DobroMysl

Základní informace - DobroMysl

Název práce: DobroMysl

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 22 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2012

1. ÚVOD - DobroMysl

V projektu DobroMysl se hodláme zaměřit na specifickou skupinu lidí na rodičovské dovolené, celo-denně pečují o dítě/děti, jsou aktuálně bez trvalého zaměstnání a zamýšlí v blízké budoucnosti vstoupit na trh práce či si chtějí udržet pracovní kondici. Tuto skupinu jsme vybraly, protože se svým „břemenem“, týkající se péče o dítě, často nemá možnost účastnit se různých kurzů nebo školení. Při jejich vstupu na pracovní trh je výhodné, často i potřebné disponovat určitými znalostmi a dovednostmi. Například, jak sladit rodinný a pracovní život a jak vystupovat před potenciálním či stávajícím zaměstnavatelem rovnocenně jako bezdětní pracovníci. Pro oslovování klientů jsme si vybraly okresy Znojmo a Brno-venkov.

6. Udržitelnost projektu - DobroMysl

Jednou z výhod, která by nám mohla pomoci při dlouhodobé udržitelnosti projektu je obecně podpora tématiky rovných příležitostí, k jejímuž plnění se Evropská unie zavázala [Marek, Kantor 2009: 130]. V partnerské rovině pánujeme spolupráci s neziskovými organizacemi, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR i jednotlivými zaměstnavateli.
Spolupráce by se odvíjela od synergie s dalšími projekty podporující genderovou rovnost, čímž by-chom chtěly docílit komplexní sítě zaměřující se na poradenství, vzdělání i začleňování žen a mužů na rodičovské dovolené zpět do sféry pracovního trhu. Tím, že budou zájemci a zájemkyně školeni ve znalostech, jež se odvíjejí od poptávky zaměstnavatelů, bychom chtěly financování projektu postupně zčásti převést na zaměstnavatele, kteří by získali pracovníky vyškolené podle svých potřeb. Současně by se na spolufinancování podílelo i MPSV, pro nějž tkví atraktivita spolufinancování v tom, že bychom rodiče přicházející z mateřské dovolené, jakožto osoby ohrožené sociálním vyloučením a nezaměstnaností, pomáhaly integrovat zpět na pracovní trh. Důležitá je pro nás spolupráce neziskovými organizacemi, jejichž prostory a znalosti pracovníků bychom chtěly využívat k realizaci aktivit.
Kromě zmíněné ekonomické udržitelnosti je třeba zajistit také udržitelnost sociální. Znamená to aktivně se podílet na budování veřejného diskursu a osvěty týkající se genderové problematiky prostřednictvím komplementárnosti s dalšími genderovými projekty jako byl například projekt Gender a management kvality, jehož záměrem bylo „… zapracovat a rozšířit [do firem] nástroje na zavádění rovných příležitostí.
Dlouhodobou udržitelnost DobroMyslu, chceme zajistit také prostřednictvím kontinuálního monito-ringu a evaluace jednotlivých aktivit a projektových etap. Monitoring, jehož objektivnost bude defi-nována sérií měřitelných indikátorů, by nám měl pomoci realizovat naše aktivity co nejefektivnějším způsobem.

7. Inovativnost projektu - DobroMysl

Inovací vzhledem k dosavadním, nám známým, projektům (viz např. ROSA - rodiče samoživitelé a rodiče s dětmi či Aktivní rodiče ), je zejména výrazně regionální orientace projektu v závislosti na poptávce na pracovním trhu v rámci regionu a místní míře nezaměstnanosti. V průběhu realizace projektu bude brán ohled nejen na poptávku ze strany místních zaměstnavatelů, ale i na specifické individuální potřeby, požadavky, schopnosti a dosavadní profesní kvalifikace potenciálních klien-tů/klientek, které budou zjišťovány v závěru zahajovací fáze projektu a které budou posléze reflektovány v podobě nabídky, tematického zaměření, šíře a intenzity konkrétních kurzů, workshopů, poradenství a dalších edukačních aktivit. Velký důraz je kladen i na nabídku výuky technik harmonizace rodinného a pracovního života.
Zvýšená pozornost je věnována také genderovým aspektům projektu a při definici cílové skupiny byl zvolen inkluzívní přístup bez ohledu na gender případných klientů/klientek, kurzy proto nebu-dou genderově ani věkově vyhraněné nebo omezené, ačkoli jsme si vědomy skutečnosti, že ze statistik vyplývá, že ženy/rodičky jsou v případě návratu na trh práce po ukončení rodičovské dovolené výrazně rizikovější sociální skupinou než muži/rodiče (viz Přílohy). V případě velkého zájmu v rámci vytyčené cílové skupiny pak upřednostníme rodiče/rodičky samoživitele/ky.
Významná inovace vůči dřívějším projektům spočívá i ve velké míře mobilnosti našeho projektu, zejména vzhledem k lokálnímu zaměření tohoto projektu na menší sídla v okrese Brno-venkov a Znojmo, a to především díky originálnímu mobilnímu dětskému koutku.

8. Rizika projektu - DobroMysl

Při plánování projektu a odhadů možných rizik vycházíme z analýzy SWOT (tab. 9). Zaměříme se na silné (strenghts) a slabé stránky (weaknesses) projektu, příležitosti, které DobroMysl nabízí (oppro-tunities) a rizika, která ohrožují jeho implementaci a efektivitu (threats). Silné a slabé stránky jsou vnitřními faktory projektu, zatímco příležitosti a hrozby jsou faktory externími.
Silnými stránkami máme na mysli pozitivní rysy vybraných regionů, které mohou svoji existencí pro-jekt DobroMysl podpořit (soustředíme se na socio-demografické, geografické a kulturní podmínky i celkovou vyspělost daných oblastí). Naopak pomocí slabých stránek se pokusíme zachytit situace a struktury, jež v dané oblasti nefungují nebo fungují špatně.
Vnějšími faktory se pokusíme reflektovat potenciály a rizika projektu. Příležitosti by měly shrnovat možnosti, jež jsou využitelné k tomu, abychom slabé stránky potlačily a rozvíjely silné stránky projektu. V sekci rizika nastiňujeme faktory, které zabraňují změnám a efektivnímu rozvíjení projektu. S jejich existencí je těžší a méně pravděpodobné, že se podaří dosáhnout požadovaného rozvoje.

Klíčová slova - DobroMysl

DobroMysl, Zdůvodnění potřebnosti projektu, Potřebnost z hlediska genderu, Harmonogram projektu, Monitoring projektu, Klíčové aktivity, Edukační aktivity, Udržitelnost projektu, Inovativnost projektu, Rizika projektu

Obsah

1. Úvod
2. Popis projektu
2.1 Zdůvodnění potřebnosti projektu
2.1.1 Potřebnost z hlediska genderu
2.2 Popis cílové skupiny
2.3 Cíle projektu
2.4 Harmonogram projektu – projektový cyklus
3. Monitoring projektu, hodnoty indikátorů
4. Klíčové aktivity
4.1 Edukační aktivity
4.1.1 Rekvalifikační kurzy zaměřené na obnovení a získání znalostí a dovedností
4.1.2 Kurzy slaďování rodinného a pracovního života skládající se z:
4.1.3 Rozvoj „soft skills“ se specifickým zaměřením se na problematiku cílové skupiny:
4.1.4 Jazykové kurzy
4.2 Provozní aktivity
4.2.1 Výběr zaměstnanců
4.2.2 Spolupráce s NO
4.2.3 Propagace projektu
4.2.4 Oslovování klientů a klientek
5. Cílové skupiny
5.1 Zapojení cílové skupiny
5.2 Vazba projektu na cílové skupiny
6. Udržitelnost projektu
7. Inovativnost projektu
8. Rizika projektu
9. Citovaná literatura
10. Přílohy
11. Zdroje příloh

Stažení práce - DobroMysl

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 90 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0531 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde