Jaroslava Pešková a Ladislava Stücková - Já, člověk…Jak dělat vědu o člověku dnes a zítra

Základní informace

Název práce: Jaroslava Pešková a Ladislava Stücková - Já, člověk…Jak dělat vědu o člověku dnes a zítra

Typ práce: Seminární práce

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: PhDr. Jarmila Šťastná

Datum obhajoby: 2010

Poznámka: PRÁCE ZDARMA !


Jaroslava Pešková a Ladislava Stücková - Já, člověk…Jak dělat vědu o člověku dnes a zítra

Kniha spisovatelek Jaroslavy Peškové a Ladislavy Stückové mne velice zaujala, jelikož byla velmi dobře a přehledně zpracována, obohatila mne o velké množství slovní zásoby a informací a ve stručnosti mi předložila podobu dnešního světa se vším, co nás obklopuje, počínaje vědou, uměním a konče tím, co nás dělá lidmi.
Autorky v jedenácti výstižných kapitolách dokázaly popsat dnešní chápání vědy, pře-devším pak filosofie, historii evropských věd nebo vliv moderní filosofie a to vše skrze otázky, na které se postupně snažily odpovědět. Při zodpovídání pak braly v úvahu různá hlediska a poukazovaly také na závěry jiných autorů, jež se zabývali stejným problémem.
Zatímco v prvních dvou kapitolách, jež jsou poněkud náročnější na pochopení, je pro-bírána zejména filosofie, ve třetí kapitole je čtenářům položena otázka: „Kdo jsme?“ Autorky zde rozebírají člověka v rámci utváření dějin, jeho postupný vývoj, vztah k práci nebo jeho postoje k životním změnám. Paní Pešková se zabývá především problematikou životního pro-středí z několika různých hledisek, nejvíce pak rozebírá stanovisko psychologie, které mi také přišlo ze všech nejzajímavější. Stejné téma je podrobněji a s důrazem na prostředí domova rozebíráno v kapitole „Člověk a jeho svět“ a v podkapitolách – „Prostředí domova“ a „Území, které obýváme“.
Poněkud problematičtěji se mi četla kapitola „Člověk a technika; myšlení o technice“ , která v porovnání s předchozími kapitolami příliš nezapadala do celkového pojetí knihy. Ostatní kapitoly však byly zajímavé a s radostí jsem se jimi přelouskala až na konec knihy.
Velmi dobrým nápadem bylo zvýraznění hlavních myšlenek, úvah, pojmů nebo definic, díky čemuž jsem se v textu dobře orientovala, popř. se mohla k určitým tématům vracet a zabývat se jimi. V knize jsou velmi dobře a přehledně uspořádány poznatky z filosofie, na níž je brán zřetel zejména v kapitolách „Věda a vědění“ nebo „Potřebuje moderní doba filoso-fii?“ V těchto kapitolách se objevuje mnoho pojmů a dostatek filosofických termínů, jako např. jsoucno, ideálno, bytí, existence, univerzalita lidské bytosti aj.
Kniha mne oslovila také básněmi různých autorů (např. M. Holuba, J. Petránka, M. Bareše nebo Fr. Hrubína), a citáty, jako např. myšlenky M. de Montaigna, G. W. F. Hegela, R. Jeffersona, G. B. Shawa nebo K. Marxe, jež jsou do knihy včleněny, a které mají spojitost s danými kapitolami. Dále je kniha velice živě obohacena o reprodukce uměleckých děl, jako jsou obrazy Karla Čapka nebo mých oblíbených E. Degy, V. van Gogha a G. Courbeta.
Tato publikace se mi dobře četla pro své jednoduché zpracování, velice přehledné čle-nění, množství informací, myšlenek a názorů. Myslím si, že by měla být základní příručkou pro každého studenta společenskovědních oborů, ale nejen studentů, nýbrž i lidí, jež jsou den-nodenně v kontaktu s lidmi, jak tomu je např. u pomáhajících profesí. Jelikož je kniha pře-hledně uspořádaná, neměla by její četba činit problémy ani lidem, jež s filosofií teprve koketují a rádi by rozšířili své poznatky o této vědě.


literatura: Pešková, J., Stücková, L.: Já, člověk…Jak dělat vědu o člověku DNES a ZÍTRA.
SPN 1991 ISBN 80-04-21766-4

Klíčová slova

Jaroslava Pešková, Ladislava Stücková, Já, člověk, Jak dělat vědu o člověku dnes a zítra


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde