež se stalo inspirací pro ostatní země EU. I když je dnes canisterapie na vysoké úrovni, stále se ještě potýká s některými problémy, které brání jejímu sjednocení a uznání. Canisterapie není ještě dosud legislativně ošetřena, neexistují žádné standardy práce, dalším problémem je nedostatečné rozlišování mezi AAA a AAT a v neposlední řadě přísné hygienické předpisy některých zařízení. Myslím si, že má však u nás canisterapie velkou budoucnost a vyřešení těchto problémů je pouze otázka času a usilovné práce.
Dále jsem se ve své práci soustředila na výklad efektů působení psa na člověka a na to, jakého terapeutického účinku lze prostřednictvím canisterapie u starých lidí dosáhnout. Jak jsem se sama přesvědčila, canisterapie má veliké možnosti působení. Je zřejmé, že pes dokáže „uzdravovat“. Pomáhá navazovat kontakt a nová přátelství, uspokojuje potřebu tělesného kontaktu, potřebu náklonosti, blízkosti a radosti. Psi svou přítomností vyvolávají pocit důvěry, jistoty a bezpečí, pomáhají nově příchozím klientům v adaptaci a usnadňují jejich zapojení do skupinového dění. V průběhu canisterapie jsou posilovány vzpomínky, je procvičována jemná motorika a schopnost vyjadřovat se. Při hlazení psa se snižuje krevní tlak, zpomaluje srdeční činnost. Pes působí jako příjemné zpestření stereotypního dne starých lidí v zařízení a u ošetřovatelského personálu zabraňuje vzniku obávaného syndromu vyhoření.
Ve své práci jsem došla ke zjištění, že lze canisterapii aplikovat nejen v její základní podobě, ale že ji lze jako doplňkovou a podpůrnou metodu zařadit i do ucelené rehabilitace. Její význam je nejvíce patrný v léčebné rehabilitaci, tj. ve fyzioterapii, logopedii, psychoterapii i ergoterapii. Canisterapie má význam hlavně tam, kde ostatní terapie selhávají z důvodu pokročilého věku, komunikační bariéry, nedostatečné motivace a vůle klienta, poruchy chování apod.
Na své praxi jsem byla překvapena tím, že pohybová rehabilitace v DD + DPD Krásné Březno v Ústí nad Labem není provozována jen proto, že zařízení nemá dostatek finančních prostředků. A i když má domov na programu svých služeb ergoterapii, zahrnuje spíše jen společenské a sportovní aktivity, kterých se mohou účastnit ti „zdravější“. Protože jsme nechtěli, aby jedinou náplní dne některých nemocných a zdravotně postižených seniorů byl jen spánek, jídlo, braní léků a sledování televize, rozhodli jsme se v domově zavést canisterapii. Avšak tato cesta vedla přes první neúspěch až ke sdružení ELVA-HELP, se kterým jsme v současné době ve spojení a vyjednáváme o podmínkách poskytování canisterapeutických služeb.
Protože jsem chtěla svým dílem přispět k realizaci canisterapie v DD + DPD Krásné Březno a usnadnit práci budoucím terapeutům, zvolila jsem si jako hlavní cíl své práce tvorbu individuálních plánů canisterapie. Při jejich vytváření jsem zjistila, že je to práce velmi náročná. Při výběru klientů musí terapeut brát v úvahu mnoho hledisek a okolností, zvolit vhodné cíle terapie a vybrat účinnou metodiku. Aby však byla canisterapie úspěšná, je nutná její systematičnost a také spolupráce celého léčebného týmu i ošetřovatelského personálu. Tvorba individuálních plánů je jednou z nutných podmínek odborné aplikace canisterapie.
Canisterapii bych se chtěla věnovat i nadále a praktikovat ji v rámci své budoucí práce sociální pracovnice. I když se zatím stále nacházím ve fázi poznávání a učení, jistě i já jednou budu společně se svým psem pomáhat potřebným klientům a být u těch malých „zázraků“, které canisterapie dokáže.

Klíčová slova - Podpůrné aktivity se psem v rámci ucelené rehabilitace seniorů - Canisterapie

Canisterapie, canisterapeutický pes, canisterapeutický tým, domov důchodců, klient, komunikace, kontakt, metodika, osamělost, přátelství, psovod, psychosociální zdraví, senior, ucelená rehabilitace, vztahy, zooterapie.


Obsah - Podpůrné aktivity se psem v rámci ucelené rehabilitace seniorů - Canisterapie

ÚVOD
1. TERMINOLOGIE ZOOTERAPIE
1.1 Historie zooterapie
1.2 Canisterapie
1.3 Hipoterapie
1.4 Felinoterapie
1.5 Animoterapie
2. SOUČASNÝ STAV CANISTERAPIE V ČR
2.1 Canisterapeutická sdružení
2.2 Canisterapeutická asociace
2.3 Legislativní ukotvení canisterapie
2.4 Standardy poskytování canisterapeutických služeb
2.5 Zkoušky canisterapeutických týmů
2.6 Možnosti vzdělávání v oblasti canisterapie
3. PRAKTICKÉ PROVÁDĚNÍ CANISTERAPIE
3.1 Základní oblasti působení canisterapie
3.2 Metody canisterapie
3.2.1 Animal Assisted Activities
3.2.2 Animal Assisted Therapy
3.2.3 Aninal Assisted Education
3.2.4 Animal Assisted Crisis Response
3.3 Metodika canisterapie
3.4 Formy canisterapie
3.5 Fáze canisterapie
4. SUBJEKTY OVLIVŇUJÍCÍ CANISTERAPEUTICKÝ PROCES
4.1 Osobnost terapeuta/ majitele psa
4.2 Canisterapeutický pes
4.2.1 Podmínky užití psa v odborné terapii
4.3 Osoba řídící kontakt klienta se psem
4.4 Fyzioterapeut
4.5 Odborný lékař
4.6 Klienti
5. STÁŘÍ JAKO ŽIVOTNÍ ETAPA
5.1 Proces stárnutí
5.2 Potřeby seniorů
5.3 Význam psa pro seniora
5.4 Rizika vlastnictví zvířete
6. ÚSTAVNÍ PÉČE O SENIORY
6.1 Vstup seniorů do domova důchodců
6.2 Proces adaptace na umístění do domova důchodců
6.3 Canisterapie v domově důchodců
6.4 Ošetřovatelský personál
6.5 Fyziologické a psychologické účinky canisterapie
6.6 Faktory podmiňující selhání canisterapie
7. CANISTERAPIE V RÁMCI UCELENÉ REHABILITACE KLIENTŮ
DD + DPD KRÁSNÉ BŘEZNO V ÚSTÍ NAD LABEM
7.1 DD + DPD Krásné Březno
7.2 Indikace a kontraindikace canisterapie
7.2.1 Problematika indikovaných chorob
7.3 Složky ucelené rehabilitace
7.3.1 Význam rehabilitace seniorů
7.4 Canisterapie v DD + DPD Krásné Březno
7.5 Individuální plány canisterapie
7.5.1 Terezie
7.5.2 Karel
7.5.3 Alena
7.6 Diskuse
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
SEZNAM PŘÍLOH

Stažení práce - Podpůrné aktivity se psem v rámci ucelené rehabilitace seniorů - Canisterapie

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0376 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde