Obchodní a kulturní zvláštnosti Izraele

Obchodní a kulturní zvláštnosti Izraele

Základní informace - Obchodní a kulturní zvláštnosti Izraele

Název práce: Obchodní a kulturní zvláštnosti Izraele

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 72 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce - Obchodní a kulturní zvláštnosti Izraele

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0362 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Obchodní a kulturní zvláštnosti Izraele

V této bakalářské práci se zabývám obchodními a kulturními zvláštnostmi Izraele. Práce popisuje historii země, geografii, zahraniční vztahy, ekonomickou situaci, obchodní etiketu a kulturní tradice a zvyky. Tyto poznatky pomohou k porozumění chování obchodního partnera a židovské mentality. V závěru práce jsem zpracovala dotazníky a vytvořila tak praktický pohled na etiketu a průběh jednání. Pro úspěšné obchodní vyjednávání je důležité, aby český podnikatel respektoval kulturní odlišnosti v Izraeli. Před obchodním jednáním je nutné seznámit se se základy izraelské obchodní etikety, jako je vhodné oblečení, konverzační témata, představování se, stolování apod. Česko-izraelské vztahy mají dlouhou tradici, která pokračuje dodnes a má do budoucna vysoký potenciál. Proto se mi toto téma jeví jako důležité pro podnikatelské subjekty, které budou chtít v této zemi rozvíjet své zahraniční aktivity.


Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma Obchodní a kulturní zvláštnosti Izraele. Vybrala jsem si Izrael proto, že v současné době si každý spojí tento stát jen s násilím, terorismem a náboženskými spory. Chtěla jsem ukázat, že ačkoliv má tento stát své problémy, je to také nádherný kus země s rozmanitými kulturními zvláštnostmi a osobitým stylem. Pokud pohlédneme pod povrch mediálního obrazu, zjistíme, že Izrael je zemí nesmírně lákavou s nedocenitelnými historickými památkami a rájem pro ty, co se zajímají o euroatlantické civilizace.

Ve své práci chci představit základní charakteristické informace o kultuře izraelské společnosti, jejích tradicích a zvyklostech. Dále se chci podrobněji věnovat ekonomickému a obchodnímu prostředí, zejména pak možné spolupráci českých podnikatelů s touto zahraniční oblastí. Cílem mé práce je vyvrátit či potvrdit mnohá tvrzení z dostupné literatury. K tomu poslouží praktická část, založená na sběru dat z dotazníků posílaných firmám v České republice, které obchodují s Izraelem.


  • Práce je tematicky rozdělena do čtyř kapitol:
  • Izrael – základní informace
  • Ekonomické a obchodní prostředí
  • Kulturní zvláštnosti
  • Dotazníky

První kapitola představuje základní zeměpisné informace o Izraeli týkající se její polohy, klimatu apod. Velký důraz je kladen na historii a vznik státu. Závěr práce je věnován státnímu zřízení.

Druhá kapitola analyzuje ekonomické a obchodní prostředí. Kapitola začíná pohledem na aktuální ekonomickou situaci, pokračuje popisem jednotlivých sektorů hospodářství, infrastruktury a telekomunikací. Zmíněn je zde zahraniční obchod, vztahy s Českou republikou a investiční prostředí. Závěr kapitoly seznamuje s etiketou a průběhem obchodního jednání. Tyto informace jsou důležité pro možnou přípravu obchodního jednání a k porozumění židovským zvykům v obchodním prostředí.

Třetí kapitola popisuje kulturní zvláštnosti země, její tradice a možnosti zábavy. Velká pozornost je věnována náboženství a rozdělení společnosti. Další podkapitola se zabývá židovskými svátky a tradicemi. Všechny tyto informace pokládám za důležité, neboť pomohou k pochopení mentality židovského národa. Následuje pohled do izraelské kuchyně a konec kapitoly je věnován různým druhům zábavy, jako jsou divadla, muzea, sportovní vyžití apod.

V poslední čtvrté kapitole jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření a tato část tedy analyzuje popsané skutečnosti v teoretické části práce.


Izrael je veskrze moderní země a díky mohutnému přílivu imigrantů z celého světa se zde mísí lidé různých druhů víry, kulturních tradic a zvyků. Když připočteme historické bohatství, nespočetné kulturní památky a nádhernou přírodu, tak snadno pochopíme, proč je tolik lidí za tuto zemi ochotno položit život.

V této práci jsem se snažila podrobněji charakterizovat stát Izrael, přiblížit jeho kulturní zvyklosti a obchodní prostředí s potenciální možností spolupráce s českými a jinými zahraničními firmami. Při zpracování daného tématu jsem se nesetkala s problémem nedostatku zdrojů, nicméně většina dostupné české literatury se zabývá spíše historií a průvodcovstvím. Knižní zdroje týkající se etikety jednání a obchodu je jen malé množství.

V první kapitole jsem představila základní fakta o Izraeli, jeho zeměpisnou charakteristiku, historii a státní zřízení. Tyto informace pomohou v poznání země a v pochopení historických událostí, které ovlivnily izraelskou mentalitu.

Ve druhé kapitole jsem se zabývala ekonomickým a obchodním prostředím Izraele. Tato část práce je zaměřená na aktuální ekonomickou situaci, hospodářské sektory, zahraniční spolupráci, vztahy s ČR a na etiketu a průběh jednání. Izrael se řadí mezi hospodářsky vyspělé státy s vysokou technologickou úrovní. Proto zde najdeme příležitost v dovozu/vývozu zejména v oblasti průmyslu, především jsou to hi-tech produkty, farmaceutické a chemické výrobky a zpracování diamantů. Zahraniční investice jsou vítány do oblasti průmyslu a služeb, které izraelská vláda směřuje především do méně rozvinutých oblastí. Závěr této kapitoly popisuje průběh obchodního jednání. Zabývám se v ní základními kulturními aspekty, od prvního setkání, přes neverbální komunikaci, oblékání a vzhled až po etiketu stolování. Tyto informace by měl znát každý obchodní partner, který se chystá spolupracovat s Izraelskými firmami.

Ve třetí kapitole jsem shrnula kulturní zvláštnosti a tradice izraelské společnosti. V úvodu kapitoly jsem popsala vznik judaismu, islámu a křesťanství a jejich vzájemný vztah. Izrael je tolerantní zemí vůči všem náboženstvím, ale zároveň se zde vyskytují jedinci, kteří prosazují svou víru radikálním způsobem. A to zejména v pohraničních oblastech s Libanonem a na okupovaných území. I přes různorodé složení obyvatelstva můžeme konstatovat, že obyčejní lidé, jak Židé, tak i Arabové zde žijí ve vzájemném respektu. Dále jsem věnovala pozornost židovským svátkům a tradicím. Tyto poznatky jsou podle mého velmi důležité pro potenciální obchodní partnery a samy dotazované firmy důležitost znalostí svátků vyzdvihovaly. Nakonec jsem se zaměřila na izraelskou kuchyni, kulturní dění a zábavu. Izrael nabízí mnoho možností jak strávit volný čas. Najdeme zde nepřeberné množství muzeí, divadel, společenských akcí a sportovního využití.

V poslední kapitole jsem provedla dotazníkový výzkum v českých firmách spolupracujících s Izraelem. Návratnost vyplněných dotazníků byla malá, proto nám získané odpovědi spíše jen nastiňují obraz obchodního prostředí a etikety. Izraelci jsou velmi schopní obchodníci, dokáží se přizpůsobit a většinou jednají podle západních zvyklostí. Ovšem je třeba mít na paměti, že všichni Izraelci dodržují svátky, tudíž od nich nelze očekávat nějakou pracovní činnost během šabatu a dalších svátcích. Také je nutné dbát na košer kvalitu výrobků. Tedy můžeme říci, že některá kulturní specifika jsou významným faktorem ovlivňující jednání a pro úspěšné dosažení obchodu musíme dávat izraelským obchodníkům najevo, že jejich kulturu respektujeme.

Klíčová slova - Obchodní a kulturní zvláštnosti Izraele

Izrael, zvláštnosti Izraele, zeměpisná charakteristika Izraele, státní zřízení Izraele, historie Izraele, prostředí Izraele, ekonomická situace Izraele, infrastruktura Izraele, zahraniční vztahy Izraele, etiketa obchodního jednání Izraele, obchodní jednání Izraele, obyvatelstvo Izraele, Svátky Izraele, zvyky Izraele, tradice Izraele, kuchyně Izraele, jazyk Izraele, kultura Izraele


Obsah - Obchodní a kulturní zvláštnosti Izraele

Seznam zkratek
Úvod
1. Izrael – základní informace
1.1 Zeměpisná charakteristika
1.1.1 Poloha a reliéf
1.1.2 Vodstvo
1.1.3 Podnebí
1.1.4 Zemědělství
1.1.5 Průmysl
1.2 Státní zřízení
1.2.1 Politický systém
1.2.2 Armáda
1.2.3 Školství
1.2.4 Administrativní členění
1.2.5 Státní symboly
1.2.6 Členství v mezinárodních organizacích
1.3 Historie
1.3.1 Do vzniku Izraele
1.3.2 Od vzniku Izraele
2. Ekonomické a obchodní prostředí
2.1 Ekonomická situace
2.2 Průmysl
2.3 Zemědělství
2.4 Služby
2.4.1 Turismus
2.4.2 Bankovnictví
2.5 Infrastruktura
2.5.1 Doprava
2.5.2 Energetika
2.5.3 Telekomunikace
2.6 Zahraniční vztahy
2.6.1 Zahraniční obchod
2.7 Vztahy s Českou republikou
2.8 Investiční klima
2.8.1 Podmínky vstupu zahraničního kapitálu
2.8.2 Přímé zahraniční investice
2.9 Etiketa obchodního jednání
2.9.1 Oslovování a navštívenky
2.9.2 Verbální a neverbální komunikace
2.9.3 Konverzační témata
2.9.4 Oblékání a vzhled
2.9.5 Dary
2.9.6 Jednací jazyk
2.9.7 Pracovní doba
2.9.8 Pohoštění a etiketa stolování
2.10 Obchodní jednání
3. Kulturní zvláštnosti
3.1 Náboženství
3.1.1 Judaismus
3.1.1.1 Dogmata a principy judaismu
3.1.2 Islám
3.1.3 Křesťanství
3.1.4 Vzájemné působení Islámu, Křesťanství a Judaismu
3.2 Obyvatelstvo
3.2.1 Náboženské členění izraelských Židů
3.2.2 Etnické členění izraelských Židů
3.2.3 Arabské obyvatelstvo
3.2.4 Žena v Izraeli
3.3 Svátky, zvyky a tradice
3.3.1 Židovské svátky
3.3.2 Rodina a tradiční obřady
3.3.3 Tradiční oděv
3.4 Kuchyně
3.4.1 Typická jídla
3.4.2 Nápoje
3.5 Jazyk
3.6 Kultura a zábava
3.6.1 Hudba
3.6.2 Literatura
3.6.3 Divadlo
3.6.4 Muzea
3.6.5 Média
3.6.6 Sport
4. Dotazníky
Závěr
Seznam použité literatury
Seznam příloh

Stažení práce - Obchodní a kulturní zvláštnosti Izraele

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0362 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde