Analýza poskytování osobních ochranných a pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Základní informace - Analýza poskytování osobních ochranných a pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Název práce: Analýza poskytování osobních ochranných a pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 56 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0557 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Úvod

Každý z nás se při svých každodenních činnostech setkává s riziky. Tato rizika na nás čekají ve škole, v práci, doma, jsou s námi vždy a všude. Ve své bakalářské práci bych se chtěla zabývat především pracovními riziky a také poskytováním osobních ochranných pracovních prostředků, které by měly vést k odstranění těchto rizik. Chci vysvětlit pojmy související s riziky, ochrannými prostředky a bezpečností práce, protože je důležité, aby každý z nás věděl, co předchází správnému výběru osobních ochranných pracovních prostředků. Zároveň je důležité vysvětlit, co mezi tyto prostředky patří a co nikoli. Při výběru těchto ochranných prvků je však nutné mít na mysli více faktorů, na což chci také upozornit.

 

Cíl - Analýza poskytování osobních ochranných a pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Hlavním cílem mé práce je tedy vysvětlit a navrhnout optimální postup vedoucí k přidělování vhodných osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na pracovní rizika.

 

Závěr - Analýza poskytování osobních ochranných a pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

V současnosti je bezpečnosti a ochraně zdraví při práci věnována velká pozornost. Je tomu tak proto, protože pracovník pracující v bezpečném prostředí, který je chráněn proti hrozícím rizikům, se může věnovat pouze výkonu práce, což je pro každého zaměstnavatele velmi efektivní. I z tohoto důvodu jsem si na začátku své práce stanovila za hlavní cíl vyhledat nedostatky, které mohou vyplynout z poskytování a používání ochranných prostředků a navrhnout postup při jeho výběru. Jako příklad jsem vybrala profese, u nichž jsem vyhledala rizika, která jsem následně vyhodnotila. Po vyhodnocení jsem pokračovala výběrem ochranných prostředků, a tím vytvořila konkrétní seznamy pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Dále jsem provedla rozbor možných nebezpečí, která mohou nastat při nesprávném výběru nebo používání konkrétních ochranných prostředků. Z mnou zjištěných nedostatků, které mohou nastat při používání OOPP, vyplývá, že je nutné se řídit informacemi poskytovanými výrobcem. Ve své práci jsem došla i k nedostatkům, které souvisí se školením zaměstnanců a také přidělováním a vedením záznamu o osobních ochranných pracovních prostředcích. U poskytování OOPP je legislativa daná a závazná, avšak nezřídka si tuto problematiku řeší zaměstnavatel sám, například v podobě tzv. směrnice pro přidělování OOPP, ve které je zahrnuto informování zaměstnanců o rizicích, používání ochranných prostředků a o jejich povinnostech vztahujícím se k OOPP a podobně. Ve své práci jsem se zaměřila na stanovení postupu při výběru OOPP, který může pomoci menším firmám při řešení otázek souvisejících s přidělováním OOPP, a to zejména ve firmách, kde nepůsobí odborně způsobilá osoba v problematice rizik a bezpečnosti. Má práce tedy může sloužit jako předloha pro firmy, kde si tuto problematiku zajišťuje zaměstnavatel sám..

 

Klíčová slova

Osobní ochranné prostředky, pracovní ochranné prostředky, mycí prostředky, čistící prostředky, dezinfikační prostředky, ochrana zdraví při práci, pracovní úraz, autorizovaná osoba, notofikovaná osoba, chemická rizika, biologická rizika, fyzikální rizika

 

Obsah

Úvod
1 Historie a legislativa
2 Vymezení základních pojmů
2.1 Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
2.2 Osobní ochranné prostředky (OOP)
2.3 Pracovní riziko
2.4 Prevence rizik
2.5 Předpisy ošetřující problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
2.6 Pracovní úraz
2.7 Posouzení shody u vybraných výrobků
2.8 Autorizovaná osoba
2.9 ES přezkoušení typu
2.10 Notifikovaná osoba
2.11 Nebezpečí
3 Rizika
3.1 Fyzikální rizika
3.2 Chemická rizika
3.3 Biologická rizika
3.4 Hodnocení rizik
4 Ochranné pracovní prostředky
5 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (dále jen VÚBP)
6 Kategorizace OOP
6.1 Kategorie I
6.2 Kategorie II
6.3 Kategorie III
6.4 Požadavky na OOPP
6.5 Obecné požadavky na OOPP dle NV č. 495/2001 Sb.
6.6 Zásady při navrhování OOPP
6.6.1 Nezávadnost OOPP
6.6.2 Pohodlí a účinnost OOPP
6.6.3 Informace poskytované výrobcem
6.7 OOPP a povinnosti k nim vztahující se
6.7.1 Povinnosti výrobce
6.7.2 Povinnosti zaměstnavatele
6.7.3 Povinnosti zaměstnanců
7 Výběr OOPP
8 Příklady OOPP
9 Mycí, čistící a dezinfekční prostředky
9.1 Mycí prostředky
9.2 Čistící prostředky
9.3 Dezinfekční prostředky
PRAKTICKÁ ČÁST
10 Hodnocení rizik a výběr vhodných OOPP u jednotlivých profesí:
10.1 Charakteristika profesí
10.1.1 Obchodní zástupce
10.1.2 Podavačka – administrativní pracovnice
10.1.3 Svářeč kovů
10.1.4 Autoelektrikář
10.1.5 Zámečník kolejových vozidel
10.2 Hodnocení rizik pro potřebu výběru OOPP u jednotlivých profesí
10.2.1 Obchodní zástupce
10.2.2 Prodavačka – administrativní pracovnice
10.2.3 Svářeč kovů
10.2.4 Autoelektrikář
10.2.5 Zámečník kolejových vozidel
10.3 Množství poskytovaných mycích a čistících prostředků z hlediska znečištění
10.3.2. Práce nečistá
10.4 Doporučená množství mycích a čistících prostředků
11 Nedostatky OOPP
11.1 Nedostatky mohou plynout
11.2.1 Ochranné rukavice
11.2.2 Ochranné brýle a štíty
11.4 Návrh optimálního postupu při výběru OOPP
Závěr
LITERATURA

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0557 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde