Efektivita e-learningu na vysokých školách

Základní informace - Efektivita e-learningu na vysokých školách

Název práce: Efektivita e-learningu na vysokých školách

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 50 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Efektivita e-learningu na vysokých školách

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0405 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Efektivita e-learningu na vysokých školách

Téma problematiky uvedené v bakalářské práci Efektivita e-learningu na vysokých školách je rozděleno do dvou navazujících částí. Teoretická část práce popisuje teoretická východiska dané problematiky a vymezuje hlavní teoretické koncepty a pojmy, které budou aplikovány v praktické části práce. Praktická část práce se zaměřuje na současný stav a efektivitu e-learningu na vysokých školách, na dotazníkové šetření a na vymezení relevantních dílčích závěrů. Závěrečné kapitoly práce obsahují doporučení pro další vývoj e-learningu, a také shrnují získané poznatky uvedené v průběhu práce.

Úvod - Efektivita e-learningu na vysokých školách

Zvoleným tématem této bakalářské práce je Efektivita e-learningu na vysokých školách, se zaměřením zejména na efektivitu tohoto nástroje v rámci jednotlivých vzdělávacích procesů. K modernizaci a technologickým inovacím v oblasti vzdělávání dochází zejména proto, že dnešní doba, charakteristická rychle se měnícím obchodním a technologickým prostředím, klade neustále nové a nové nároky na vzdělávací procesy a jejich efektivitu.
Je ale samozřejmé, že čas a náklady vynaložené na vzdělávání se musejí odrazit odpovídajícím způsobem ve výsledcích. Tradiční způsoby vzdělávání jsou proto doplňovány novými formami vzdělávání, využívajícími nové elektronické technologie. Jednou z nich je také e-learning, nebo také elektronické vzdělávání. K dalším metodám patří nové přístupy k výuce, nové výukové metody a další vzdělávací aktivity, jejichž cílem je zvyšovat kvalitu a efektivitu vzdělávacích procesů.
E-learning se v dnešní době stal užitečným a nezbytným nástrojem klasické prezenční výuky na většině vysokých škol v České republice. Například v zemích Evropské unie je tento trend zcela běžný. Díky prudkému rozvoji technologií se stal její rovnocennou alternativou a stále více se uplatňuje jako efektivní a kvalitní forma vzdělávání lidských zdrojů, například mimo oblast vysokoškolské výuky.
Příkladně je možné uvést vzdělávací systémy bank, nebo také prodejců produktů a služeb, jako je Vodafone nebo T-Mobile, a řady dalších subjektů. Díky své univerzálnosti a flexibilitě je aplikovatelný doslova v jakékoliv sféře podnikání a v jakémkoliv firemním prostředí. V takových případech nemusí sloužit pouze jako nástroje vzdělávání, ale také jako hodnotící nebo informační nástroj v rámci toho, jak je v IS/IT strategii dané organizace formulován.
Cílem práce je představit e-learning jako efektivní alternativu ve vzdělávání na vysokých školách. Chci zjistit, jaké jsou jeho přínosy, ukázat teoretické aspekty a zavádění e-learningu do soustavy procesů v rámci organizace vysoké školy. První část této práce se zabývá vysvětlením samotného pojmu e-learning, jeho formami, popisem jeho výhod, nevýhod a srovnání e-learningu a klasického způsobu vzdělávání.
Druhá část se zabývá efektivností a kritérii využitelnosti e-learningu. Zde jsou popsány vnitřní i vnější kritéria využitelnosti e-learningu a měření efektivity e-learningu. Zmíním se také o blended learningu, což je kombinace e-learningu s klasickou formou výuky, neboť je to v současnosti stále více se uplatňující forma distančního vzdělávání.

Závěr - Efektivita e-learningu na vysokých školách

E-learning na vysokých školách významným způsobem mění přístupy ve vzdělávacím procesu, ale také v procesu výuky. Má řadu zastánců, ale v dnešní době i odpůrců. Je uváděna jeho efektivita, dostupnost, rychlost a kvalita, v kontextu složitého technického vybavení, nebo nízké míry individuálního přístupu, případně jiné faktory a názory.
Kvalitně zpracovaný e-learningový kurz nebo předmět nebo soubor modulů je nesporně významný pro kvalitní a efektivní studium nejenom na vysoké škole, ale nalezne i značné uplatnění v procesu celoživotního vzdělávání. Jednotlivé formy, nejvíce pak uvedený blended learning kombinují v určitém poměru prezenční výuku a e-learning a jsou standardní součástí vysokoškolských kurikul.
Budoucí vývoj e-learningu není založen pouze na technických předpokladech, ale také na úloze pedagogů, strategiím a přístupům v terciárním školství, ale také perspektivám v mediální pedagogice, v metodikách, didaktice a evaluaci e-learningových kurzů. Ovšem i tento způsob výuky je nutné doplnit dalšími formami, jako prezenční výukou, konzultacemi, apod., které jsou nedílně spojeny s kvalitním vzděláváním. Dalším faktorem je finanční náročnost tvorby e-learningových kurzů, ale také technické a další předpoklady. Z výše uvedeného je možné formulovat některé budoucí trendy, uvedené v závěru, v souvislosti s předchozími kapitolami práce, jsou to zejména faktory:

  • nástup nové formy e-learningu 2.0.
  • stoupající vliv ICT v oblasti výuky, v oblasti řízení a sdílení informací a znalostí, nové formy komunikace
  • interaktivní prvky v rámci studia, vliv studentů na obsah kurzů, technologické i personální aspekty
  • větší rozsah a vliv standardizace e-learningových aktivit

E-learning je již v současnosti nedílnou částí vzdělávacích aktivit, jedinců nebo firem, ale také vysokých škol. Do budoucna je možné zdůraznit hlavně zlepšení přístupnosti tohoto typu vzdělání širším skupinám zájemců, dále zefektivnění technických řešení za předpokladu rozumných faktorů ceny a kvality. Kombinace jednotlivých prvků výuky s e-learningem, zejména kombinace jednotlivých prvků a jejich správná aplikace je pro budoucí terciární vzdělávání také velmi důležitá.

Klíčová slova - Efektivita e-learningu na vysokých školách

E-learning, vzdělávací proces, vysoké školy, student, lektor, vzdělávací strategie, prostředek výuky, využívání e-learningu, přínos e-learningu

Obsah - Efektivita e-learningu na vysokých školách

ÚVOD
1. TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE
1.1 Pojem e-learning
1.1.1 Formy e-learningu
1.2 Význam e-learningu v procesu vzdělávání
1.3 E-learning a jeho využití v podmínkách ČR
1.4 E-learning jako prostředek výuky na vysokých školách
2. PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE
2.1 Analýza využívání e-learningu na vysokých školách v ČR
2.2 Dotazníkové šetření týkající se využívání a přínosu e-learningu na VŠ
2.3 Zhodnocení a dílčí závěry
ZÁVĚR
SEZNAM LITERATURY
PŘÍLOHY

Stažení práce - Efektivita e-learningu na vysokých školách

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0405 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde