Domácí násilí – statistika zaměřená na vykázání ze společného obydlí

Základní informace - Domácí násilí – statistika zaměřená na vykázání ze společného obydlí

Název práce: Domácí násilí – statistika zaměřená na vykázání ze společného obydlí

Typ práce: Seminární práce

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009

Poznámka: PRÁCE ZDARMA


Domácí násilí – statistika zaměřená na vykázání ze společného obydlí

V České republice bylo v období od 1.1. - 31.12. 2008 prostřednictvím patnácti intervenčních center (dále také jen „IC“) celkem evidováno 679 rozhodnutí Policie ČR na základě zákona č. 135/2006 Sb., o vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby do společného obydlí. Policie v těchto případech přihlížela k předchozím incidentům a hodnotila rizikovost aktuální situace. Rozhodnutí o vykázání/zákazu vstupu mělo preventivní charakter a odvracelo aktuálně hrozící násilný útok. Rozhodnutí o desetidenním vykázání/zákazu vstupu bylo vykonatelné okamžitě, lhůtu nebylo možné zkrátit a k tomuto rozhodnutí Policie ČR nepotřebovala souhlas ohrožené osoby. Celkový počet vykázání je o 183 případů nižší než počet vykázání v roce 2007, tj. v prvním roce účinnosti zákona na ochranu před domácím násilím, pokles o 21 %. Během roku 2008 bylo zaznamenáno 67 případů (téměř 10%) opakovaného vykázání/zákazu vstupu ve stejných domácnostech. Je to nepatrný nárůst ve srovnání s rokem 2007, kdy došlo k 58 případům opakovaného vykázání. V průběhu roku 2008, tj. druhého roku aplikační praxe zákona na ochranu před domácím násilím v ČR, se začaly ohrožené osoby obracet s žádostí o vydání předběžného opatření přímo na civilní soudy, a to i v situacích, kterým nepředcházelo policejní desetidenní vykázání. Tyto případy zatím nejsou centrálně sledovány. PČR byla oprávněna v případech zjištěného rizika dalších násilných incidentů ochránit ohroženou osobu vykázáním násilné osoby (pokud tato byla na místě přítomna) nebo zákazem vstupu (pokud nebyla v bytě nebo v domě přítomna). Z evidovaných 679 případů rozhodla PČR v 287 případech, tj. v 42 % o vykázání (v roce 2007 to bylo 410, tj. 47,5 %), v 373 případech, tj. 55 % o zákazu vstupu (v roce 2007 to bylo 368, tj. 42,7 %). Pouze v 19 případech, tj. v 3 %, PČR rozhodla nesprávně, tj. vydala zároveň rozhodnutí o zákazu vstupu a o vykázání (v roce 2007 to bylo 84 případů, téměř 10 %). Počet duplicitních rozhodnutí se podařilo snížit metodickým usměrňováním praxe ze strany Policejního prezidia PČR a pokračujícím školením policistů na minimum. Od 1.1. 2009 v souladu s novou právní úpravou nebude statistika rozlišovat, zda v době zásahu policie byla či nebyla násilná osoba přítomna ve společně obývaném bytě nebo domě, neboť se bude používat jeden typ rozhodnutí a tím bude vykázání.

V souvislosti s 679 případy vykázání/zákazu vstupu bylo domácím násilím bezprostředně ohroženo 698 (v roce 2007 - 892) dospělých osob, z toho 651 (858) žen a 47 (34) mužů. Z hlediska věku dominuje u dospělých ohrožených osob věková kategorie 31 - 40 let (39 %) - shodně s rokem 2007, následují kategorie 41 - 50 (22 %), 21 - 30 let (15 %). Ve sledovaném období Policie ČR evidovala celkem 586 dětí přítomných policejnímu zásahu i násilnému incidentu, který zákroku předcházel. Ostatní děti v těchto domácnostech byly v době zákroku policie mimo domácnost a jejich počet nebyl v letech 2007-8 policií zjišťován. Intervenční centra začala od září 2007 ohroženým osobám, se kterými se dostala do kontaktu, klást otázku na skutečný počet dětí žijících v domácnostech, kde došlo k vykázání. Z případů vykázání v roce 2008 byl uskutečněn kontakt s ohroženou osobou v 600 případech. V těchto případech byl evidován mnohem větší počet dětí skutečně žijících v těchto rodinách - 772. Z podnětu Bílého kruhu bezpečí a Intervenčních center byla provedena změna povinností PČR. Od 1.1.2009 policisté na místě incidentu se znaky DN zjišťují celkový počet dětí (i v době zákroku nepřítomných) žijících v těchto domácnostech. Celkem tedy bylo v roce 2008 přímo ohroženo domácím násilím a prostřednictvím vykázání před hrozícím dalším násilím ochráněno 1 284 osob (dospělé ohrožené osoby + děti přítomné násilnému incidentu a zákroku PČR). V letech 2007 a 2008 bylo celkem novým zákonem a prostřednictvím Policie ČR ochráněno 3 117 prokazatelně ohrožených osob. V případech domácího násilí bylo v roce 2008 ze společného obydlí vykázáno 668 mužů a 13 žen (v roce 2007 to bylo 854 mužů a 8 žen). Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou převládá vztah manželský - 335 případů (49 %), následuje vztah druh/družka - 172 případů, zletilé dítě/rodič - 112 případů a rozvedení manželé - 38 případů. K malému počtu vykázání došlo ve vztazích vnuk/prarodič, partnerských, sourozeneckých, ale i nezletilé dítě/rodič a jiných. Údaje za sledované období roku 2008 vykazují značný rozdíl mezi jednotlivými kraji. Roční průměr vykázání na jeden kraj je 48,5 případů (v roce 2007 - 61,6). Z hlediska absolutního počtu vykázání, došlo k největšímu počtu těchto případů v kraji Moravskoslezském - 110 (16 %). Za ním následují kraje Ústecký (87), Jihomoravský (72). Právě v těchto krajích byly pilotně od rok 2003 ověřovány projekty zaměřené na řešení případů domácího násilí s největším zapojením policistů do mezioborové spolupráce spojené s jejich důsledným, kvalitním a celoplošným školením. Severomoravský kraj (od roku 2003), Ústecký (od roku 2004), Jihomoravský (od roku 2005). Ke krajům s nejmenším počtem vykázání podle absolutních čísel patří kraje Plzeňský (22 v roce) a Královéhradecký (22 v roce).

Intervenční centra poskytují na základě § 60a zákona 108/2006 Sb. povinně pomoc všem osobám ohroženým domácím násilím, tzn. nejen těm, o kterých se dozví od PČR na základě vykázání/zákazu vstupu, ale také těm, kteří se na IC obrátí tzv. přímo z ulice. Statistické údaje umožňují porovnat veškeré kontakty s těmi, které se uskutečnily výhradně na základě předání informace od PČR. Pomoc IC v případech vykázání: Na základě předání informací od Policie ČR v souvislosti s rozhodnutím o vykázání se v roce 2008 uskutečnilo 3 763 evidovaných kontaktů s ohroženými osobami po vykázání (z toho 2 665 telefonických, 699 osobních v IC, 100 osobních v rámci výjezdu do bydliště, 299 písemných. V případech policejního vykázání intervenční centra uskutečnila 123 jednorázových kontaktů, tzn. že v 18 % ohrožené osobě stačily po vykázání informace a rady poskytnuté v rámci jednoho kontaktu. V 484 případech došlo k opakovaným kontaktům se stejnou ohroženou osobou. Pouze v 79 případech, ačkoliv byla kontaktována, ohrožená osoba pomoc IC odmítla. V roce 2007 odmítlo pomoc 206 ohrožených osob, klesající počet odmítnutí je vyjádřením rostoucí důvěry veřejnosti v tuto službu. Pomoc IC bez vykázání: Více než o třetinu vzrostl počet občanů hledajících pomoc a radu intervenčního centra v rámci nízkoprahového kontaktu. Patnáct intervenčních center eviduje v roce 2008 celkem 8 805 ( v roce 2007 to bylo 5 364) dalších kontaktů s uživateli služby (do tohoto počtu nejsou zaneseny kontakty profesní a kontakty v rámci policejního vykázání. Celkem evidují IC 12 568 kontaktů, z toho 3 763 v souvislosti s vykázáním. Z celkového počtu 679 případů policejních rozhodnutí o vykázání/zákazu vstupu podaly ohrožené osoby v 406 případech žádost o vydání předběžného opatření soudu, kterým chtěly vykázání prodloužit. V 78,5 % případech (tj. 319) soud žádosti vyhověl a lhůtu prodloužil, v 9 % žádost zamítl. Ve šesti případech vzaly ohrožené osoby svůj návrh zpět. O výsledku rozhodnutí ve zbývajících případech nebyla IC informována.

Klíčová slova - Domácí násilí – statistika zaměřená na vykázání ze společného obydlí

Domácí násilí, společné obydlí, vykázání, zákaz vstupu, ohrožení, intervenční centrumPublikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde