Evropská agrární diplomacie

Základní informace - Evropská agrární diplomacie

Název práce: Evropská agrární diplomacie

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 82 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Lenka Kozubová

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Evropská agrární diplomacie

Pracovní právo prošlo v posledních patnácti letech řadou změn. Důvodem této změny byl přechod z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Nejdůležitější právní normou, která upravuje pracovněprávní vztahy je Zákoník práce. Poslední novelizace Zákoníku práce proběhla v roce 2004. Pracovní poměr vzniká na základě pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní smlouva vzniká na základě dobrovolnosti obou stran.

Tato diplomová práce se zabývá vznikem, změnou a zánikem pracovněprávních vztahů, přičemž je zaměřena především na hromadné propouštění a odstupné. Tato problematika je velmi aktuální především v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti. V závěru jsou alespoň částečně nastíněny některé aspekty hromadného propouštění a odstupného ve VÍTKOVICE, a.s.

Úvod - Evropská agrární diplomacie

Pracovněprávní vztahy se v průběhu vývoje lidské společnosti staly nedílnou součástí vyspělé civilizace. S pracovněprávními vztahy se setkává téměř každý člověk v průběhu svého života. Někteří lidé pracují a souběžně studují, někteří začínají pracovat až po dokončení svého vzdělávání, nicméně i když se člověk rozhodne nepracovat, je ovlivněn svým prostředí, které je dáno i pracovněprávními vztahy. Základní normou upravující pracovně právní vztahy je zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce (dále jen ZP), který nabyl právní účinnosti 1.1. 1966. Od roku 1966 až do současnosti došlo k více než dvaceti novelizacím tohoto zákoníku. Po roce 1989 prošel zákoník velmi razantní změnou, která jej upravila pro potřeby tržní ekonomiky. Zároveň byla v posledním desetiletí patrná snaha přiblížit zákoník normám ES, resp. normám EU. Lze konstatovat, že novela zákoníku práce č. 155/2000 Sb., tzv. „harmonizační novela“, s účinností od 1. ledna 2001 přiblížila české pracovní právu pracovnímu právu Evropské unie, ale vzhledem k pokračujícímu vývoji evropského pracovního práva muselo dojít k další novelizaci tak, aby české pracovní právo bylo slučitelné s právem Evropského společenství. Směrnice vydané ES po roce 2000 bylo nutné implementovat do českého právního řádu před vstupem České republiky do Evropské unie.

Prameny pracovního práva České republice ovšem netvoří pouze Zákoník práce, ale i řada jiných právních norem.Jedná se především Zákon o zaměstnanosti, z.č. 435/2004.Sb., Zákon o důchodovém pojištění, z.č 155/1995, novelizován v roce 2004, Zákon o státní sociální podpoře 177/1995 Sb., novelizován v roce 2004 a mnoho dalších. Právní předpisy, jakož i situace na trhu práce jsou ve valné míře vytvářeny a monitorovány Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo zřízeno s účinností od 1. července 1990 zákonem České národní rady č. 203/1990 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky jako ústřední orgán státní správy České republiky. Jeho působnost je ustanovení § 9 citovaného zákona vymezena takto: „MPSV je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, civilní službu, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.“

Záměrem tvůrců zákoníku práce bylo upravit pracovněprávní vztahy tak, aby byly korektní. Reálné zajištění korektnosti v pracovněprávních vztazích je však obtížně dosažitelný cíl, neboť nároky na zaměstnance ze strany zaměstnavatele se neustále zvyšují a současně zaměstnanci mnohdy nejsou ke svému zaměstnavateli loajální. Tato situace pak ústí v množství pracovněprávních sporů. Těmto sporům má postup podle Zákoníku práce předcházet, neboť jsou nejen finančně nákladné, ale s ohledem na přetíženost soudů i velice zdlouhavé. Je proto v zájmu každé strany pracovněprávního vztahu, seznámit se alespoň se základními ustanoveními zákoníku práce.

Závěr - Evropská agrární diplomacie

Zákoník práce je v současné době naší nejdůležitější právní úpravou pracovněprávních vztahů. Zákoník byl novelizován v roce 2001 s cílem přizpůsobení se směrnicím Evropské unie. Smyslem bylo vytvořit především shodné pracovněprávní prostředí s prostředím zemí EU. Novelizace, kterými v současnosti zákoník práce neustále prochází, mají za cíl nadále české pracovní právo harmonizovat s požadavky Evropské komise. V části Zákoníku práce, která řeší problematiku pracovního poměru k výrazným změnám nedošlo. Výraznější změna bylo zavedení a právní úprava pojmu „hromadné propouštění“ v novele ZP platné od 1.1. 2001. Z uvedených údajů vyplývá, že i když se význam VÍTKOVIC, a.s. jako zaměstnavatele snižuje, je stále významným zaměstnavatelem, který ovlivňuje ekonomické i sociální dění ve městě, euroregionech a kraji.

V diplomové práci je věnována pozornost hlavně skončení pracovního poměru, konkrétně hromadnému propouštění a odstupnému. Podnik VÍTKOVICE, a.s. je podnikem hutním a proto se na něj mimo jiné vztahuje i Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, který poskytnuté odstupné zaměstnancům může výrazně navýšit. Podnik VÍTKOVICE, a.s. má jako tradičně většina ocelářských podniků silné odbory a proto je v diplomové práci věnována i pozornost části kolektivní smlouvy, která se odstupným zabývá. Kolektivní smlouva společnosti se snaží zlepšit situaci propouštěných zaměstnanců, kterým by nárok na zvýšené odstupné z nařízení vlády nevznikl. Při analýze směrnice Zaměstnanci v organizačních změnách byly zjištěny nedostatky ve směrnici, které v důsledku mohou vést k problémům organizace s odbory. Moje práce se může zdát na první pohled poněkud neúplná, ale pojmout problém v celé šíři by bylo nad stanovené možnosti práce. Přesto je práce alespoň základním vodítkem pro zjištění významu VÍTKOVICE, a.s. a jeho dceřinných společností jako zaměstnavatele. Práce rovněž umožňuje získat alespoň základní představu o způsobu propouštění a možnosti získat zvýšené odstupné v podniku.

Klíčová slova - Evropská agrární diplomacie

Zákoník práce, zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovní poměr, hromadné propouštění, zaměstnanci v organizačních změnách, odstupné

Obsah - Evropská agrární diplomacie

1. Úvod

2. Cíl a metodika

3. Přehled platné právní úpravy

3.1. Účastníci pracovněprávních vztahů

3.1.1. Zaměstnavatelé

3.1.2. Zaměstnanci

3.2. Právo na informace

3.2.1. Právo na informace v Evropské unii

3.2.2. Právo na informace v České republice podle zákoníku práce

3.3. Pracovní poměr

3.3.1. Druhy pracovního poměru

3.3.2. Vznik pracovního poměru

3.3.3. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

3.3.4. Změna pracovního poměru

3.3.5. Skončení pracovního poměru

4. Charakteristika zkoumaného subjektu a jeho význam při zaměstnávání v daném euroregionu

4.1. Historie společnosti

4.2. Současnost společnosti

4.3. Definice regionu a jeho charakteristika

4.4. Význam společnosti

5. Realizace právní úpravy v praxi zkoumaného subjektu

5.1. Hromadné propouštění

5.2. Příspěvek a odstupné

6. Závěr

7. Seznam literatury

8. přílohy

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde