Podíl rodiny na formování osobnosti dítěte

Základní informace - Podíl rodiny na formování osobnosti dítěte

Název práce: Podíl rodiny na formování osobnosti dítěte

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 80 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce - Podíl rodiny na formování osobnosti dítěte

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0683 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod - Podíl rodiny na formování osobnosti dítěte

Téma mé bakalářské práce se dotýká každého z nás, protoţe kaţdý máme větší či menší rodinu. To, že má rodina vliv na vývoj osobnosti dítěte je bezesporu pravda, ale v každém vývojovém období dítěte je to vliv jiný. Nicméně ze všech vlivů, které na dítě během jeho celého vývoje působí, má rodina vliv největší a nejdůležitější. Výchova dítěte v rodině je velice rozmanitá. Nejsou určena téměř žádná pravidla výchovy, a proto si každý rodič z větší části určuje pravidla svá, někdy však nevhodná, což může mít v pozdější době i negativní následky. Ty se poté musí často složitou a ne vţdy úspěšnou cestou řešit na úkor dítěte.

V první kapitole mé práce se zabývám rodinou – její definicí, funkcemi, rodinou v současnosti. V následující kapitole se zaměřuji na dítě v rodině, jakými způsoby rodina na dítě působí, jaké jsou jeho duševní potřeby v rodině a krátce se věnuji výchově dítěte. Ve třetí kapitole se snažím popsat, jaký dopad může mít na dítě rozvod, rozpad rodiny, jaká jsou stádia rozvodu. Psychologií osobnosti se zabývám ve čtvrté kapitole. Definuji zde pojem osobnost a rozebírám typologii osobnosti. Nejobsáhlejší kapitola teoretické části mé bakalářské práce je poslední, a to vývojová psychologie. Po uvedení několika druhů vývojové periodizace se podrobněji zabývám vývojovou periodizací dítěte od novorozence až po stáří. V kaţdém vývojovém období se snažím vystihnout hlavně emoční a sociální vývoj dítěte. V praktické části je mým zkoumaným objektem instituce s názvem Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna v Ţulové – v obci v blízkosti mého bydliště. Představuji tedy projekt průzkumu, charakterizuji respondenty a použitou metodu šetření. Dotazníkovou formou se pokusím vyzkoumat, z jaké rodinného zázemí pochází klienti tohoto ústavu.

Cíl - Podíl rodiny na formování osobnosti dítěte

Cílem mé bakalářské práce je zjistit, zda a jaký vliv má rodina na skutečnost, že klientům byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova nebo jim bylo nařízeno předběžné opatření. Co nejvíce skutečností o jejich rodinné situaci se pokusím zjistit dotazníkovým šetřením a jeho následným vyhodnocením v závěru mé bakalářské práce.

Závěr - Podíl rodiny na formování osobnosti dítěte

Jestliže se zamyslíme nad tématem mé bakalářské práce – Podíl rodiny na formování osobnosti dítěte – řeknete si, ano, samozřejmě rodina má bezpochyby obrovský podíl na formování osobnosti dítěte. Vždyť dítě v rodině vyrůstá, rodina ho vychovává, v rodině se vyvíjí z dítěte dospělá osobnost. Je však hodně těžké určit přesněji a konkrétněji jaký tento podíl je v jednotlivých rodinách, jednotlivých vývojových období dítěte, která osoba z rodiny na dítě nejvíce působí a která jej nejvíce ovlivňuje. V mé bakalářské práci jsem se průzkumem v diagnostickém ústavu pokusil zjistit, zda a jak ovlivnili rodiče skutečnost, ţe se dítě nachází v diagnostickém ústavu, což byl cíl mé bakalářské práce. V teoretické části mé bakalářské práce, v první kapitole, se zabývám definicí a pojmem rodina. Druhá kapitola pojednává o dítěti v rodině – působení rodiny na dítě, potřeby dítěte v rodině, výchova dítěte. Rozvodem a jeho vlivem na dítě se zabývám v třetí kapitole, čtvrtá kapitola přibližuje pojem osobnost, typologii osobnosti. Pátá kapitola popisuje jednotlivé typy periodizace vývojové psychologie a podrobněji rozepisuji jednotlivá období psychické vývojové periodizace dítěte.

Výsledky průzkumu provedeného dotazníkem nejsou jednoznačné tak, jak by se dalo očekávat. Jistě by si mnozí z nás řekli, že rodina, ze které pochází dítě umístěné do diagnostického ústavu, je možná ze sociálně nižších vrstev, rodiče se dítěti nevěnovali, jak bylo třeba, uţívání drog či alkoholu nebylo výjimečné, vztah dítěte k rodičům a opačně rodičů k dítěti je jen povrchní, ne citově založený apod. Z výzkumu ale vyplynuly některé překvapující skutečnosti. Např. že klienti na své dětství vzpomínají rádi a považují ho za dobré, jsou často v kontaktu se svými rodiči a jsou pro ně psychickou oporou, když ji potřebují. I přes to, že rodiče většiny klientů jsou rozvedeni. Klienti si svých rodičů váží a respektují je, vědí, ţe se snaţili vychovat dobrého člověka, pomáhají si a věří si dále.

Omylem by bylo také myslet si, že drogy či alkohol užívali rodiče těchto klientů často. Tyto návykové látky užívali často rodiče pouze dvou klientů, většina jen příležitostně. Co tedy z výše uvedeného pro nás vyplývá? Rodina má jednoznačně obrovský podíl na formování osobnosti dítěte. V kaţdém vývojovém stádiu. Malé miminko, které se do rodiny narodí, je opečováváno s láskou, později začíná vnímat členy své rodiny, ke kterým patří a kteří se o něj starají a mají jej rádi. Začíná si uvědomovat svoje místo v rodině, začíná se učit. Učí se a vychovává kaţdodenním přístupem, kaţdodenními rituály, napodobováním činností apod. Vůbec nejdůležitější jsou pro něj vztahy v rodině. Vztahy rodičů k sobě navzájem, jeho vztah se sourozenci. Děti jsou velice citlivé, vnímavé a všímavé. Moc dobře vidí i to, co si my dospělí ani mnohdy neuvědomujeme a jednáme automaticky. Hlavně to, jak se rodiče k sobě chovají, jak spolu mluví, zda si jeden druhého váží a chovají se k sobě s úctou a láskou, je pro dítě ten nejlepší vzor do ţivota, jaký může dostat. Takto se totiž bude chovat i on v dospělosti, takovéto chování bude považovat za normální. Rodiče by si měli uvědomit, že svým jednáním své dítě vychovávají a ukazují mu cestu, jakou se má v životě dát.

Klíčová slova - Podíl rodiny na formování osobnosti dítěte

Rodina, funkce rodiny, rozvod, výchova dítěte, působení rodiny na dítě, duševní potřeby dítě, teosobnost, psychologická vývojová periodizace

Obsah - Podíl rodiny na formování osobnosti dítěte

Úvod
1 Rodina, definice rodiny
1.1 Funkce rodiny
1.2 Současná rodina
2 Dítě v rodině
2.1 Způsoby působení rodiny na dítě
2.2 Duševní potřeby dítěte v rodině
2.3 Výchova dítěte v rodině
2.3.1 Odměny a tresty
2.3.2 Jak se chovají rodiče
2.4 Psychické potřeby dítěte
3 Rozvod
3.1 Dopady rozvodu na dítě
3.2 Stádia rozvodu
4 Psychologie osobnosti
4.1 Osobnost
4.2 Typologie osobnosti
5 Vývojová psychologie
5.1 Vývoj, předmět vývojové psychologie
5.2 Vývojová periodizace
5.2.1 Biopsychologická vývojová periodizace
5.2.2 Psychologická vývojová periodizace
5.2.3 Psychoanalytická vývojová periodizace
5.2.4 Psychosociální vývojová periodizace
5.2.5 Psychická vývojová periodizace
6 Projekt průzkumu
6.1 Charakteristika respondentů
6.2 Pouţitá metoda
6.3 Cíl bakalářské práce
7 Výsledky průzkumu
7.1 Vyhodnocení dotazníku
7.2 Shrnutí výsledku průzkumu
8 Závěr
9 Seznam použité literatury

Stažení práce - Podíl rodiny na formování osobnosti dítěte

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0683 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde