Diagnostika vybraných prekonceptů k technické výchově žáků 5. tříd ZŠ

Základní informace - Diagnostika vybraných prekonceptů k technické výchově žáků 5. tříd ZŠ

Název práce: Diagnostika vybraných prekonceptů k technické výchově žáků 5. tříd ZŠ

Typ práce: Rigorózní práce

Rozsah práce: 261 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bartoň Aleš

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Diagnostika vybraných prekonceptů k technické výchově žáků 5. tříd ZŠ

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 950 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0435 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Diagnostika vybraných prekonceptů k technické výchově žáků 5. tříd ZŠ

Předkládaná práce se zabývá problematikou a následnou diagnostikou vybraných prekonceptů k technické výchově na primárním stupni škol. V teoretické části je rozebíráno několik dílčích tematických celků, které se zabývají problematikou konstruktivistických přístupů, jejich východisek a souvisejících prekoncepcí, dále pak klasifikací hlavních oblastí v technické výchově. V praktické části je zjišťována aktuální úroveň zastrukturování prekonceptů pomocí dotazníku. Jeho obsahem jsou nedokončené věty, posuzovací škály a kognitivní mapy. Výzkumu se účastnilo 302 respondentů z 5. tříd základních škol. Dotazníkovou metodou a kognitivními mapami byly zjištěny a následně zpracovány údaje o prekonceptech a jejich zastrukturování, z hlediska kvalitativního i kvantitativního, v oblasti technické výchovy. Předmětem šetření byly prekoncepty: dřevo, ruční brzda, lepení, řezání, pevnost, pružnost, recyklace materiálu, bezpečnost při práci. U prekonceptů řezání, pružnost, recyklace materiálu a bezpečnost při práci bylo zjištěno nedostatečné zastrukturování v kognitivních mapách žáků. Realizovaný výzkum se snaží především pomoci při praktické realizaci výuky v oblasti technické výchovy na primárním stupni škol.

Úvod - Diagnostika vybraných prekonceptů k technické výchově žáků 5. tříd ZŠ

V souvislosti s nezadržitelným rozvojem techniky a nových technologií, dostává se do popředí i problematika týkající se technického vzdělávání a schopností běžné populace využívat technických prostředků. Na tuto problematiku reagovala reforma českého vzdělávacího systému, a to zejména v podobě Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Snahou oblasti „Člověk a svět práce“ je reagovat na aktuální potřeby soudobé společnosti
a efektivně přispívat k uspokojování vzrůstajících technických potřeb. Právě proto je nezbytné, aby cílená výuka probíhala již od nejnižších ročníků a tím bylo dosaženo toho, že člověk ve třetím tisíciletí bude chápat technický svět jako něco běžného, něco čeho není třeba se bát a hlavně bude schopen ho bez problémů rozumně využívat. Tato restrukturalizace však nemůže být dostatečně efektivní bez zohlednění individuality jednotlivých žáků, která v sobě skrývá poznatky, které si žák přináší do výuky a které získal již před samotným cíleným vzděláváním. Právě tímto faktem se zabývají někteří odborníci v odborné pedagogické literatuře, kde vymezují žákovo, resp. studentovo pojetí učiva a zdůrazňují potřebu věnovat tomuto faktu pozornost při realizaci výuky a diagnostice žákových prekonceptů. Diagnostikou žákovských prekonceptů na primárním stupni škol se zabývá předkládaná rigorózní práce. Jejím záměrem je hlouběji proniknout do chápání a poznatků dítěte a tím zefektivnit výuku a popřípadě restrukturalizovat své vlastní pojetí žákovských představ a chápání. Zároveň představuje přínos a motiv k neustálému hledání nových profesních a osobnostních cest. Tento problém výstižně komentuje zpráva UNESCO (2009, s. 1): „Na počátku třetího tisíciletí nevystačíme jen s tím, co se osvědčovalo v minulých desetiletích. Nová podoba vzdělávacího kurikula se v zemích EU orientuje na celoživotní učení a je založena na čtyřech pilířích: učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně, učit se být.“

Cíle - Diagnostika vybraných prekonceptů k technické výchově žáků 5. tříd ZŠ

Analyzovat vybrané žákovské prekoncepty v oblasti technické výchovy na primárním stupni škol, které odpovídají vymezení v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Odborná analýza prekonceptů umožní zefektivnit učiteli výuku po stránce jak obsahové, tak formální, a lépe tak realizovat očekávané výstupy. Zároveň tak žáci mají větší předpoklad pro získání hlubších znalostí z oblasti technického vzdělávání. Za hlavní cíl lze považovat zpracování návrhu, jak přispět ke zlepšení způsobu výuky technické výchovy na prvním stupni základní školy a podpořit mentální zastrukturování daných pojmů u jednotlivých žáků.

Cíle teoretické části práce - Diagnostika vybraných prekonceptů k technické výchově žáků 5. tříd ZŠ

 • Cílem teoretické části rigorózní práce bylo vymezit a zpracovat teoretická východiska práce. Jeho splnění měly zajistit dílčí cíle:
 • Vymezení konstruktivismu – na základě studia odborné literatury a dalších internetových zdrojů charakterizovat konstruktivisticky pojaté vzdělávání; zohlednit pozitiva a negativa konstruktivisticky pojaté výuky.
 • Technika, její pojetí a gramotnost - na základě studia odborných zdrojů charakterizovat základní pojmy z oblasti techniky a charakterizovat současné trendy v souvislosti s technickými potřebami.
 • Oblast pojetí technických jevů a miskoncepcí - vymezit současné teoretické přístupy při práci s prekoncepty v rámci technické výchovy a jejich možné využití.
 • Technická tvořivost – identifikovat problematiku, vymezit předpoklady k realizaci podpory tvořivosti u žáků a uvést možné postupy při výuce.
 • Gender v technice – analyzovat problematiku a uvést možné dopady při respektování, resp. nerespektování potřeb plynoucích z genderu.
 • Technická výchova a učební plány – definovat základní funkci technické výchovy, uvést její pojetí, cíle a obsah, obeznámit se s problematikou technicky pojatého vyučování. Vymezit současný stav zdělávání v rámci RVP.
 • Oblast začlenění a širších souvislostí technické výchovy – pojednat o širších souvislostech v rámci technické výchovy a jejich možném využití při realizaci výuky.
 • Realizované výzkumy – uvést nejzajímavější zjištěné výsledky v rámci uskutečněných českých i zahraničních výzkumů, které slouží jako inspirace při realizaci výzkumu.

Cíle empirické části práce - Diagnostika vybraných prekonceptů k technické výchově žáků 5. tříd ZŠ

 • Diagnostikovat prekoncepty z technické výchovy v rovině kvalitativní a kvantitativní. Posléze vyhodnotit zatrukturování prekonceptů kvantitativními a kvalitativními statistickými procedurami, provést detailní analýzu prekonceptů, zaznamenat základní charakteristiky v zastrukturování pojmů. Identifikovat případné odlišnosti či společné znaky zastrukturování mezi testovanými školami jako celkem a mezi školami podle počtu obyvatel.
 • Objasnit zastrukturování jednotlivých pojmů (prekonceptů) z technické výchovy u žáků a jejich znalostí.
 • Zodpovědět další možné otázky, které se v průběhu výzkumu objeví.
 • Navrhnout uplatnění výsledků výzkumu v běžné školní praxi.

Klíčová slova - Diagnostika vybraných prekonceptů k technické výchově žáků 5. tříd ZŠ

Konstruktivismus, Technická gramotnost, Teorie prekonceptů, Technická tvořivost, Gender v technice, Technická výchova, Primární pedagogika, Diagnostika prekonceptů

Obsah - Diagnostika vybraných prekonceptů k technické výchově žáků 5. tříd ZŠ

Úvod
1 Cíle rigorózní práce
1.1 Cíle teoretické části práce
1.2 Cíle empirické části práce
TEORETICKÁ ČÁST RIGORÓZNÍ PRÁCE
2 Přehled aktuálního stavu řešené problematiky
2.1 Vymezení hlavních problémů řešených v práci
3 Konstruktivistické teorie poznání
3.1 Od transmise ke konstruktivismu
3.2 Vymezení konstruktivismu
3.3 Konstruktivistická východiska a výuka
3.4 Kritika konstruktivismu
4 Pojetí, cíle, obsah a problematika technického primárního vzdělávání
4.1 Technika, její pojetí a gramotnost
4.2 Interpretace technických jevů
4.2.1 Prekoncepce a miskoncepce
4.2.2 Práce s prekoncepty, miskoncepcemi
4.3 Technická tvořivost
4.4 Gender v technice
4.5 Technická výchova a učební plány
4.5.1 Technická výchova
4.5.2 Cíle a obsah technické výchovy
4.5.3 Učební plány a RVP
4.5.4 Technická výchova a RVP
4.5.5 Technická výchova v širším pojetí
4.6 Realizované výzkumy
4.6.1 Realizované výzkumy v ČR
4.6.2 Realizované výzkumy v zahraničí
EMPIRICKÁ ČÁST RIGORÓZNÍ PRÁCE
5 Cíle a úkoly výzkumu
5.1 Stanovení prekonceptů, hypotéz a výzkumných problémů
5.2 Průběh výzkumné práce, metody použité pro výzkum
5.3 Metody použité pro statistické hodnocení výzkumu
5.3.1 Validita a reliabilita provedeného měření
5.3.1.1 Validita provedeného měření
5.3.1.2 Reliabilita provedeného měření
5.4 Testování platnosti hypotéz
5.4.1 Testování hypotézy H1
5.4.2 Testování hypotézy H2
5.4.3 Testování hypotézy H3
5.4.4 Testování hypotézy H4
5.4.5 Testování hypotézy H5
5.4.6 Testování hypotézy H6
5.5 Další interpretace výsledků výzkumu
6 Diskuze
6.1 Prekoncepty, dotazník a diagnostické nástroje
6.2 Srovnání výsledků výzkumů
7 Závěr
8 Informační zdroje
9 Přílohy

Stažení práce - Diagnostika vybraných prekonceptů k technické výchově žáků 5. tříd ZŠ

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 950 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0435 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde