Vstup ČR do EU a zavádění euro měny

Základní informace - Vstup ČR do EU a zavádění euro měny

Název práce: Vstup ČR do EU a zavádění euro měny

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 70 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Alena Cajsková

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Vstup ČR do EU a zavádění euro měny

Kdy bude pro ČR nejvhodnější doba pro vstup ČR do eurozóny a zavedení společné měny euro? Tato práce vychází z poznatků Nové teorie růstu, zejm. z průběhu reálné a nominální konvergence, ze vztahu tempa růstu ekonomiky a míry inflace; dále také z vývoje ekonomického cyklu a teorie optimálních měnových oblastí. Na základě zvážení pozitivních a negativních dopadů zavedení společné měny, porovnání názoru odborníků a s přihlédnutím k empirické analýze, zaměřující se na dopady vstupu v jednotlivých letech 2005 – 2009, by bylo pro ČR jako malou otevřenou ekonomiku s vysokým podílem zahraničního obchodu nejvýhodnější vstoupit do eurozóny co nejdříve. Limitujícím faktorem je však zatím deficit veřejných financí, který nesplňuje podmínky konvergenčních kritérií. Neméně důležitým faktorem však bude také politická vůle přijetí nových členů do eurozóny ze strany úředníků EU.

Úvod - Vstup ČR do EU a zavádění euro měny

V posledních patnácti letech se v naší společnosti udály převratné změny. Po listopadu 1989 se tehdy ještě Československo přeměnilo v pluralitní demokracii, centrálně plánované hospodářství bylo transformováno ve fungující tržní ekonomiku a v roce 1992 se pokojně rozdělilo a vznikla tak samostatná Česká republika. Od konce padesátých let se v těsném sousedství České republiky začalo rozvíjet hospodářsko-politické integrační uskupení globálního významu – Evropská unie. Evropská unie se během posledních dvanácti let stala pro Českou republiku nejvýznamnějším obchodním partnerem, největším investorem. Vstup Československa a následně České republiky do Společenství byl od listopadu 1989 pociťován velkou většinou české společnosti jako historicky nutný krok symbolizující konečné a nezvratné vymanění se z dědictví komunistického režimu.

V referendu, které se konalo 13. – 14. června 2003 se občané České republiky svobodně rozhodli pro vstup do EU a s platností od 1. května 2004 se stali plnoprávnými členy EU. Tímto okamžikem byl České republice zároveň udělen status členské země EU s odkladem zavedení eura jako jednotné měny. Přípravy na členství v eurozóně Česká republika však formálně zahájila již na podzim roku 2003, když přijala společný dokument vlády ČR a ČNB Strategie přistoupení České republiky k eurozóně. V oblasti měnové a kurzové politiky tak v současnosti před Českou republikou stojí otázka, jak správně načasovat vstup do eurozóny, což bude znamenat přechod z režimu samostatné měnové politiky k úplnému převzetí měnové a kurzové politiky Evropské centrální banky, aby náklady vstupu a následného členství byly pro ČR co možná nejnižší.

Závěr - Vstup ČR do EU a zavádění euro měny

Ve dnech 13. – 14. června 2003 se konalo v České republice referendum, ve kterém se občané ČR jasně vyslovili (77,3%) pro vstup do EU a s platností od 1. května 2004 se stali plnoprávnými členy EU. Tímto okamžikem byl České republice zároveň udělen status členské země EU s odkladem zavedení eura jako jednotné měny. Cílem této práce bylo dojít k závěru, kdy bude pro Českou republiku nejvhodnější doba pro přijetí společné měny euro. Na základě výše uvedených skutečností, jsem došla k závěru, že bude pro ČR nejvýhodnější, pokud bude usilovat o co nejrychlejší přijetí společné evropské měny při setrvání v ERM II pouze po nezbytně nutnou dobu. Největším limitujícím faktorem je zatím plnění, tedy spíše neplnění kritéria udržitelnosti veřejných financí, jehož splnění se podle aktuálního závazku vlády ČR datuje na rok 2008. Co se týká občanů ČR a jejich postoje k zavedení společné měny euro, je podle posledních průzkumů více než polovina pro přijetí eura. Mezi zastánci společné evropské měny jsou zejména studenti, absolventi vysokých škol a vedoucí nebo vysoce kvalifikovaní odborní zaměstnanci. Proti jsou hlavně důchodci. Základním argumentem pro brzké přijetí společné měny je vysoká míra otevřenosti českého hospodářství a značná orientace na zahraniční obchod se zeměmi EU, která se i nadále zvyšuje. Vývoz zboží a služeb tvoří téměř 65% a dovoz více než 65% našeho HDP a tato čísla se stále zvyšují. Díky takto vysoké otevřenosti ekonomiky by zavedení společné měny a odstranění tak nadměrných výkyvů měnového kurzu vůči hlavním obchodním partnerům, znamenalo značný přínos pro českou ekonomiku.

Také empirie dokazuje, že se díky zavedení eura zintenzívnil mezistátní obchod v rámci eurozóny o 30% a tento trend stále pokračuje. Dalším kladným argumentem pro přijetí eura je skutečnost, že struktura českého vývozu je v současnosti hodně podobná největší ekonomice eurozóny tedy Německu. Také z hlediska zbožové různorodosti vývozu a dovozu vykazuje Česká republika hodnoty srovnatelné s ostatními zeměmi EU, takže pravděpodobnost odlišného vývoje není v tomto případě příliš reálná. Odbourání kurzové nestability přijetím společné měny by mohlo přispět ke sblížení českého hospodářského cyklu s eurozónou a tím i ke snížení rizika působení externích šoků. Také kurzové riziko a část transakčních nákladů spojených s českými vývozy bude odstraněna. Ceny českých vývozů pak budou více transparentní a budou podporovat růst objemu exportu, který potáhne ekonomický růst a také růst mezd. V porovnání s tím pak ceny neobchodovatelného zboží porostou až v závislosti na růstu mezd. Ve prospěch rychlého přijetí eura také hovoří fakt, že v případě pozdního vstupu do EMU by se ČR ocitla v komparativní nevýhodě vůči ostatním kandidátským zemím eurozóny, což by mohlo vyústit až v masivní odliv kapitálu a snížení množství zahraničního obchodu. Rychlost začlenění však bude záviset na několika důležitých faktorech, kterými jsou mimo jiné současný stav legislativních a institucionálních pravidel v EU, který vede EK i ECB spíše k oddalování vstupu nových zemí do eurozóny. Dalšími jsou pak rychlost konsolidace veřejných financí ČR a znalosti precedentů při posuzování plnění konvergenčních kritérií a jejich využití při vyjednávání o vstupu ČR do EMU

Klíčová slova - Vstup ČR do EU a zavádění euro měny

Balassův-Samuelsonův efekt, Eurozóna, Evropská měnová unie, fiskální politika, hospodářský cyklus, jednotná měna, kurzový mechanismus, Maastrichtská konvergenční kritéria, monetární politika, optimální měnová oblast, Pakt stability a růstu

Obsah - Vstup ČR do EU a zavádění euro měny

Úvod

Cíl a metodika práce

1 Vstup České republiky do EU

1.1 Česká republika na cestě do EU – pohled v datech

1.1.1 Budování vzájemných vztahů

1.1.2 Žádost o členství

1.1.3 Přístupová jednání

1.1.4 Smlouva o přistoupení

1.2 Měnová politika EU

1.2.1 Kurzový mechanismus ERM II – charakteristika a vývoj

1.3 Česká republika a Hospodářská a měnová unie

2 Základní ekonomické oblasti vhodné pro zkoumání správného načasování přijetí eura

2.1 Očekávaná reálná a nominální konvergence

2.1.1 Reálná konvergence k úrovni EU

2.1.2 Nominální konvergence (přibližování cenových hladin)

2.2 Hospodářské cykly, stabilizace ekonomiky a teorie optimálních měnových oblastí

2.2.1 Hospodářské cykly

2.2.2 Teorie optimální měnové oblasti

2.2.3 Plovoucí kurz versus fixní měnový kurz

2.2.4 Mimokurzové způsoby stabilizace ekonomiky

2.2.5 Korelace hospodářských cyklů

2.3 Pozitivní a negativní dopady společné měny euro pro ČR

2.3.1 Pozitivní dopady

2.3.2 Negativní dopady

3 Konvergenční kritéria

3.1 Konvergenční kritéria ze všeobecného hlediska

3.2 Kritika Maastrichtských kritérií

3.2.1 Balassův – Samuelsonův efekt versus Maastrichtská kritéria

3.2.2 Kurzový systém ERM II

3.2.3 Fiskální kritéria

3.3 Konvergenční kritéria ve vztahu k ČR

3.3.1 Inflace

3.3.2 Kritérium stability měnového kurzu

3.3.3 Stabilita veřejných financí

3.3.4 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb

4 Očekávaná reálná a nominální konvergence versus Maastrichtská kritéria

4.1 Nominální a reálná konvergence České republiky

5 Kdy vstoupit do eurozóny – poznatky z empirie

5.1 Dopad na reálný měnový kurz

5.2 Dopad na HDP

5.3 Celkové zhodnocení situace

6 Názory veřejnosti

6.1 Názory odborné veřejnosti

6.2 Jak to vidí běžní občané ČR

Závěr

Seznam literatury

Seznam zkratek

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde