Diabetik v domácím prostředí

Základní informace - Diabetik v domácím prostředí

Název práce: Diabetik v domácím prostředí

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 61 stran

Jazyk práce: Slovenština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2013

 

Souhrn - Diabetik v domácím prostředí

Práca študentskej vedeckej a odbornej činnosti sa zaoberá problematikou života diabetika v domácom prostredí. Je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola sa venuje etiopatogenéze, diagnostike a liečbe ochorenia diabetes mellitus. Druhá kapitola opisuje problematiku pacienta v domácom prostredí. Tretia kapitola sa venuje diabetikovi v domácom prostredí. Štvrtá kapitola obsahuje empirický prieskum a jeho vyhodnotenie v tabuľkách a grafoch. Piata kapitola je diskusia s odporúčaním pre prax. 

 

Úvod - Diabetik v domácím prostředí

Diabetes mellitus (DM, cukrovka) je chronické ochorenie s narastajúcou tendenciou. Patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce a zároveň najzávažnejšie ochorenia dnešnej doby. Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných viac ako 300 tisíc diabetikov a 70 – 100 tisíc ďalších ľudí cukrovku má, ale o nej nevie (Mokáň, 2011). Ako chronické ochorenie s veľkým množstvom hroziacich komplikácií je častým predmetom záujmu zdravotníkov a teda aj sestier. Sestra sa s pacientom - diabetikom stretne nielen na pracovisku, ktoré sa diabetom zaoberá v rámci náplne svojej činnosti, ale v podstate na každom mieste, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť. Pre sestru poskytuje téma DM široké pole pôsobenia. Sestry majú svoj podiel v ambulantnej aj ústavnej starostlivosti o pacienta, v následnej i domácej starostlivosti. Ich práca je zameraná ako na pacienta, tak aj na jeho rodinu, ako na chorého, tak aj na zdravých jedincov s cieľom prevencie. Diabetes mellitus sa ale netýka len pacientov a zdravotníkov. Ako rozšírené ochorenie je vecou celých rodín, skupín, celej spoločnosti, ktorá sa učí nielen ochoreniu predchádzať, ale učí sa s ním aj žiť. Túto tému sme si zvolili aj z dôvodu, že príbuzná téma bude predmetom našej diplomovej práce v budúcom roku. Cieľom práce je zistiť a zdokumentovať špecifické potreby diabetikov v domácom prostredí. Práca okrem teoretického základu obsahuje empirickú časť, kde sme získali dáta dotazníkovou metódou a následne ich vyhodnotili. Dôraz sme kládli na identifikáciu schopnosti sebaopatery u diabetikov v domácom prostredí, zisťovanie saturácie prípadného deficitu, na ich celkovú zdravotnú a sociálnu situáciu a v neposlednom rade sme sa pokúsili identifikovať potrebu edukácie u diabetikov žijúcich v domácom prostredí.

 

Závěr - Diabetik v domácím prostředí

Základným problémom, ktorý sme v práci riešili, bola identifikácia a zdokumentovanie špecifických problémov diabetikov žijúcich v domácom prostredí. Štyri ciele, ktoré sme si určili, sme postupne splnili pomocou prieskumu, v ktorom sme na zber dát použili kvantitatívnu metódu dotazníka. U diabetikov tvoriacich náš prieskumný súbor sme identifikovali deficit sebaopatery v rôznych oblastiach, v osobnej sfére akou je hygiena, stravovanie, podávanie liečby, v neosobnej a podpornej sfére, čiže v starostlivosti o domácnosť, nakupovaní potravín, potrebovali doprovod k lekárovi alebo vybrať lieky z lekárne. Ako osoby pomáhajúce sa ukázali v najvyššej miere rodinní príslušníci a iné osoby z okolia pacientov. Zdravotnícki pracovníci boli zastúpení v malej miere, sociálni pracovníci v našom súbore neboli zastúpení vôbec. Čo sa týka zdravotného stavu a sociálnej situácie, zistili sme komorbidity typické pre diabetes mellitus, u niektorých respondentov opakované hospitalizácie, aj keď v miere nižšej, ako sme predpokladali. Prekvapilo nás, že 6 respondentov nemá doma telefón a 6 vlastníkov telefónu nemá poznačené dôležité telefónne čísla na dostupnom mieste. Viac ako tretina opýtaných udávala, že má finančné problémy v súvislosti so svojím ochorením. V oblasti edukácie sme zistili závažné nedostatky. Niektorí diabetici neboli poučení vôbec, niektorí neboli dostatočne motivovaní k žiadúcemu správaniu, niektorí vyjadrili dojem, že nie sú poučení dostatočne a veľa informácií im chýba. Konštatovali sme nedostatok času, aj nedostatok personálu vzdelaného v oblasti edukácie klientov. Potešiteľným zistením bolo, že až necelé ¾ diabetikov tvoriacich náš prieskumný súbor považujú svoj život za uspokojivý alebo takmer uspokojivý. Odporúčania pre prax sa týkajú predovšetkým zvýšenia kvality edukácie a väčšej dostupnosti domácej ošetrovateľskej a sociálnej starostlivosti. Identifikovali a zdokumentovali sme špecifické potreby diabetikov v domácom prostredí, čím sme splnili cieľ práce.

 

Klíčová slova - Diabetik v domácím prostředí

Diabetes mellitus, Diabetik, Domáce prostredie, Deficit sebaopatery, Zdravotný stav, Sociálna situácia, Kvalita života, Prieskum

 

Stažení práce - Diabetik v domácím prostředí

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0618 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde