Dialogický personalismus

Základní informace

Název práce: Dialogický personalismus

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 74 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Martina Chalupská

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 180 na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0268 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Téma dialogického personalismu jsem si vybrala z důvodu, který pramení z mého zájmu o psychologii. A když jsem ve třetím ročníku měla možnost, seznámit se s existencialismem a personalismem, bylo o tématu mé bakalářské práce prakticky rozhodnuto.
Dialogický personalismus nastoluje ve filosofii převrat v interpretaci lidské existence. Personalistické myšlenky se začaly silně rozvíjet teprve v 19. století, kdy se prudce mění společenské podmínky. Přichází socialismus s jeho důrazem na kolektivismus. To má za následek popření důležitosti lidské individuality a rozvoj přírodních věd, ve kterých racionalismus vyzdvihuje lidský rozum a popírá platnost náboženských dogmat. Marxismus pak ukazuje spojení obého – kolektivismus a vědy a vytvářejí ateistický celek. Personalismus tedy představuje protiklad k tomuto kolektivistickému myšlení, ať už v podobě socialismu či nacionalismu. Toto myšlení má své filosofické, antropologické a můžeme říci i psychologické zdroje. Filosofická antropologie v sobě spojuje jak filosofii, tak antropologii. Immanuel Kant, jako jeden ze zakladatelů antropologie, formuloval tři Kantovy otázky, které pak shrnuje v jednu – „Co je člověk?“ Mezi zakladatele filosofické antropologie patří Henri Bergson, Wilhelm Dilthey, Georg Simmel, ale také Martin Buber a Franz Rosenzweig. Zakladateli filosofické antropologie jako takové však byli němečtí fenomenologové Max Scheler, Helmuth Plessner a Arnold Gehlen. Dále se k ní hlásí H. -G. Gadamer, francouzští personalisté jako Maurice Blondel, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, taktéž Paul Ricoeur, Maurice Merleau-Ponty.
Nyní si můžeme nastínit strukturu celé této práce. Po úvodu následuje objasnění pojmu dialogický personalismus, jeho vstup do filosofického myšlení, další vývoj a zdroje. Dále se podíváme na hlavní představitele jak světové, tak české personalistické filosofie. Mezi hlavní představitele světového personalismu patří Franz Rosenzweig jako oponent idealismu a s ním spjaté myšlenky identity hlásá potřebu odlišnosti a individuality. Na Rosenzweiga navazuje Ferdinand Ebner, který vidí každé lidské Já existenciálně osamocené v důsledku jeho odloučení od věčného Ty. Pro Martina Bubera není vztah k Ty jeden mezi mnohými, ale vztah par excellence, primum cognitum, vztah v pravém slova smyslu. Je prvotním znakem každé antropologie i filosofie. Emmanuel Lévinas rozvíjí distinkci mezi totalizujícím pojetím světa – snažící se o celkovostní náhled skutečnosti a transcedencí, exterioritou vztahu. Řazení jednotlivých autorů k dialogickému proudu v českém prostředí je obtížné. Já jsem jako hlavní představitele vybrala Karla Vrána, pro něhož je lidská socialita zdrojem sebenaplnění člověka a Jolanu Polákovou, navazující na tradici dialogické filosofie „filosofií transcedence“. K poznání absolutní transcedence vede vztah k ní, nikoli monologické přemýšlení o ní. Dále jsem do české filosofie dialogu zařadila Milana Machovce. V závěru shrnuji celý svůj postup v této práci, kterým je nyní zmapovat genezi dialogického personalismu, hlavní myšlenkové osy jednotlivých představitelů. Safe where can i get ivermectin online cheap ivermectin injection . Závěr taktéž zahrnuje myšlenky a názory, ke kterým jsem dospěla.

Klíčová slova

Dialogický personalismus, personalismus, prafenomény, myšlení, dějící se bytí, zjevení, vykoupení, Bůh, duše, Já-Ty, Já-Ono, rozmluva, dialog, rozhovor, totalita, transcendence, exteriorita, interiorita, bytí

Obsah

1.0 ÚVOD
2.0 CO TO JE DIALOGICKÝ PERSONALISMUS
3.0 VSTUP DIALOGICKÉHO PRINCIPU NA POLE FILOSOFIE
4.0 DALŠÍ VÝVOJ DIALOGICKÉHO PERSONALISMU
5.0 BIBLE A TALMUD JAKO ZDROJE DIOLOGISMU A JEHO HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ DIMENZE
6.0 HLAVNÍ PŘEDSTAVITELÉ FILOSOFIE DIALOGU
6.1 SVĚTOVÁ FILOSOFIE DIALOGU
6.1.1 Franz Rosenzweig a dílo Hvězda vykoupení
6.1.2 Ferdinand Ebner a dílo Slovo a duchovní reality. Pneumatologické fragmenty
6.1.3 Martin Buber a dílo Já a Ty
6.1.4 Emmanuel Lévinas a dílo Totalita a nekonečno: esej o exterioritě
6.2 ČESKÁ FILOSOFIE DIALOGU
6.2.1 Karel Vrána a dílo Dialogický personalismus
6.2.2 Jolana Poláková a dílo Filosofie dialogu (Rosenzweig, Ebner, Buber, Lévinas)
6.2.3 Milan Machovec a dílo Smysl lidské existence
7.0 ZÁVĚR
8.0 BIBLIOGRAFIE
9.0 SEZNAM PŘÍLOH
10.0 PŘÍLOHY
11.0 ABSTRAKT


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0268 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde