Hospodářský vývoj Německa ve 20. století

Základní informace - Hospodářský vývoj Německa ve 20. století

Název práce: Družstvo v zemědělství

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 101 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Petr Franc

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Hospodářský vývoj Německa ve 20. století

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat ekonomický vývoj Německa v letech 1945 – 2000. V úvodu své diplomové práce jsem se snažil zachytit poválečný stav Německa a jeho hospodářský vývoj až do doby rozdělení. V dalších dvou kapitolách se již věnuji každé části rozdělené země zvlášť. V první z nich jsem se již pokusil nastínit, podle jednotlivých makroekonomických ukazatelů, jak se vyvíjela ekonomika Spolkové republiky Německa v jednotlivých odlišných fázích, charakteristických určitými společnými hospodářskými rysy. Ve druhé z nich jsem se pokusil popsat obdobným způsobem vývoj ekonomiky Německé demokratické republiky. Zde je však kladen větší důraz na politické dění v zemi, protože právě politické dění bylo to, co určovalo hospodářský vývoj země. Ze známých důvodů zatajování nebo zkreslování informací jsem se zde potýkal s nedostatkem relevantních dat a byl jsem odkázán na oficiální údaje či odhady západních bank. Poslední dvě části jsou již věnovány oběma částem znovu sjednoceného státu společně, přičemž první z nich se podrobně věnuje vlastnímu procesu sjednocení a ta druhá je věnována první dekádě vývoje společného státu.

Úvod - Hospodářský vývoj Německa ve 20. století

Spolková republika Německo patří dnes spolu s USA a Japonskem ke třem nejvýznamnějším ekonomikám světa. Německo hrálo vždy významnou úlohu v evropské i světové ekonomice. Z Německa pochází mnoho velkých myslitelů a objevů. Německo bylo však i původcem dvou největších válečných konfliktů 20. století - první a druhé světové války. Po druhé světové válce bylo Německo rozděleno na dvě části, které se začaly vyvíjet zcela odlišně. V západní část Německa spravované po válce západními spojenci (USA,Velká Británie, Francie) vznikla Spolková republika Německo, která se vydala cestou sociálně tržního hospodářství. Ve východní části Německa spravované po válce Sovětským svazem vznikla Německá demokratická republika, která se vydala cestou direktivně plánovaného hospodářství. Přímá konfrontace těchto dvou hospodářských systémů vyzněla zcela jasně pro model sociálně tržního hospodářství. Po čtyřiceti letech nuceného rozdělení Německa došlo k opětovnému sjednocení země dne 3. 10. 1990. Tím byla započata nová etapa nejen ve vývoji Německa, ale i ve vývoji celého evropského a světového hospodářského a politického systému.

Cílem mé diplomové práce bylo zmapovat ekonomický vývoj Německa od konce druhé světové války až do konce 20. století. Protože se jedná o látku složitou zaměřil jsem se na nejpodstatnější rysy tohoto vývoje. Z důvodu rozsahu jsem pominul vývoj politický, vyjma kapitoly o NDR, kde byla politika tím nejvíc určujícím všeho dění ve státě, tedy i hospodářství, i když s vývojem hospodářským těsně souvisí. Práci jsem rozdělil do pěti kapitol a několika podkapitol. Každá z nich se zabývá určitým obdobím v hospodářském vývoji Německa. Období dvou samostatných německých států jsem taktéž rozdělil na dvě samostatné kapitoly.Ve všech kapitolách jsem se zabýval základními charakteristikami hospodářství jako je HDP, nezaměstnanost, zahraniční obchod a inflace.

Závěr - Hospodářský vývoj Německa ve 20. století

Ekonomický vývoj Spolkové republiky Německa od konce 2. světové války se vyznačoval několika etapami, méně či více úspěšnými, stejně jako vývoj světový. Vyskytovaly se různorodé problémy se kterými se německá ekonomika téměř vyrovnala. Některé problémy však přetrvaly do dneška. Mezi takové patří bezesporu nezaměstnanost. Přesto lze poválečný vývoj hodnotit jako velmi úspěšný, v 50. a počátku 60. let dokonce jako mimořádný. V těchto letech se jednak díky Erhardově reformě a jednak díky zahraniční pomoci podařilo Německu vyrovnat se s neutěšenou situací, kterou způsobila prohraná 2. světová válka. Výroba rychle stoupala. Rezervy kvalitních pracovních sil a zavádění moderních průmyslových výrob náhradou za zničené nebo demontované podniky umožnily rychlé přizpůsobení se technickému pokroku a měnící se struktuře poptávky. Německá ekonomika se rychle otevírala světu. Postupně se stávala ekonomikou silně závislou na světovém hospodářství. Vznik „německého hospodářského zázraku“ a následný úspěšný vývoj byl dosažen také díky uplatňování principů tržní ekonomiky založené na sociálním konsensu, díky demokratickému politickému systému a v neposlední řadě díky houževnatosti, píli a pracovitosti Němců vyplývající z jejich mentality.

Nezanedbatelnou úlohu v poválečném rozkvětu SRN po druhé světové válce sehrála zahraniční pomoc, převážně z USA a odstoupení západních spojenců od původního plánu odbourání německého průmyslu. V tom sehrálo velkou roli zjištění západních mocností, že budoucí úspěšný rozvoj Evropy bez Německa by byl velmi obtížný až takřka nemožný. Další velkou roli při obnově SRN sehrál strategický zájem USA na posílení západní části Evropy proti poválečné expanzi Sovětského svazu a úsilí o zastavení dalšího rozšiřování komunistické ideologie. Nepřetržitý ekonomický růst přerušila až první poválečná recese v roce 1967 a Německo se tak vrátilo ke klasické ekonomice s cyklickými jevy. Vývoj v 70. a 80. letech již nebyl tak uspokojivý. Vše nasvědčovalo tomu, že příznivé, až takřka mimořádné podmínky, pro ekonomický růst byly vyčerpány a SRN se tak stala klasickou tržní ekonomikou, která se potýká s různou mírou úspěšnosti s řadou problémů jako je nezaměstnanost, deficity státních rozpočtů a inflace. Ekonomický vývoj Německé demokratické republiky od rozdělení Německa se vyznačoval silnou orientací na Sovětský svaz. NDR přijala zásady socialismu a v oblasti hospodářské model centrálně plánované ekonomiky. Přes určité úspěchy vyznačující se především tím, že se patřila mezi nejvíce vyspělé ekonomiky v zemích bývalého východního bloku, se v procesu sjednocení plně projevilo její zaostávání za Německou spolkovou republikou.

Při zpracovávání poslední části této práce jsem dospěl k názoru, že Německo přes sjednocení zůstalo na konci století nadále rozdělené. Viditelné rozdíly přetrvávaly jak v oblasti ekonomické tak v myšlení lidí. Ani obrovský příliv prostředků do východní části země v podobě transferů nepomohl k smazání rozdílů mezi oběma částmi země. Naopak ke konci období rostl hrubý domácí produkt rychleji na západě země než na východě. To přirozeně vedlo k tomu, že místo toho aby se rozdíly mezi východem a západem snižovaly tak naopak rostou. Největší odlišnosti vykazovaly hodnoty míry nezaměstnanosti. V ekonomické oblasti se přes všechny problémy se sjednocením řadí SRN mezi špičkové země světa, ale v politické oblasti zůstává její vliv na světové dění velmi omezen. Přesto se stala členem OSN, OECD, GATT, NATO a dalších organizací a bylo jí umožněno znovu vybudování armády. Přestože cestu německé ekonomiky po roce 1945 nelze pro speciální a neopakovatelné podmínky použít jako ekonomický model, je důležité ji poznat. Zvláště pak je zajímavé srovnání mezi centrálně řízenou a sociálně tržní ekonomikou aplikovanou na jednom státě, tedy za stejných výchozích podmínek. Sjednocením obou německých států vyrostl v Evropě obrovský ekonomický kolos, který bude v budoucnu spolurozhodovat o vývoji světového hospodářství a politiky. Bez silného Německa by nebylo silné Evropy.

Klíčová slova - Hospodářský vývoj Německa ve 20. století

Ekonomický růst, inflace, nezaměstnanost, hrubý domácí produkt, zahraniční obchod, zahraniční pomoc, Erhardova reforma, Marshallův plán, Treuhandanstalt

Obsah - Hospodářský vývoj Německa ve 20. století

ÚVOD

1 STAV NĚMECKA PO VÁLCE A PLÁNY SPOJENCŮ

2 SRN (NĚMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA)

2.1 Vznik

2.2 Erhardova ekonomická reforma

2.2.1 Centrálně řízená ekonomika – výchozí podmínky pro Erhardovu reformu

2.2.2 Ludvig Erhard a jeho reforma

2.3 Marshallův plán

2.4. Zlatá léta Německého hospodářství v 50. a 60. letech

2.4.1 Léta bezprostředně po reformě (1948-1951)

2.4.2 Období konsolidace (1952- 1958)

2.4.3 Vyrovnávání kroku se západní Evropou (1959-1966)

2.5 SRN od poloviny 60. let do sjednocení

2.5.1 Keynesiánský zvrat v hospodářské politice (1967-1970)

2.5.2 70. léta – období cyklických krizí

2.5.3 80. léta – návrat k liberalismu

3 NDR (NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA) – DDR (DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK)

3.1 Vznik

3.2 Hospodářský vývoj v NDR, Centrálně řízená ekonomika

3.2 1 Období striktního centrálního plánování ( 1949 – 1962)

3.2 2 Fáze reforem pod vedením generálního tajemníka Ulbrichta (1963 – 1970)

3.2 3 70. léta – Honeckerův nástup a recentralizace

3.2 4 80. léta – poslední roky Německé demokratické republiky

3.2 5 Zánik NDR

3.3 Stav hospodářství NDR před sjednocením ve srovnání se SRN

4 PROCES SJEDNOCENÍ NĚMECKA

4.1 Měnová unie

4.2 Sociální unie

4.3 Ekonomická unie

5 JEDNOTNÉ NĚMECKO NA SKLONKU 20. STOLETÍ

5.1 Charakteristika vývoje v 90. letech

5.1.1 Transfery

5.1.2 Migrace

5.1.3 HDP

5.1.4 Nezaměstnanost

5.1.5 Inflace

5.1.6 Zahraniční obchod

ZÁVĚR

SEZNAM LITERATURY

PŘÍLOHY

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde