Asimilace a integrace: situační hra genderu a etnicity

Základní informace - Asimilace a integrace: situační hra genderu a etnicity

Název práce: Asimilace a integrace: situační hra genderu a etnicity

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 24 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2012

1. ÚVOD - Asimilace a integrace: situační hra genderu a etnicity

Migrace, tedy přesun jednotlivců nebo celých skupin z jedné části světa do druhé, je aktuální a zároveň závažná problematika, neboť při prolínání různých kultur dochází často k nedorozumění nebo dokonce konfliktům. Vlády, ale i jednotlivé organizace a obča-né/občanky zemí, kde se uprchlíci/uprchlice nejčastěji usidlují, musí proto zvolit vhodnou strategii přístupu začleňování těchto lidí do společnosti.
Česká vláda v únoru tohoto roku vydala usnesení k aktualizované „Koncepci integrace cizinců na území České republiky“, v němž se mimo jiné „…zaměřuje na detailnější popis populace cizinců pobývajících na území České republiky s ohledem na potřeby integrace ci-zinců a formulování integračních opatření.“, dále „…definuje postup České republiky v oblasti integrace cizinců“ a „…konkrétní opatření, kterými příslušné rezorty odpovědné za realizaci integrační politiky v průběhu roku 2011 podpoří úspěšnou integraci cizinců v České republice.“ [Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců 2011: 5] Legislativní ukotvení institutu azylu/uprchlictví např. v České republice (a podobně v dalších 143 státech) zajišťují ústavní zákony; konkrétně v naší zemi 43. článek Listiny základních práv a svobod [Azyl, migrace a integrace].
Praxi v rámci genderových studií jsme vykonávaly v časovém horizontu od března 2011 do současnosti ve Sdružení občanů zabývajících se emigranty (dále jen SOZE – její ak-tivity, poslání a cílovou skupinu představíme v nadcházející části práce), kde jsme se setkávaly s klienty/klientkami, přicházejícími z jiných kultur se sociálním řádem odlišným od toho, do něhož jsou socializováni příslušníci a příslušnice naší kulturní oblasti.

8. ZÁVĚR - Asimilace a integrace: situační hra genderu a etnicity

Na základě analýzy jsme zjistily, že ačkoliv se pracovníci/pracovnice SOZE snaží in-tegrovat klienty/klientky do naší společnosti , nereflektují skutečnost, že součástí tohoto za-čleňování je i předávání sociálních i genderových vzorců. Ovšem toto „opomenutí“ genderu předmětem naší kritiky není, neboť si uvědomujeme, že stejně jako v případě jiných sociálně-kulturních charakteristik jde v případě genderu o hodnoty tak intenzivně vklíněné do našich těl i myšlení, že se od nich jakožto dědicové/dědičky západní kultury nemůžeme jednoduše separovat.
V případě začleňování klientů/klientek do naší společnosti však v souvislosti s našimi zjištěními můžeme hovořit o nezáměrné asimilaci. Gender a hodnoty s ním spojené pracovní-ci/pracovnice SOZE reprodukují skrze neviditelné (a pro ně zautomatizované) mediace jako něco přirozeného a všeobecně platného pro všechny.
Prostřednictvím analýzy jsme se snažily tuto neviditelnost zachytit a popsat. Tyto po-znatky by pak mohly být pro pracovníky/pracovnice SOZE zdrojem reflexe, jak při práci s cizinci/cizinkami předejít případným kulturním střetům.
Co se týká role etnicity klientů v procesu zařazování se do společnosti, organizace SOZE ji sice v mnoha oblastech bere v potaz, ale spíše separovaně a odděleně od ostatních sociálních atributů, z nichž jedním z nich je právě gender. Ve své analýze jsme se proto snažily poukázat na to, že gender a etnicita jsou vzájemně provázané kategorie, které mohou mít v organizaci prostoru i jednání sociálních aktérů v různých situacích různou váhu.

9. Hodnocení praxe - Asimilace a integrace: situační hra genderu a etnicity

během několika měsíců, které jsme strávily v organizaci SOZE, jsme do praxe uvedly některé teoretické poznatky či spíše nápady, jak se vyhýbat genderově stereotypnímu jednání s muži/ženami. Ačkoli ne vždy se nám to dařilo, snažily jsme se maximálně vycházet vstříc přáním a potřebám našich klientů/klientek, a nenechávat se strhnout zažitými předsudky např. o tom, co je či není vhodné pro dívky/chlapce. Čím nekonformnější názory (v souvislosti s jeho/jejím genderem) klient/klientka měl/měla, tím více jsme podporovaly jejich realizaci či prosazování (klientovi, který ozdobil své kolíčkové zvíře růžovou vlnou, jsme navzdory údivu, který jeho výběr způsobil, výrobek pochválily). Náš přístup by se tak dal charakterizovat jako multikulturní.
Protože jsme v praxi nemohly realizovat vše, co jsme si odnesly z genderových kurzů nebo co jsme si plánovaly, že uskutečníme, naučily jsme se především dělat kompromisy mezi tím, co je „správné“ (genderově korektní) a tím, co je „normální“ (v současnosti běžné). Rovněž pomohlo, že jsme si mohly navzájem radit a hovořit o aktuálních problémech, což nám umožnilo některé situace vyřešit lépe nebo se jim příště vyhnout.
Uvědomujeme si, že ne všichni kolegové a kolegyně z tohoto kurzu měli podobnou možnost, proto si myslíme, že by bylo zajímavé do nabídky (nepovinných) genderových kurzů zařadit seminář, zaměřený na sdílení poznatků a zkušeností z praxe, tedy jakousi genderovou supervizi. Přestože ve většině pomáhajících organizací supervize probíhají, málokdy je jejich náplní genderová problematika, přestože tvoří významnou část vztahů praktikan-tů/praktikantek a klientů/klientek.

Klíčová slova - Asimilace a integrace: situační hra genderu a etnicity

Asimilace, Integrace, Multikulturalismus, Rasa, Etnicita, Genderový řád, SOZE, Habitus, Hra genderu

Obsah

1. Úvod
2. Organizace SOZE
3. Náplň praxe a zařazení do struktury organizace
4. Cíl práce, zdůvodnění a formulace výzkumné otázky
5. Vymezení pojmů
5.1 Asimilace
5.2 Integrace
5.3 Multikulturalismus
5.4. Rasa a etnicita
5.5. Genderový řád
5.6. Klient/klientka SOZE
5.7. Habitus a dělání genderu
7. Analýza
8. Závěr
9. Hodnocení praxe

Stažení práce - Asimilace a integrace: situační hra genderu a etnicity

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 90 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0530 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde