Možnosti vzdělávání dětí žadatelů o azyl

Základní informace

Název práce: Možnosti vzdělávání dětí žadatelů o azyl

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 110 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 280 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0229 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Myšlenka zpracovat teoreticko-komparativní studii na téma možnosti vzdělávání dětí žadatelů o azyl v České republice a v zahraničí mě provází celým průběhem dosavadního studia. Pro komparaci jsem si zvolila Velkou Británii a Českou republiku, protože jsou to země, které mají odlišný přístup v realizaci vzdělávacích programů pro děti žadatelů o azyl. Podnětem ke zpracování tohoto tématu byla neuvěřitelná síla a odvaha uprchlíků, kteří během několika minut či vteřin vše ztratili. Každý den strávený v exilu nebo na útěku je pro ně příliš těžký a přesto se nevzdávají naděje na lepší život. Chtěla jsem poznat, jak jednotlivé státy přistupují v oblasti vzdělávání k této skupině lidí, která je považována za jednu z nejzranitelnějších.

V rámci celé Evropy, ale i v dalších významných hostitelských zemích mimo Evropu, jako jsou Kanada, Spojené státy, Austrálie a Nový Zéland se v současné době vede diskuse o tom, jaké mají mít žadatelé o azyl možnosti v uplatňování práva na práci, vzdělání, sociální a zdravotní zabezpečení a práva na svobodu pohybu. Ve vztahu k tomuto tématu lze vymezit dva základní přístupy [Tychtl, 2002]: první tvrdí, že žadatelé o azyl nemají mít do rozhodnutí o své žádosti v zásadě žádné z těchto práv. Po dobu čekání by se jim mělo dostat pouze minimální podpory státu, který zabezpečí jejich základní potřeby, jako jsou přístřeší, strava a nezbytná lékařská péče. Tento přístup lze nazvat konzervativně-restriktivním. Jeho zastánci uvádějí jako hlavní argument obavu ze zneužívání azylu k jiným účelům, jako je možnost pracovat, získat bezplatné vzdělání nebo lékařskou péči. Druhý přístup prosazuje co největší integraci od samého počátku pobytu žadatelů v hostitelské zemi, zejména pak přístup na trh práce a možnost vzdělání. Žadatelé o azyl by neměli být izolováni v uprchlických táborech, ale naopak by měli dostat možnost vzdělávání a žít společně s hostitelskou populací. Tento postoj lze nazvat liberálně-otevřeným.

Škola je pak chápána jako konfrontační místo sociokulturní úrovně a hodnotového systému rodiny a společnosti, kterou reprezentuje. Učitel by pak měl udělat vše, co je v jeho silách, aby ho naučil, že úsilí vede k úspěchu, že vzdělání může napomoci v boření bariéry mezi rasami, že jeho nynější úsilí se může bohatě vrátit. Učitel by měl udělat vše, co je v jeho silách, aby žáka naučil, že je osobnost. Někdo, nikoliv nikdo.

V následujícím textu se pokusím zodpovědět několik základních otázek. Jak se liší právní a sociální postavení žadatelů o azyl ve Velké Británii a v České republice? Jak toto postavení ovlivňuje proces vzdělávání dětí žadatelů o azyl? Jak se liší vzdělávací přístupy České republiky a Velké Británie k dětem žadatelů o azyl? Vyplývají z tohoto srovnání nějaká doporučení pro Českou republiku? O jaká doporučení se jedná? Jak jednotlivé státy svými vzdělávacími programy odpovídají zásadám interkulturního vzdělávání?

Předmětem pozornosti diplomové práce tedy je otázka řešení problému vzdělávání dětí žadatelů o azyl ve Velké Británii a v České republice. S ohledem na složitost, kulturně historickou podmíněnost přístupu těchto dvou členských států Evropské unie, je tato práce rozčleněna na pět částí.

V první teoretické části textu nastíním charakteristiku ochrany cizinců-žadatelů o azyl v celospolečenském kontextu. Budu se zde zamýšlet nad otázkou migrace a uprchlictví, uvedu základní terminologii a právní a institucionální ochranu uprchlíků.

V druhé teoretické části stručně vymezím obecná východiska vzdělávání dětí žadatelů o azyl. V tomto bloku se budu zamýšlet nad cíly vzdělávání pro 21. století, modely přístupů ke vzdělávání dětí žadatelů o azyl, pedagogicko-psychologickými aspekty adaptace žadatelů o azyl a problémy spojené se vzděláváním dětí žadatelů o azyl.
V třetí a v čtvrté popisné části se tedy zaměřím na popis azylové politiky ve Velké Británii a v České republice a to jak v obecné rovině, tak i ve vybraných oblastech, kdy popíši, jak zákony jednotlivých zemí upravují postavení žadatelů o azyl ve sféře bydlení, zaměstnání a finanční podpory. Dále je zde možno se seznámit se základní legislativou týkající se vzděláváním dětí žadatelů o azyl obou států. Tento oddíl dále poukazuje i na roli jednotlivých aktérů se vzděláváním dětí žadatelů o azyl. Následují údaje o žácích-dětech žadatelů o azyl ve Velké Británii a v České republice. V poslední části tohoto bloku se budu zabývat možnými formami pomoci např. v oblasti vyrovnávání se se ztrátou, pocity strachu a separací; zachování kulturní identity; předcházení xenofobii a rasismu; zařazení do školního prostředí; osvojování jazykových kompetencí.

V další části na základě srovnávací analýzy nastíním, do jaké míry se liší vzdělávací přístup k dětem žadatelů o azyl ve vybraných státech. Poslední část textu bude věnována nástinu doporučení pro Českou republiku v oblasti vzdělávání dětí žadatelů o azyl.

Mnohostranná podmíněnost objektivního náhledu na problematiku žadatelů o azyl vyžaduje i velmi široký záběr literatury, který se nedá omezit jen na jeden obor. Problémy spojené se vzděláváním žadatelů o azyl je možné sledovat a hodnotit pouze z interdisciplinárního pohledu.

S ohledem na velmi krátkou tradici řešení této problematiky v České republice, respektive České republice dosud chybí ucelenější literatura zabývající se danou problematikou, a proto jsem se při posuzování jednotlivých jevů musela často omezit pouze na dostupné zahraniční materiály a na domácí dílčí studie.

Řadu informací i podkladů ke zpracování diplomové práce jsem čerpala ze své vlastní zkušenosti i z poznatků získaných při svých studijních pobytech v zahraničí.

Klíčová slova

Vzdělávání dětí, Žadatelé o azyl, Ochrana cizinců, Ochrana uprchlíků, Azylová politika, Děti azylantů, Adaptace žadatelů o azyl, Právní ochrana uprchlíků, Institucionální ochrana azylantů, Vzdělávání pro 21. století, Modely přístupů ke vzdělávání, Problémy spojené se vzděláváním, žadatelé o azyl ve Velké Británii

Obsah

ÚVOD

1. CHARAKTERISTIKA OCHRANY CIZINCŮ-ŽADATELŮ O AZYL V CELOSPOLEČENSKÉM KONTEXTU

1.1. Základní terminologie
1.2. Právní a institucionální ochrana uprchlíků

2. OBECNÁ VÝCHODISKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ŽADATELŮ O AZYL

2.1. Vzdělávání pro 21. století
2.2. Modely přístupů ke vzdělávání dětí žadatelů o azyl
2.3. Pedagogicko psychologické aspekty adaptace žadatelů o azyl
2.4. Problémy spojené se vzděláváním žadatelů o azyl

3. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ŽADATELŮ O AZYL VE VELKÉ BRITÁNII

3.1. Obecná charakteristika azylové politiky
3.2. Základní legislativa týkající se vzdělávání dětí žadatelů o azyl
3.3. Role jednotlivých aktérů se vzděláváním dětí žadatelů o azyl
3.4. Údaje o žácích-dětech žadatelů o azyl na základních školách
3.5. Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu – vyrovnání se se ztrátou, pocity strachu a se separací
3.6. Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu – zachování kulturní identity
3.7. Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu – předcházení xenofobie a rasismu
3.8. Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu – zařazení do školního prostředí
3.9. Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu – osvojování jazykových kompetencí

4. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ŽADATELŮ O AZYL V ČESKÉ REPUBLICE

4.1. Obecná charakteristika azylové politiky
4.2. Základní legislativa týkající se vzdělávání dětí žadatelů o azyl
4.3. Role jednotlivých aktérů se vzděláváním dětí žadatelů o azyl
4.4. Údaje o žácích-dětech žadatelů o azyl na základních školách
4.5. Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu – vyrovnání se se ztrátou, pocity strachu a se separací
4.6. Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu – zachování kulturní identity
4.7. Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu – předcházení xenofobie a rasismu
4.8. Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu – zařazení do školního prostředí
4.9. Pomoc dětem v procesu integrace do vzdělávacího procesu – osvojování jazykových kompetencí

5. SROVNÁNÍ A DÍLČÍ ZÁVĚRY

5.1. Postoj zkoumaných států k vyrovnání se se ztrátou, pocity strachu a se separací
5.2. Postoj zkoumaných států k zachování kulturní identity
5.3. Postoj zkoumaných států k předcházení xenofobie a rasismu
5.4. Postoj zkoumaných států k zařazení do školního prostředí
5.5. Postoj zkoumaných států k osvojování jazykových kompetencí

ZÁVĚR
SEZNAM LITERATURY
ANOTACE
PŘÍLOHY


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 280 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0229 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde