Buddhistická mantra a Sútra srdce

Základní informace - Buddhistická mantra a Sútra srdce

Název práce: Buddhistická mantra a Sútra srdce

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 48 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0537 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Specifická forma, rytmus a zvuk propůjčují slovům specifickou moc. Dvojnásobně to platí v oblasti náboženství a trojnásobně v oblasti náboženského rituálu. Z tajemství jazyka vznikl již v prehistorickém období indické historie koncept mantry, který se tuto imanentní sílu slov rozhodl naplno využít. Vznikla posvátná formule, která se spolu s rituálem stala jedním z nejcharakterističtějších rysů indické náboženské kultury. Mantra je považována za ztělesnění božského Slova (váč), prvotního principu, ze kterého povstává vesmír. Jako esence této božské energie je mantra dokonalým nástrojem všech náboženských cílů. Etymologie výrazu mantra zní „nástroj myšlení“. Indická mantra je však mnohem více než to. Mantry pronikají náboženským životem Indie od její védské doby dodnes. Stovky rozličných funkcí a nesourodých využití však výrazně ztěžují jejich nahlédnutí. Definovat mantru je téměř nadlidský úkon. V takovémto prostředí je však religionistika jako doma a chuti na studiu manter jí to ani trochu neubírá. Jak uvidíme, mantry mohou být použity pro vysoké soteriologické, transcendentní cíle, ale stejně tak dobře slouží praktickým světským potřebám. Mohou se skládat z jediné slabiky, ale také můžou dosahovat délky celého védského hymnu či buddhistické sútry. Mohou mít zdánlivě jasný sémantický význam, ale také se mohou jevit zcela nesmyslnými. Jak říká jeden z religionistických otců Mircea Eliade: „Je důležité rozlišovat několik hledisek všeobecné obliby posvátných manter, obliby, která na jedné straně vedla k nejvznešenějším úvahám o „mystických zvucích“ a na straně druhé k lamaistickým modlitebním mlýnkům.“ Mantra je koncept, který si své místo drží i s jakoukoli proměnou indického kulturního a náboženského prostoru. Čas ani prostor nebyly mantře nikdy na překážku, ba naopak. Ve védském náboženství se mantra vtělila do veršů doprovázejících rituál, v hinduistickém tantrismu se stala zástupcem samotného božství, v buddhismu byla například synonymem pro Buddhovo jméno. S buddhismem se mantrický projev také vydal za hranice indického subkontinentu a jeho vitalita jen rostla a sílila. Mantra si našla své místo v rozsáhlém buddhistickém písemnictví i ve vypracovaném buddhistickém rituálu. Rituál je doménou tantrického neboli vadžrajánového buddhismu, do písemnictví se obul buddhismus mahájánový. Ten vtělil vrchol svého učení do krátkého textu s názvem Mahápradžňápáramitáhrdaja sútra neboli do věhlasné Sútry srdce. Ta přiznává nečekaně velký prostor závěrečné mantře gaté gaté páragaté párasamgaté bódhi sváhá. Podle některých indických komentátorů je tato mantra „srdcem“ významu všech manter. Je to mantra, nad kterou není, mantrou nemající sobě rovné. S tímto vysvětlením se samozřejmě jen tak nespokojí západní buddhologové a pitvají mantru filosofickými a lingvistickými nástroji. Mantra se tak v jejich „péči“ stává prostředkem kouzel a magie, dětským breptáním či duchovní vibrací. Tyto příměry podle mne krásně znázorňují pestrý svět indické mantry. Jde o svět, kde přicházejí ke slovu vysoké náboženské cíle i každodenní strasti a radosti. Základní mantrou je posvátná slabika ÓM, která je výsostným počátkem mnoha hinduistických i buddhistických manter. Podle tradice slabika ÓM otevírá kontakt s posvátnem, zatímco slabika sváhá jej uzavírá. Nechť slabika ÓM naladí i následující nahlédnutí do světa buddhistické mantry.

Závěr - Buddhistická mantra a Sútra srdce

Existuje hypotéza, že k pochopení nějaké kultury musíme nejprve pochopit její jazyk. Bylo by asi příliš troufalé, kdybychom si studiem indického posvátného jazyka sanskrtu nárokovali poznání celé rozsáhlé indické kultury. Indický subkontinent samozřejmě není domovem jediné homogenní kultury, jediného náboženství. Něco jako indické ovzduší či indická mentalita však podle mne dozajista existuje a lze sledovat jejich plody. Božský jazyk sanskrt bude nepochybně jedním z nich. Svébytný pohled na jazyk se odráží v dalších dvou základních projevech indické civilizace ─ v rituálu a mantře. „Rituál a mantry jsou stále základními rysy asijské civilizace,“ říká Frits Staal a mně nezbývá než přitakat. Proto jsem si také zvolila studii mantry ─ jako skvělý nástroj exkurze napříč indickým náboženským prostorem (od védského náboženství, přes hinduismus až k buddhismu) a jeho vlivu za hranice subkontinetu (s buddhismem mantra proniká do dalších asijských zemí, zvláště v Tibetu, Japonsku a Číně zapouští hluboké kořeny). Přes počáteční nesnáze s obecnou definicí mantry jsem se dostala ke konkrétnímu využití mantry ve védském rituálu a alespoň zčásti tak přiblížila funkci mantry ve svém mateřském prostředí (v rituálu). Je zajímavé sledovat, jak se mění role mantry ve vypracovaném rituálu hinduistického tantrismu. Tantrismus, to je svět manter per excellence. Platí to pro tantrismus hinduistický a o několik století později i pro tantrismus buddhistický, který s mantrou vycestoval z Indie a dal ji novou tvář i funkci. Své místo mají mantry také v buddhismu mahájánovém, který mě na půvab manter jako první upozornil a to skrze svůj vrcholný text, Sútru srdce. Závěrečná mantra sútry gaté gaté páragaté párasamgaté bódhi sváhá zde zaujímá zvláštní postavení a nabízí se otázka na její logickou vazbu se zbytkem sútry. Mohla by mantra plnit svou funkci i nezávazně na Sútře srdce? Jaký je význam její a jaký je význam celé sútry? Zásadní charakeristikou mantry Sútry srdce totiž je, že vznikla jako součást textu a nikoli jako součást rituálu. To dává pátrání po jejím smyslu zcela nový rozměr. Význam manter byl analyzován moderní západní lingvistikou, která v nejednom případě došla k závěru, že mantry vůbec nejsou jazykovým projevem a nelze tudíž mluvit o jejich sémantickém významu. Předním zastáncem tohoto názoru je Frits Staal, který mantry považuje dokonce za evoluční předstupeň jazyka. Tím je zdůvodňován také fakt, že mantry nikdy nebývají překládány ze sanskrtu. V Číne, Japonsku, Tibetu si stále drží svou sanskrtskou formu. To se týká i Sútry srdce a její mantry. Čínský, japonský i tibetský překlad sútry obsahuje mantru v sanskrtské transkribované verzi. Význam netkví ve slovech, ale ve zvuku, který mantrické slabiky produkují. Důležitý není význam mantry, ale její forma. Formou mantry Sútry srdce je její symbióza s touto slavnou mahájánovou sútrou. I když splňuje všechny podmínky náležitého mantrického projevu (které jsem se snažila před studiem této mantry zevrubně probrat) a mohla by tedy fungovat jako účinný solitér, v praxi se tomu tak neděje a má to nejspíše své opodstatnění. Jako nelze myslet Sútru srdce bez její závěrečné mantry, nelze tuto mantru myslet bez její sútry. V Sútře srdce termíny sútra a mantra téměř splývají: jako mantra je v rituálu používána celá sútra. Posvátná slabika ÓM, svrchovaná mantra múlamantra, je považována za výsostný počátek každého mantrického projevu. A jako ÓM kontakt s posvátnem otevírá, slabika sváhá jej uzavírá. Není proto příhodnějšího zakončení pojednání o mantrách než mantrickým zvolání sváhá. „Nechť je to k dobrému!“


Klíčová slova

Buddhismus, mahájánový buddhismus, Sútra srdce, mantra, rituální jazyk, védský rituál, ÓM, tantrismus, mahájána, pradžňápáramitá, bódhisattva, avalókitéšvara a šáriputra, buddhavačana

Obsah

ÚVOD
1 MANTRA
1.1 Váč
1.2 Co je to mantra
1.3 Mantra ve védském rituálu
1.3.1 ÓM
1.3.2 Tantrismus
1.3.3 Komparace: Mantra ve védském a tantrickém rituálu
2 SÚTRA SRDCE
2.1 Sútra srdce v pojmech
2.1.1 Mahájána
2.1.2 Pradžňápáramitá
2.1.3 Bódhisattva
2.1.4 Prázdnota
2.1.5 Avalókitéšvara a Šáriputra
2.1.6 Buddhavačana
2.2 Sútra srdce v komentářích
2.3 Sútra srdce v číslech
2.3.1 Překlady Sútry srdce
2.3.2 Jan Nattierová: Sútra srdce jako čínský apokryf
3 BUDDHISTICKÁ MANTRA
3.1 Mantra Sútry srdce: gaté gaté páragaté párasamgaté bódhi sváhá
3.2 Dháraní
3.3 Exkurz: Škola čisté země
3.4 Vadžrajána, Óm mani padmé húm
4 RELIGIONISTICKÁ REFLEXE MANTRY
4.1 Význam a překlad mantry
4.2 Mantra jako rituální jazyk
4.3 Přítomnost mantry v Sútře srdce
ZÁVĚR

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0537 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde