Aktualizace východisek a možností pozitivní psychologie

Základní informace

Název práce: Aktualizace východisek a možností pozitivní psychologie

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 122 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Daniel Beránek

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0202 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Stává se, že je člověk sužován duševními problémy. Může se na ně snažit nemyslet, potlačit vědomí o nich, či najít v sobě odvahu a začít je řešit – poslední možnost je z hlediska překonání vlastní nechuti nejtěžší. Pokud je začne řešit, hledá oporu praktickou, sociální, teoretickou…
Co když je ale jedinec relativně „normální“, socializovaný, ostatními vnímaný jako bez problému? Co když jeho jediným problémem je jakýsi vnitřní neklid a nepokoj? Co když mu průměrnost nestačí? Na otázky týkající se vylepšení životní kvality nad hranice relativní nuly se snaží odpovědět stále ještě relativně mladý směr – pozitivní psychologie.
Ta byla představena coby nový směr uvažování o psychologii v roce 1998 Martinem E. Seligmanem a již od počátku jí provázely hlasy zpochybňující oprávněnost její existence - nutno podotknout, že je z části podnítila i sama pozitivní psychologie negativním vymezením se vůči starším psychologiím. Tyto kritiky se ovšem soustředily především na gramatiku, pragmatiku a další souvislosti pojmů pozitivní a negativní – jedná se o vzájemné vymezování a obhajování vlastních pozic rozličných škol na poli diskurzu psychologie.
Mne osobně myšlenkové jádro pozitivní psychologie zaujalo, protože jí jaksi nestačí anulovat negativa a jen těžko si lze představit, že by třeba nadprůměrné lidské výkony řadila do abnormalit, jak se dařilo psychologii klasické. Je v ní jakýsi duch optimismu a pionýrství, který je třeba podpořit v úsilí proti konzervativním silám. Proto je tato práce orientována stejným směrem jako pozitivní psychologie. Ovšem nejde o přehledovou studii, ani se nejedná o kritickou práci vedenou z pozic některé ze starších psychologických škol.
Snahou této práce je znovu promyslet a aktualizovat východiska a možnosti pozitivní psychologie – ostatně aktualizace je tím pravým jménem pro takovou práci, neboť v sobě zahrnuje předpoklad, že se jedná o cosi omezeného svým výskytem v konkrétním čase a ve specifických podmínkách (na rozdíl od kritik, které se zdají hlásat věčné pravdy). Za časové omezení považujme dobu vydání textů, jejichž pomocí je nastíněn diskurz pozitivní psychologie – jsou to léta 1998 – 2005.
Za podmínky specifické této práci považujme jednak způsob jejího zpracování – tj. „kombinování informací ze dvou zdrojů“ , jednak druhý zdroj této kombinace. Zpracování je inspirováno myšlenkami Gregoryho Batesona z díla Mysl a příroda , půjde o kombinaci informací ze dvou zdrojů způsobem binokulárního vidění. Předpokladem náležitého využití této metody je zvolit zdroje informace si blízké, ovšem natolik jinak kódované, aby zkřížením jejich perspektiv vznikla nová informace – hloubka.
Zde se dostávám ke druhému zdroji informace – jedná se o teoretickou bázi, která se také snaží zkvalitnit život jedince, ale je natolik „cizí“ pozitivní psychologii, aby zkřížení jejich perspektiv slibovalo odhalit nové způsoby pohledu na věc. Půjde o učení nesené především literárním dílem Carlose Castanedy, zde pro zjednodušení označované jako Castanedovo učení.
Zbývá dodat, že primárním cílem je nový pohled na pozitivní psychologii, proto se soustředím na ni a na to, jakým novým způsobem reorganizuje její vnitřní informace zkřížení s perspektivou Castanedova učení – odtud tedy název práce Aktualizace východisek a možností pozitivní psychologie.

Klíčová slova

Pozitivní psychologie, Aktualizace východisek, Castanedovo učení, Historie pozitivní psychologie, Emoční oblast, Kognitivní oblast, Interpersonální oblast, Biologická oblast, Oblast copingu, Kombinace informací, Případ binokulárního vidění, Diskurz, Martin Seligman, Carlos Castaneda, Gregory Bateson, Stopařství, Prizma pravdy

Obsah

1. ÚVOD
2. METODA
2.1. CÍL PRÁCE
2.2. VÝZKUMNÝ SOUBOR – KOMPAROVANÉ MYŠLENKOVÉ OKRUHY
2.2.1. POJEM POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE V TÉTO PRÁCI
2.2.2. POJEM CASTANEDOVO UČENÍ V TÉTO PRÁCI
2.3. VÝZKUMNÝ PLÁN
2.4. METODA ZÍSKÁVÁNÍ DAT
2.5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ DAT
2.6. SEKUNDÁRNÍ TEORETICKÁ VÝCHODISKA
2.7. FORMÁLNÍ ÚPRAVA A CITAČNÍ NORMA
2.8. ZMĚNY V DRUHÉ VERZI PRÁCE
3. POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE
3.1. HISTORIE POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE
3.2. PŘEDCHŮDCI A VÝCHODISKA POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE
3.3. OPODSTATNĚNÍ PŘÍCHODU POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE
3.4. VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ
3.5. KLASIFIKAČNÍ RÁMEC
3.6. KONCEPTUALIZACE A VÝZKUMY
3.6.1. EMOČNÍ OBLAS
3.6.2. KOGNITIVNÍ OBLAST
3.6.3. OBLAST JÁ
3.6.4. INTERPERSONÁLNÍ OBLAST
3.6.5. BIOLOGICKÁ OBLAST
3.6.6. OBLAST COPINGU
3.7. INTERVENCE A APLIKACE
4. CASTANEDOVO UČENÍ
4.1. TERMINOLOGIE CASTANEDOVA UČENÍ
4.2. BOJOVNÍK A CESTA BOJOVNÍKA
4.2.1. BOJOVNÍK PŘIJME ODPOVĚDNOST ZA SVÉ ČINY
4.2.2. BOJOVNÍK POSTUPUJE STRATEGICKY
4.2.3. BOJOVNÍK JE NEDOSTUPNÝ
4.2.4. BOJOVNÍK PŘERUŠÍ MECHANICKÝ CHOD SVÉHO ŽIVOTA
4.2.5. BOJOVNÍK VYMAŽE SVOU OSOBNÍ HISTORII
4.2.6. BOJOVNÍK A DRUZÍ LIDÉ
4.2.6.1. OBYČEJNÝ ČLOVĚK – OBSAH POJMU A MÍSTO V NARACI
4.2.6.2. DRUZÍ LIDÉ JAKO ELEMENTY SNAŽÍCÍ SE ZATÁHNOUT BOJOVNÍKA DO SVÝCH PLÁNŮ
4.2.6.3. BOJOVNÍKŮV POSTOJ VÚČI DRUHÝM LIDEM
4.3. REKAPITULACE
4.4. STOPAŘSTVÍ
4.4.1. STOPOVÁNÍ SEBE SAMA
4.4.2. STOPAŘSTVÍ JAKO JEDNÁNÍ VE SVĚTĚ BĚŽNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
4.4.2.1. OVLÁDANÁ POŠETILOST
4.4.2.2. MALÝ TYRAN
4.4.3. SEDM PRINCIPŮ STOPAŘSTVÍ
4.5. ZTRÁTA VLASTNÍ DŮLEŽITOSTI
4.6. VNITŘNÍ ROZHOVOR
4.7. SMRT JAKO RÁDCE
5. HODNOCENÍ CASTANEDOVA UČENÍ
5.1. PREKONCEPCE HODNOCENÍ CASTANEDOVA UČENÍ
5.1.1. PRIZMA PRAVDY
5.1.2. NÁHLED „DÍLO SVÉHO AUTORA“
5.1.3. SHRNUTÍ
5.2. JÁDRO HODNOCENÍ CASTANEDOVA UČENÍ
5.2.1. KONTROLA
5.2.2. ROZŠÍŘENÍ A ZMĚNA VNÍMÁNÍ/VĚDOMÍ
5.2.3. ZMĚNA
5.2.4. JEDINEC A OSOBNÍ ZKUŠENOSTI
5.2.5. PRAGMATICKÁ ORIENTACE, VŠUDYPŘÍTOMNÁ STRATEGIE
5.2.6. POZNÁMKA KE KONSTRUKCI DISKURZU
5.2.7. HODNOCENÍ VE SVĚTLE EUROAMERICKÝCH MYŠLENKOVÝCH SMĚRŮ
6. HODNOCENÍ POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE NA POZADÍ CASTANEDOVA UČENÍ
6.1. ANALÝZA TEXTU LOVE
6.1.1. IDENTIFIKACE DISKURZIVNÍHO PRODUKTU
6.1.2. PŘIBLÍŽENÍ STATI LOVE
6.1.3. HODNOCENÍ STATI LOVE Z PERSPEKTIVY CASTANEDOVA UČENÍ
6.1.4. SHRNUTÍ A NÁČRT MOŽNOSTÍ INOVACE TEXTU
6.2. OBECNĚJŠÍ HODNOCENÍ POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE
6.2.1. VÝCHODISKA POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE
6.2.2. AD. POZITIVNÍ STRÁNKY
6.2.3. DĚDICTVÍ ZÁPADNÍ VĚDY, POTAŽMO PSYCHOLOGIE
7. SHODY, STŘETY, ROZDÍLY
7.1. SHODY, STŘETY, ROZDÍLY NA ÚROVNI OBSAHOVÉHO ZAMĚŘENÍ
7.2. SHODY, STŘETY A ROZDÍLY NA OBSAHOVÉ METAÚROVNI
7.3. DODATEK
8. MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ HLEDISEK POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE
8.1. URČIT SPECIFICKÉHO PŘÍJEMCE
8.2. SJEDNOTIT PRIZMA POHLEDU
8.3. DOPLNIT NEKRITICKY PŘIJÍMANÉ NÁHLEDY
8.4. DOPLNIT DEFICITNÍ NÁHLED
8.5. ORIENTOVAT AKCE APLIKAČNÍM ÚSILÍM
8.6. MOŽNOSTI INSPIRACE KONCEPCEMI CASTANEDOVA UČENÍ
8.6.1. EGO A BOJ PROTI NĚMU
8.6.2. STRATEGICKÉ JEDNÁNÍ VE SVĚTĚ
8.6.3. RIZIKA IMPLEMENTACE KONCEPCÍ CASTANEDOVA UČENÍ
8.7. VÝHODY POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE Z PERSPEKTIVY NAVRHOVANÝCH ROZŠÍŘENÍ HLEDISEK
9. ZÁVĚR
10. POUŽITÉ ZDROJE

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0202 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde