Analýza zdravotní turistiky v České republice

Základní informace - Analýza zdravotní turistiky v České republice

Název práce: Analýza zdravotní turistiky v České republice

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 72 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Radim Ostruszka

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0454 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Úvod

Tématem této bakalářské práce je analýza zdravotní turistiky v České republice. Důvodem výběru byl rostoucí trend zdravotní turistiky a pochopení problematiky v tomto odvětví. Také jsem chtěl využít získané teoretické znalosti v oblasti marketingu a převést je do praxe. S nárůstem významu služeb a jejich uplatněním na trhu je zdravotní turistika novodobým trendem v oblasti cestovního ruchu a marketingu. Lidé si váží svého zdraví a s nynější uspěchanou dobou o něj pečují čím dál více. Problematika tohoto odvětví je vskutku zajímavá. Nemocní lidé v důsledku finanční krize zvažují různé alternativy levnější léčby v jiných zemích. Česká republika je významným centrem zdravotní turistiky především v oblasti lázeňství. Zajímaly mě však jiné oblasti, ve kterých Česká republika vyniká, a na ty jsem se také zaměřil.

 

Cíl - Analýza zdravotní turistiky v České republice

Cílem této bakalářské práce je zjistit současný stav zdravotní turistiky v České republice s tím, že jsem se orientoval na specifickou oblast ve zdravotnictví, a to na ortopedii a následnou rehabilitaci zahraničních klientů v českých ortopedických a rehabilitačních odděleních nemocnic. Potenciál trhu je v tomto ohledu obrovský a v bakalářské práci se chci zabývat využitím míry potenciálu v současné době. Bakalářská práce se skládá ze čtyř samostatných kapitol, které na sebe následně navazují. První tři kapitoly jsou čistě teoretické, poslední čtvrtá kapitola je uvedení částí teoretických do praxe.

V první kapitole se zabývám teoretickým popisem marketingového výzkumu a správným postupem při jeho tvorbě. Nastíním teoretické vymezení problematiky a cíle výzkumu, jeho plánování, zpracovávání a vyhodnocení a práce s potřebnými informacemi. V druhé kapitole popisuji marketing fungující ve zdravotnictví. Objasním princip fungování trhu, jeho nabídku a poptávku. Následně rozeberu problematiku zdravotnictví v ČR od minulosti do současnosti. Také definuji marketingový mix, který je ve zdravotnictví specifický a uvedu C – mix, což jsou hodnoty vnímané pacientem. Třetí kapitola se zabývá vymezením pojmu zdravotní turistiky, její charakteristikou, dělením, riziky, výhody a nevýhody. Ve čtvrté praktické části provádím telefonický výzkum trhu českých zdravotnických zařízení nabízejících služby v oblasti ortopedie a rehabilitace. U této kapitoly jsem uplatnil zejména poznatky z první kapitoly. Cílem výzkumu bylo zjistit míru pobytu zahraničních klientů a jejich spokojenost se službami v těchto zařízeních. Po vyhodnocení výzkumu jsem dospěl k příslušným poznatkům a vyhodnocením. Následně jsem provedl shrnutí a konečný závěr.

 

Závěr - Analýza zdravotní turistiky v České republice

Tato bakalářská práce byla sepsána na základě teoretických znalostí, dostupné literatury a provedeného marketingového výzkumu. Cíle práce se podařily splnit, avšak problémem byl především nedostatek sekundárních informací o zdravotní turistice, vycházel jsem pouze z internetových zdrojů. Hlavním nedostatkem u internetových zdrojů byla zastaralost dat. V roce 2004 proběhl v ČR rozruch ohledně zdravotní turistiky, který se poté držel až do roku 2008, avšak novější články se nepublikovaly, nebo vycházely pouze z již publikovaných článků. Největší informační zázemí jsem nalezl ve výročních zprávách o českém zdravotnictví, publikovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a internetovém portálu Czechtourism. Zdravotní turistika je velice rozsáhlý pojem, který je v ČR propagován hlavně v lázeňském oboru. V dalších zdravotních odvětvích byly informace o zdravotní turistice chabé. Ke své práci jsem také využil literatury o marketingu a marketingovém výzkumu, nejčastěji o marketingu služeb a marketingu zdravotnických zařízení obecně. Výzkum formou telefonického dotazování proběhl bez větších problémů. Respondenti byli vstřícní a ochotní odpovídat na kladené otázky a to přispělo ke kvalitnějším výsledkům práce. Ve výzkumu je analyzována a vyhodnocena problematika ortopedických a rehabilitačních zařízení z pohledu služeb poskytovaných zahraniční klientele. Následně spokojenost a věk zahraničních pacientů.

Přínosem této práce bylo zjištění stavu zdravotní turistiky v daných zdravotnických zařízeních v rámci zahraniční klientely, která ČR navštěvuje za účelem poskytnutí lékařské péče. Dozvěděl jsem se mnoho věcí z hlediska zdravotnictví, jeho fungování a celkového marketingu v tomto oboru. Vypracování této bakalářské práce mělo mnoho přínosů i pro mou osobu. Prohloubil jsem si své znalosti o českém zdravotnictví, zvláště pak v období nedávných událostí, které v rámci českého zdravotnictví proběhly. Měl jsem také možnost aplikovat teorii, kterou jsem studoval 3 roky a uvést ji v praxi. Musím podotknout, že teorie a praxe jsou často dosti odlišné, ale jedna bez druhé se neobejdou. Významným přínosem pro mne byl také kontakt s respondenty a praktický výzkum..

 

Klíčová slova

Marketingový výzkum, analýza informací, rozhodování, marketing ve zdravotnictví, trh ve zdravotnictví, zdravotnictví v ČR, marketingový mix, C-mix, zdravotní turistika, klienti, zahraniční klienti, zdravotnické zařízení, nadstandardní služby, péče

 

Obsah

Úvod
1 Metodologie marketingového výzkumu
1.1 Formulace marketingového výzkumu
1.2 Postup marketingového výzkumu
1.2.1 Určení problému a vymezení cílů výzkumu
1.2.2 Plánování výzkumu
1.2.3 Shromáždění informací
1.2.4 Analýza informací
1.2.5 Prezentace získaných poznatků
1.2.6 Rozhodování
2 Marketing ve zdravotnictví
2.1 Princip fungování trhu ve zdravotnictví
2.2 Nabídka a poptávka
2.3 Zdravotnictví v ČR
2.4 Marketingový mix
2.5 C – mix
3 Vymezení pojmu zdravotní turistika
3.1 Charakteristika
3.2 Dělení zdravotní turistiky
3.3 Zdravotní turistika v číslech
4. Průzkum trhu českých zdravotnických zařízení nabízejících služby zahraniční klientele
4.1 Určení problému a vymezení cílů výzkumu
4.2 Plánování výzkumu
4.3 Shromáždění informací
4.4 Zpracování a analýza získaných dat
4.5 Prezentace získaných poznatků
4.6 Shrnutí
Závěr
Seznam použitých pramenů a literatury
Seznam tabulek
Seznam grafů
Seznam obrázků
Seznam příloh

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0454 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde