Možnosti primární prevence zneužívání návykových látek se zaměřením na žáky druhého stupně základních škol

Základní informace

Název práce: Možnosti primární prevence zneužívání návykových látek se zaměřením na žáky 2. stupně

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 91 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Michaela Kantorová

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0349 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Bakalářská práce pojednává o prevenci zneužívání návykových látek. Teoretická část shrnuje základní poznatky o návykových látkách, jejich účincích na lidský organismus a rizicích, která ze zneužívání těchto látek plynou. Dále obsahuje popis stádií vzniku závislosti, vymezení zásad efektivní primární prevence a charakteristiku cílové skupiny z pohledu vývojové psychologie. V rámci praktické části byly vypracovány metodické listy programu primární prevence se zaměřením na zneužívání návykových látek, které byly aplikovány ve vybraných třídách druhého stupně základních škol.

Zneužívání drog se stalo celosvětovým problémem, který se nevyhýbá ani České republice. Zároveň se neustále snižuje věková hranice, kdy děti začínají s návykovými látkami experimentovat. Z těchto důvodů je nezbytné, aby byla primární protidrogová prevence důsledně aplikována již u žáků základních škol.
V bakalářské práci se zabývám problematikou efektivní primární prevence zneužívání návykových látek. Toto téma jsem si vybrala z důvodu jeho aktuálnosti, jelikož počty dětí experimentujících s návykovými látkami a tyto látky zneužívající se neustále zvyšují, zatímco jejich věk při prvním kontaktu s návykovou látkou se snižuje (Kalina, 2003).
Hlavním cílem bakalářské práce je vymezení zneužívání návykových látek jako jednoho ze sociálně patologických jevů ohrožujících dnešní děti a vypracování metodických listů programu primární prevence zaměřených na zneužívání těchto látek.
Bakalářská práce obsahuje část teoretickou i část praktickou a je členěna do pěti kapitol. Teoretická část je obsažena v prvních čtyřech kapitolách, pátá kapitola je praktickou částí bakalářské práce.
V první kapitole bakalářské práce najdeme vymezení pojmu návykové látky a možné dělení návykových látek dle legislativy, míry rizika a dle jejich účinků na psychiku člověka. Kapitola dále shrnuje základní poznatky o jednotlivých skupinách návykových látek, charakterizuje jejich vzhled, formy užití, účinky, druh závislosti, průběh odvykacího stavu a rizika s užíváním těchto látek spojená. V závěru kapitoly je nastíněna problematika tzv. průchozích drog.
Druhá kapitola se zabývá problematikou závislosti a zneužívání návykových látek. Popisuje poruchy vyvolané zneužíváním návykových látek a fáze vzniku závislosti na alkoholu a na nealkoholových drogách. Dále vymezuje rizikové a ochranné faktory vzniku závislosti a faktory provokující, které mohou být spouštěcím podnětem pro prvotní experimentování s návykovými látkami.
Třetí kapitola pojednává o prevenci zneužívání návykových látek. Tato kapitola obsahuje vymezení pojmu prevence, drogová prevence a jejího cíle a popisuje možné klasifikace prevence. Dále se kapitola zabývá blíže primární prevencí, charakterizuje efektivní primární prevenci a neefektivní primárně preventivní přístupy, možnosti primární prevence na základních školách a cíle primární prevence dle věku dítěte.
Charakteristiku cílové skupiny z pohledu vývojové psychologie najdeme ve čtvrté kapitole. Tato kapitola vymezuje cílovou skupinu z hlediska věku a popisuje somatické změny, kognitivní a emoční vývoj a změny v sociální oblasti v období pubescence, tedy u dětí, na které je bakalářská práce zaměřena. V závěru kapitoly se nachází shrnutí poznatků o problematice zneužívání návykových látek v období dospívání.
Pátá kapitola představuje praktickou část bakalářské práce. Obsahuje metodické listy k prevenci zneužívání návykových látek zaměřené na žáky 7. třídy základní školy, které jsou tvořeny čtyřmi činnostmi. Kapitola obsahuje výstup z aplikace tohoto metodického listu ve dvou sedmých třídách a také návrh na další metodický postup tvořený dvěma činnostmi.

V bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku zneužívání návykových látek a možnosti efektivní primární prevence tohoto jednání u dětí.
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické části bylo shrnutí základních poznatků o návykových látkách a jejich účincích na lidský organismus, popis stádií vzniku závislosti a rizikových a ochranných faktorů, vymezení zásad efektivní primární prevence a charakteristika dané cílové skupiny z pohledu vývojové psychologie. Cílem praktické části bylo vypracování metodických listů primárně preventivního programu zaměřeného na problematiku zneužívání návykových látek u žáků 7. tříd základní školy.
V teoretické části jsem se věnovala vymezenému okruhu témat a snažila se o jeho výstižný a ucelený popis. Okruh témat jsem rozčlenila do čtyř kapitol. První kapitola nese název Návykové látky, tématem druhé kapitoly je Závislost a zneužívání návykových látek, třetí kapitola se jmenuje Prevence zneužívání návykových látek a název čtvrté kapitoly je Charakteristika cílové skupiny z pohledu vývojové psychologie. Tímto byl obsažen vymezený okruh témat a naplněn cíl teoretické části.
Cíl praktické části byl naplněn vypracováním metodických listů a jejich následným ověřením ve dvou 7. třídách.
Žáci první třídy, ve které byl program realizován, se aktivně zapojili do všech činností, avšak při činnosti č. 3 neprokázali takové znalosti, které jsem při koncipování programu předpokládala. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla, že danou činnost pozměním tak, aby po žácích nebyly vyžadovány přesné znalosti a aby pro ně byla svou hravou formou zábavnější.
Ve druhé třídě disponovali žáci podstatně širšími znalostmi o jednotlivých návykových látkách a činnost č. 3 v již pozměněné podobě zvládli velmi dobře. Většina žáků se také se zájmem účastnila všech aktivit a ochotně spolupracovala.
Průběh realizace programu v obou třídách hodnotím kladně a dle analýzy zpětnovazebních dotazníků jej takto zhodnotili i samotní žáci, přičemž jako činnost, která je zaujala, uváděli nejčastěji pantomimu.
Vypracované metodické listy mohou být podkladem pro metodiky prevence na základních školách při provádění primární prevence zaměřené na zneužívání návykových látek.

Klíčová slova

Návykové látky, Dělení návykových látek, Alkohol, Opioidy, Opiáty, Zneužívaná farmaka, Konopné drogy, Halucinogeny, Psychomotorická stimulancia, Těkavé látky, MDMA, Taneční drogy, Tabák, Průchozí drogy, Závislost, Zneužíváním návykových látek


Obsah

ÚVOD
1 NÁVYKOVÉ LÁTKY
1.1 Vymezení pojmu návykové látky
1.2 Dělení návykových látek
1.2.1 Dělení návykových látek dle legislativy
1.2.2 Dělení návykových látek dle míry rizika
1.2.3 Dělení návykových látek dle účinku na psychiku
1.3 Charakteristika jednotlivých skupin návykových látek
1.3.1 Alkohol
1.3.2 Opioidy a opiáty
1.3.3 Zneužívaná farmaka s psychotropním účinkem
1.3.4 Konopné drogy
1.3.5 Halucinogeny
1.3.6 Psychomotorická stimulancia
1.3.7 Těkavé látky
1.3.8 MDMA a taneční drogy
1.3.9 Tabák
1.4 Průchozí drogy
2 ZÁVISLOST A ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK
2.1 Poruchy vyvolané zneužíváním návykových látek
2.1.1 Akutní intoxikace
2.1.2 Škodlivé užívání
2.1.3 Syndrom závislosti
2.1.4 Odvykací stav
2.1.5 Psychotická porucha
2.2 Vývoj vzniku závislosti na návykových látkách
2.2.1 Fáze vzniku závislosti na alkoholu
2.2.2 Fáze vzniku závislosti na nealkoholových drogách
2.3 Rizikové a ochranné faktory vzniku závislosti
2.3.1 Rizikové faktory pro zneužívání drog
2.3.2 Ochranné faktory proti zneužívání drog
2.3.3 Provokující faktory
3 PREVENCE ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK
3.1 Vymezení pojmu prevence
3.1.1 Vymezení pojmu drogová prevence a jejího cíle
3.2 Klasifikace prevence
3.2.1 Dělení drogové prevence na primární, sekundární a terciární
3.2.2 Dělení drogové prevence na všeobecnou, selektivní a indikovanou
3.3 Zásady efektivní primární prevence
3.3.1 Obecné charakteristiky efektivní primární prevence
3.3.2 Specifické charakteristiky efektivní primární prevence
3.3.3 Neefektivní přístupy primární prevence
3.4 Možnosti primární prevence na základních školách
3.5 Cíle primární prevence dle věku dítěte
4 CHARAKTERISTIKA CÍLOVÉ SKUPINY Z POHLEDU VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE
4.1 Věkové vymezení cílové skupiny
4.2 Charakteristika období pubescence
4.2.1 Somatické změny v období pubescence
4.2.2 Kognitivní a emoční vývoj v období pubescence
4.2.3 Změny v sociální oblasti v období pubescence
4.3 Problematika zneužívání návykových látek v období dospívání
5 PRAKTICKÁ ČÁST
5.1 Metodické listy k prevenci zneužívání návykových látek
5.2 Aplikace metodického listu v praxi
5.2.1 Návrh na změnu činnosti č. 3 – Dělení drog
5.3 Návrh na další metodický postup
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ
SEZNAM PŘÍLOH

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0349 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde