Aktivní stáří v současné české společnosti

Základní informace

Název práce: Aktivní stáří v současné české společnosti

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 92 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 280 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0246 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Souhrn

Diplomová práce se zabývá problematikou aktivního stáří. Klade si za cíl zjistit, nakolik sociální a rodinné zázemí seniorů a jejich vzdělání ovlivňuje zapojení do aktivního trávení volného času a jejich informovanost o těchto aktivitách. Odpovědi jsem hledala prostřednictvím propojení teoretické a empirické části této práce.
Stárnutí populace je v posledních letech trendem ve všech vyspělých zemích světa a Česká republika není výjimkou. Na stárnutí a stáří (stejně jako na všechny etapy života) je nutno se připravit. Příprava na stáří by se měla stát běžnou součástí života každého z nás, neboť o kvalitě života ve stáří se rozhoduje mnohem dříve, než se tato etapa stane pro nás reálnou.
V teoretické části jsem se snažila podat co nejvýstižnější obraz stárnutí a stáří. Vymezila jsem pojmy stáří a stárnutí, mýty a postoje ke stáří. Pozornost jsem věnovala psychologii stárnutí a přípravě na stáří. Lidé by měli anticipovat své potřeby ve stáří a aktivně se podílet na budování vlastní budoucnosti. Nabízí se tak velký prostor pro účinnou a ucelenou osvětu. Je nutné věnovat pozornost přípravě na stáří i na celospolečenské úrovni, usilovat o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří a aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v kontextu demografického vývoje. Zapojení do zájmové činnosti, do veřejné aktivity a rozvíjení zájmů a zálib, je ve stáří nejlepší prevencí předčasného stárnutí, osamělosti, izolace a nesoběstačnosti.
K dosažení cílů práce jsem v empirické části zvolila dotazník, který jsem předložila 124 respondentům (věkové kategorie 55 let a výše) v Ostravě. Respondenti pocházeli z domů s pečovatelskou službou, z univerzit třetího věku a z různých klubů a setkání seniorů. Data jsem pro přehlednost uspořádala do tabulek (viz. příloha) a pokusila jsem se je interpretovat.
Spektrum možností pro rozvoj různorodých aktivit v období stáří může být široké a pestré. Nezbytný je zájem a informovanost seniorů, publicita v různých typech médií. Proti předpokladům nebyly zjištěny rozdíly mezi seniory s větším a s menším sociálním a rodinným zázemím. Tento fakt může být ovlivněn skutečností, že experimentální soubor byl složen ze seniorů pocházejících z Ostravy. Určitě by bylo potřebné v dalším šetření zmapovat daleko větší část populace zahrnující i seniory z menších měst a vesnic, kde vliv rodinných a sociálních vazeb může být významnější a také možnosti trávení volného času budou odlišné od možností ve větších městech.
Dále jsem předpokládala, že velkou roli v seniorském věku hraje vzdělání, tyto předpoklady se potvrdily. V dnešní době je vzdělání považováno za velmi důležité, ale v dřívějších letech tomu tak nebylo. Pokud měl někdo maturitu, byla ceněna, ale vysokoškolské vzdělání bylo luxusem, natož vzdělávání seniorů. V současnosti existuje celá řada nabídek vzdělávání určeného právě pro seniory, proto je stále častější, že se senioři vzdělávají. Příští generace bude do důchodu odcházet vzdělanější než generace současná a také bude více počítačově gramotná. Dá se očekávat, že s vyšším vzděláním seniorů poroste i poptávka po dalším vzdělávání. Bude nutné zajistit, aby vzdělávací aktivity byly dostupné pro všechny skupiny seniorů, pro seniory velkých i malých měst, pro seniory žijící osaměle, pro seniory znevýhodněné a handicapované, i pro seniory žijící v různých institucích.
Můj výzkumný soubor byl malý a jeho výsledky nelze zobecnit, přesto se domnívám, že dosažené poznatky mohou být východiskem dalších výzkumů věnovaných problematice aktivního stáří. Při nahlížení na výsledky výzkumu bych chtěla zdůraznit skutečnost, že senioři, kteří by se potřebovali nejvíce zapojovat do různých aktivních činností a kteří by potřebovali být více informování o možnostech trávení volného času, se výzkumu vůbec nezúčastnili Jedná se zejména o osoby handicapované či izolované. Je třeba hledat cesty, jak zmapovat potřeby i těchto seniorů, jak je informovat, motivovat a aktivizovat.
Záleží na nás samotných, jak budeme pohlížet na vlastní stárnutí, zda stáří prožijeme spokojeně a důstojně. Výzkum ukazuje, že lidé žijící před odchodem do důchodu aktivně, vedou aktivní život i ve stáří. S přípravou na stáří je vhodné začít již ve středním věku, důležité je informovat veřejnost a překonat pasivní přístup lidí ke stáří. Informace jsou pro rozvoj stárnoucí společnosti důležité, lidé musí mít možnost stárnout důstojně a v bezpečí a i ve stáří se podílet na životě společnosti jako plnoprávní spokojení občané.

 

Klíčová slova

Stárnutí, Stáří, Demografie stáří, Postoj ke stáří, Ageismus, Mýty o stáří, Psychologie stárnutí, Biologické faktory stárnutí, Psychologické faktory stárnutí, Změny kognitivních funkcí, Změny emocionality, Sociologické faktory stárnutí, Důsledky stárnutí obyvatelstva, Odchod do důchodu, Mezigenerační vztahy, Politika stárnutí, Aktivita ve stáří, Příprava na stáří, Vzdělávání ve stáří

 

Obsah

1 Stárnutí a stáří
1.1. Kritéria a stupně demografického stáří
1.2. Demografie stáří
2 Postoj ke stáří
2.1. Ageismus
2.2. Mýty o stáří
3 Psychologie stárnutí
3.1. Biologické faktory stárnutí
3.2. Psychologické faktory stárnutí
3.2.1. Změny kognitivních funkcí
3.2.2. Změny emocionality
3.3. Sociologické faktory stárnutí
4 Důsledky stárnutí obyvatelstva
4.1. Sociálně psychologické důsledky
4.2. Osobní důsledky stáří a stárnutí
4.3. Ekonomické důsledky
4.3.1. Odchod do důchodu
5 Rodina a mezigenerační vztahy
6 Politika stárnutí
7 Aktivita ve stáří
7.1. Příprava na stáří
7.2. Volnočasové aktivity seniorů
7.2.1. Tělesné aktivity ve stáří
7.3. Vzdělávání ve stáří a ke stáří
7.3.1. Formy vzdělávání
7.4. Internet a senioři
7.4.1 Webové stránky pro seniory
7.5. Senioři a hromadné sdělovací prostředky
8 Cíle výzkumu a výzkumné otázky
8.1. Hlavní cíl výzkumu
8.2. Výzkumné cíle (VC)
8.3. Výzkumné otázky (VO)
9 Hypotézy (H)
10 Metoda a technika výzkumu
11 Organizace výzkumu
12 Výsledky výzkumu a jejich analýza
13.1. Charakteristika výzkumného souboru
13.1.1. Počet a pohlaví respondentů
13.1.2. Věk respondentů
13.1.3. Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů
13.1.4. Rodinný stav respondentů
14.2. Analýza získaných dat
14.2.1. Hypotéza H1
14.2.2. Hypotéza H2
14.2.3. Hypotéza H3
14.2.4. Hypotéza H4
14.2.5. Hypotéza H5
14.2.6. Hypotéza H6
14.2.7. Hypotéza H7
14.2.8. Hypotéza H8
14.2.9. Hypotéza H9
15 Interpretace výsledků
16 Závěr
Seznam odkazované a citované literatury
Seznam použité literatury

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 280 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0246 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde