Komparace hodnot mládeže z rodinné a ústavní výchovy

Základní informace

Název práce: Komparace hodnot mládeže z rodinné a ústavní výchovy

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 75 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Barbora Najmanová

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0190 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Diplomová práce je zaměřena na porovnání hodnot mládeže z rodinné a ústavní výchovy. V teoretické části jsou vysvětleny nejzákladnější pojmy a přiblížena problematika hodnot. Dále je pozornost věnována rodině, její úloze v utváření hodnot a patologickým jevům uvnitř rodiny. V neposlední řadě jsme se zaměřili na problematiku ústavní péče nejen v souvislosti s působením na hodnotovou orientaci dětí a mládeže.
Praktická část v sobě zahrnuje organizaci a zjišťování informací o výše uvedené problematice, jejich syntézu do relevantních závěrů a jejich výsledné pojmenování. V poslední řadě samozřejmě doporučení nejen pro vychovatelskou praxi, které by mělo nabídnout pomocnou ruku v práci s hodnotovou orientací mládeže jak v rodinném tak ústavním prostředí.
Výzkumem vyplývajícím z názvu diplomové práce „Komparace hodnot mládeže z ústavní a rodinné výchovy“ bychom rádi potvrdili, popřípadě vyvrátili domněnku, že mládež opouštějící zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy je vůči mládeži z rodinné výchovy handicapovaná při vstupu do samostatného života, a to právě zvláště v oblasti hodnot. Rozdíly plynou převážně ze způsobu výchovy. U dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních se střídají vychovatelé, „tety a strejdové“ a každý z nich má rozdílný styl výchovy a také se odlišně citově angažují vůči dětem, které vychovávají. Podstatným rozdílem je také počet dětí, které spolu vyrůstají. Termín „rodinná skupina“, používaný v ústavních zařízeních, v sobě zahrnuje počet 6 až 8 dětí, což je číslo v porovnání s dětmi ve většině rodin neúměrné. Rozdíly plynoucí z velikosti vychovávaných skupin jsou patrné v rozličném fungování uvnitř skupiny, jiné hierarchii a pravidlech, které mezi nimi platí.
Několik let jsem měla možnost poznávat peripetie vychovatelského povolání v rozličných typech ústavních (dětský domov se školou, dětský domov) i školských zařízení (základní škola speciální, základní škola praktická). Během své praxe jsem byla každý den svědkem bolavého faktu, že děti vyrůstající v ústavních zařízeních nikdy nebudou připraveni pro budoucí samostatný život tak, jako děti z funkčního rodinného prostředí.

Cílem práce je poukázat na předpokládaný rozdíl v hodnotové orientaci mládeže vyrůstající v rodinném prostředí, od mládeže s uloženou ústavní nebo ochrannou výchovou. Dále se pokusíme zamyslet nad příčinami těchto rozdílů a v neposlední řadě uvedeme taková doporučení pro vychovatelskou praxi, která by mohla vézt ke zlepšení uvedené situace.
Hodnotová orientace každého z nás, ovlivňuje naše chování a jednání ve společnosti i přírodě. A právě období dětství a dospívání je pro utváření hodnot typické. Pokud chceme žít a vychovávat své děti v nenásilném, ohleduplném, pravdomluvném, hrdém atd. prostředí, měli bychom vézt nejen mládež k takovým hodnotám, které korespondují s našimi očekáváními. Pokud hovoříme o mládeži vyrůstající v institucích pro výkon ústavní a ochranné výchovy, těm je nutné vytvořit takové podmínky, v rámci legislativy, které budou ku prospěchu snažení pedagogů o ztotožnění se mládeže s pozitivními hodnotami dané společnosti.

Klíčová slova

Hodnoty, Teorie hodnot, Hodnotová orientace, Mládež, Výchova, Rodina, Sociálně patologické jevy, Rodinná výchova, Ústavní výchova, Ústavní zařízení, Druhy hodnot, Funkce hodnot, Utváření hodnot, Dysfunkční rodina, Afunkční rodina, Poruchy rodičovské role, Syndrom týraného dítěte, Syndrom CAN, Neúplná rodina, Náhradní rodinná péče

Obsah

1 ÚVOD
2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Vymezení pojmů
2.2 Hodnoty
2.2.1Teorie hodnot (axiologie)
2.2.2 Druhy hodnot
2.2.2.1 Druhy hodnot podle V. E. Frankla
2.2.2.2 Druhy hodnot podle B. Zbořila
2.2.2.3 Druhy hodnot podle dimenzí, v nichž člověk prožívá sebe i svět
2.2.3 Funkce hodnot
2.2.4 Utváření hodnot
2.3 Dvacet věcí, které by nejen děti měly vědět
2.4 Rodinná výchova
2.4.1 Rodina
2.4.2 Úloha rodiny v utváření hodnot dítěte
2.4.3 Sociálně patologické jevy v rodině
2.4.3.1 Dysfunkční až afunkční rodina (psychická deprivace, subdeprivace)
2.4.3.2 Poruchy rodičovské role
2.4.3.3 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN)
2.4.3.4 Neúplná rodina, náhradní rodinná péče, problematika náhradní a ústavní péče
2.5 Ústavní výchova
2.5.1 Vliv ústavní péče na hodnotovou orientaci dětí a mládeže
2.5.2 Typy ústavních zařízení
2.5.3 Realita ústavní péče
3 PRAKTICKÁ ČÁST
3.1 Určení výzkumného problému, cílů a definování hypotéz
3.1.1 Výzkumný problém
3.1.2 Hlavní cíl
3.1.2 Dílčí cíle a hypotézy
3.2 Výzkumné metody
3.2.1 Dotazníkové šetření
3.3 Předvýzkum
3.4 Výzkumný vzorek
3.5 Analýza dat
4 VÝSLEDKY
5 ZÁVĚR
7 POUŢITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE
8 SEZNAM PŘÍLOH


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0190 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde