Aktivní dovolená - Hipoturistika

Základní informace - Aktivní dovolená - Hipoturistika

Název práce: Aktivní dovolená - Hipoturistika

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 88 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2012

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0440 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Úvod

Téma své diplomové práce jsem si zvolila z důvodu stále se zvyšujícího zájmu veřejnosti o aktivní způsob dovolené – hipoturistiku. V dnešní době je hipoturistika (jezdecká turistika, či turistika na koni), stále populárnějším a využívanějším způsobem aktivní dovolené. Také z pohledu druhé strany a to z pozice poskytovatelů možným zdrojem příjmu a nových pracovních příležitostí zejména v oblasti rozvoje venkova a ochrany životního prostředí. Do roku 2004 byly postupně tvořeny koordinované celoplošné koncepce hipostezek propracovávány a  konzultovány. Od roku 2004 je snaha zmapovat současný stav a podmínky dokončení schválených návrhů, do kterých bylo zapojeno mnoho lidí jakkoli zainteresovaných do chovu a prosperity využívání koní. Původní myšlenku takovéhoto využití koní, můžeme přičíst lidem (majitelům apod.) působícím v Jihočeském kraji, kde je také již v dnešní době úroveň hipostezek na mnohem lepší úrovni než v jiných krajích ČR a zahrnuje bezmála 500 km kvalitně značených tras. Jelikož výše zmíněná oblast zahrnuje především chráněnou biosferickou reservaci (BR) Šumava, je nutné dodat, že se jednalo o velmi náročnou činnost a to zejména z důvodu ochrany fauny a flóry těchto cenných území při jejich turistickém využívání. Deset let využívání sítě hipoztezek přineslo také nepopiratelné výsledky v ohledu ekonomickém a to zejména v LAV oblastech (nižší zemědělské využitelnosti, nebo zcela bez schopnosti úrody) horských, které jsou na turistice téměř závislé. Zvyšující se zájem zahraničních turistů, není možné nechat bez povšimnutí, je však nasnadě položit si otázku, zda jsou provozovatelé schopni nabídnout potencionálním zákazníkům ze zahraničí také něco jiného než své koně a tichý úsměv.

 

Cíl práce - Aktivní dovolená - Hipoturistika

Cílem mé práce je poskytnout ucelené nejaktuálnější informace široké veřejnosti a to zejména uživatelům hipostezek – jezdcům, ale i podnikatelům působícím v jejich blízkosti. Dále bych ráda svou práci předložila organizacím zaštiťujícím rozvoj hipostezek, které je hlavní organizátorkou plánování a tvorby hipostezek, osvěty a komunikace mezi jednotlivými kraji. Domnívám se, že mnou shromážděné nejnovější informace budou pro rozvoj a kvalitu provedení hipostezek určitým přínosem, jelikož průzkumy jakéhokoli typu, nám mohou poskytnout velmi reálný obraz současné situace.

 

Závěr - Aktivní dovolená - Hipoturistika

Organizované plánování, tvorba, příprava a značení hipostezek přispívá k rozvoji nového druhu agroturistiky – hipoturistiky. Pořádání environmentálních akcí přispívá k celkovému rozvoji tohoto způsobu rekreace a vede potencionální turisty, výletníky k novému pohledu na odpočinek. Naplnění dětských snů, ideálů filmů amerického divokého západu, nebo představa určité volnosti, kterou jízda na koni může poskytnout, to jsou určitá specifika, která může nabídnout pouze tento druh agroturistiky. Otázka poznávání, ochrany a v této době často diskutovaná otázka udržitelnosti krajiny, přírody je zde také nasnadě. Měla by vést skupiny, jedince k zodpovědnosti a hodnotám, které příroda poskytuje.
Domnívám se, že organizace jízdy na koni po krajině je nutná, jelikož někteří lidé se teprve učí, jak se mají ve volné krajině chovat. Měla by pohyb jezdců nejen omezovat, ale také směrovat a zavádět je na místa poznávací naučná, která by za normálních okolností jezdec nepostřehl. Tato místa řádně označovat a vybavit je např. informačními tabulemi s údaji popisujícími okolí.
Hipostezky by se měly přizpůsobovat pokroku a představám moderní doby, jelikož požadavky potencionálních uživatelů se také neustále zvyšují. Podnikatel musí svým zákazníkům poskytnout dnes již mnohem více, lidé vyžadují aktivní způsob prožití své dovolené. Nechtějí lenošit u vodních nádrží, jak tomu bylo do nedávna. Chtějí zažívat strhující okamžiky a jsou ochotni tomu věnovat značnou energii. Proto by bylo velmi dobré a výhodné, věnovat tvorbě kvalitních hipostezek více času a úsilí při tomto tzv. „boomu“, jelikož turistická klientela bude ochotna hledat své představy i mimo Českou republiku. V okolních státech má hipoturistika již delší tradici, ale není to pravidlem vždy. Také státy s kratší dobou působení hipoturistiky, jsou v jejím provozování mnohem vyspělejší, jelikož tento směr turismu velmi podporují. Tato podpora je nejen přínosem pro jezdce, ale také velmi výnosným a reklamním artiklem, čehož jsou si ony státy velice dobře vědomi.
Nezbytnou součástí provozu hipostezek je často opomíjená vybavenost a jistý standard „koňských stanic“, který však na našem území ještě nebyl nijak definován. Pro každého je standardem něco jiného a podle toho se odvíjí i ona výše zmíněná vybavenost. Ve světě jsou
standardní služby a úroveň např. ubytování mnohdy na zcela jiné úrovni a lze říci, že to, co je v České republice proklamováno jako nadstandard za příplatek, je za hranicemi tím středem. Domnívám se, že pokud budeme schopni zajistit kvalitní provoz dobře navržených, dostatečně značených a zajímavostí plných stezek, může mít z hipoturistiky užitek opravdu velká skupina lidí.

 

Klíčová slova

Aktivní dovolená, hipoturistika, cestovní ruch, venkovský turismus, jezdecká turistika, agroturistika, jezdecká stezka, doklady koně, stanice turistiky, kůň, dotace, jezdecké hony, význam turismu

 

Obsah

1. ÚVOD
2. Cíl práce
3. Přehled literatury (literární rešerše)
3.1 Historie hipostezek
3.2 Česká republika jako turistická destinace - Národní strategie
3.3 Venkovský cestovní ruch – turismus
3.3.1  Rozdělení Venkovského cestovního ruchu
3.3.2  Význam venkovského turismu
3.3.3  Doprovodné programy venkovského turismu
3.3.4  Charakteristika doprovodných programů
3.3.5  Hipoturistika
3.3.6  Další pojmy spojené s hipoturistikou
3.4 Charakteristika jezdecké turistiky v ČR
3.4.1  Rozdělení jezdecké turistiky
3.4.2  Formy jezdecké turistiky dle Hollého, (2003)
3.4.3  Komerční jezdecká turistika
3.4.4  Jezdecká turistika a státní organizace
3.5 Aspekty problematiky provozování agroturistiky - hipoturistiky v ČR
3.5.1  Pozitivní aspekty
3.5.2  Negativní aspekty
3.6  Obecná problematika organizace provozování agroturistiky - hipoturistiky v ČR
3.6.1  Problémy z pohledu místní správy
3.6.2  Hodnocení pomalého rozvoje hipoturistiky v ČR
3.7  Formy propagace hipoturistiky
3.7.1  Úspěšné projekty
3.7.2  Projekt HYJE – koně Zlínského kraje
3.7.3  Projekt Jezdecká stezka Lichtenberg – Telč
3.7.4  Projekt Podpora jezdecké turistiky na jihozápadní Moravě
3.8  Budoucnost rozvoje venkovského cestovního ruchu – hipoturistiky v ČR
3.9  Jezdecká turistika v zahraničí
3.10 Detaily provozu na hipostezce v ČR
3.10.1  Doklady koně
3.10.2 Mapy
3.11  Tvorba nové jezdecké stezky
3.11.1  Stručně z výše uvedených zákonů
3.11.2  Návrh sítě některých stezek
3.11.3  Pojmenování stezek
3.11.4  Kritéria na napojení stanice na trasu stezky
3.11.5  Řešení problematiky pohybu na hraničních přechodech
3.11.6  Metodika vyhledávání a značení nových stezek
3.11.7  Jezdecké stezky průběžné
3.11.8  Jezdecké stezky okružní
3.11.9  Metodika vyhledávání stezek dle požadovaných aspektů
3.11.10  Kalkulace nákladů vyznačení jezdecké stezky
3.11.11  Napojení stanice na trasu stezky
3.11.12 Způsoby ježdění po stezkách ve skupině
3.12  Podpora v oblasti agroturistiky
3.12.1  Dotace
3.12.2  Podpora nevládních organizací
4. Materiál a metody
4.1  Vlastní šetření
4.1.1  Formulace předpokladů
4.1.2  Metody výzkumu
4.1.3  Respondenti a návratnost
4.1.4  Pilotáž
5. Výsledky
5.1  Potvrzení či vyvrácení předpokladů
5.1.1 Předpoklad č. 1
5.1.2  Předpoklad č. 2
5.1.3 Předpoklad č. 3
5.1.4  Předpoklad č. 4
5.1.5  Předpoklad č. 5
5.1.6  Předpoklad č. 6
6. Diskuse
6.1  Analýza výsledků výzkumu
6.2  Shrnutí výzkumného šetření
7. Závěr
8. Seznam literatury
8.1  Použité webové stránky
9.  Samostatné přílohy

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0440 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde