Dyslexie

Základní informace - Dyslexie

Název práce: Dyslexie

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Mgr. Martina Jestřábová

Datum obhajoby: 2013

 

Souhrn - Dyslexie

V současné běžné populaci dětí a mládeže se v průběhu výchovně vzdělávacího procesu objevuje stále více jedinců znevýhodněných ve vzdělávání specifickými vývojovými poruchami učení. Tyto poruchy jim činí obtíže při osvojování učiva běžnými výukovými metodami, přestože dítě má přiměřenou inteligenci a pochází z dostatečně podnětného prostředí. K nejčastěji se vyskytujícím vývojovým poruchám patří:
Dyslexie- specifická porucha projevující se neschopností naučit se správně číst běžně používanými výukovými metodami.
Dysgrafie- specifická porucha, která se projevuje výraznými obtížemi v osvojování psaní (např. při učení se tvarům písmen, neobratností písemného projevu).
Dysortografie- specifická porucha vykazující nápadné nebo i nesmyslné pravopisné chyby plynoucí z neschopnosti aplikovat osvojená pravopisná pravidla v důsledku poruchy příslušných funkcí.
Dyskalkulie- specifická porucha schopnosti operovat s číselnými symboly (obtíže při orientaci v číselné řadě, záměna pořadí číslic, řádů, problémy v prostorové orientaci).
Dysmuzie- specifická porucha hudebních schopností.
Dyspinxie- specifická porucha výtvarných schopností.
Dyspraxie- specifická porucha obratnosti.
Celkový počet dětí postižených specifickými poruchami učení (dále také SPU) je neznámý, ale odhaduje se, že zhruba 10% dětí povinné školní docházky je postiženo nějakou ze specifických poruch učení a počet postižených dětí dnešní generace je spíše rostoucí1. Obecně nejvíce jsou postiženy oblasti čtení, jazyka, pozornosti a motorické koordinace. Více se SPU objevují u chlapců.

Dyslexie jako specifická porucha učení jej již dnes dobře známá a vyskytuje se poměrně často. Přestože přesnější příčiny jejího vzniku jsou dosud předmětem výzkumu, vyšetření povahy poruch je nyní mnohem přesnější a známe dnes již mnoho metod, jak s dyslektikem pracovat a pomoci mu tak překonat základní potíže v oblasti školních výkonů ale i psychické vyrovnanosti. Větší povědomí o potřebách dětí vyústilo v lepší zabezpečení specializovaného vyučování a individuálního přístupu k žákovi. Je třeba mít na paměti, že práce s dyslektikem je prací dlouhodobou, individuální a nepřináší vždy konkrétní a okamžité výsledky. Je třeba zapojit všechny výchovně-vzdělávací složky systému- žáka, rodiče, učitele i pracovníky speciálně pedagogických center či pedagogicko-psychologických poraden.
Potíže dyslektiků nezřídka pokračují až do dospělosti. Dospělý člověk se specifickou poruchou dyslexie, který je vhodně veden již od dětství k překonávání těchto překážek, je schopen vyrovnat se se svým omezením a kompenzovat své nedostatky tak, že většina projevů dyslexie u něj zůstává potlačena. Je plně schopen vykonávat svou práci a necítí se oslaben ani po stránce psychické (v oblasti sebevědomí, seberealizace). Dospělí s poruchou dyslexie mohou pokračovat ve zlepšování svých dovedností během celého svého života.

 

Klíčová slova - Dyslexie

Dyslexie, Definice dyslexie, Příčiny dyslexie, Diagnostika dyslexie, Reedukace dyslexie, Dysgrafie, Dysortografie, Dyskalkulie, Dysmuzie, Dyspinxie, Dyspraxie

 

Obsah - Dyslexie

OBSAH
ÚVOD
1.  Definice dyslexie
1.1. Rozlišení dyslexie podle převládající mozkové hemisféry
2. Příčiny dyslexie
3. Diagnostika dyslexie
3.1. Diagnostika v běžné třídě základní školy
3.2. Diagnostika na specializovaném pracovišti
4. Reedukace dyslexie
4.1. Vyvozování písmen
4.2. Spojování písmen do slabik (slabikování)
4.3. Čtení celých slov a vět
4.4. Porozumění četnému textu
4.5. Záměny písmen
4.6. Dvojí čtení
4.7. Ulpívání na slabikách (přerývané slabikování)
5. Jak mohou pomoci rodiče
ZÁVĚR
SEZNAM LITERATURY

 

Stažení práce - Dyslexie

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 75 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0592 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde