Úver ako najčastejšia forma financovania malých a stredných podnikov

Základní informace

Název práce: Úver ako najčastejšia forma financovania malých a stredných podnikov

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 52 stran

Jazyk práce: Slovenština

Autor práce: Ing. Romana Petrová

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0308 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Rozvoj malého a stredného podniku je dôležitým faktorom ekonomického rozvoja, pretože práve tento segment tvorí podobne ako vo všetkých vyspelých krajinách aj na Slovensku najrozsiahlejšiu časť národného hospodárstva. Súčasná hospodárska a politická situácia stále nevytvára adekvátne podnikateľské prostredie potrebné pre rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku. Medzi hlavné bariéry rozvoja malého a stredného podniku okrem vysokého odvodového zaťaženia, nestability a nejednoznačnosti zákonov, ako aj ťažkej vymožiteľnosti práva patrí nedostupnosť úverov. Možnosti financovania prostredníctvom vlastných zdrojov podniku sú veľmi malé a z toho dôvodu zohráva významnú úlohu financovanie prostredníctvom cudzích zdrojov, a to najčastejšie bankovými úverovými produktmi.
Cieľom bakalárskej práce je na základe analýzy bankových úverových produktov a služieb, ako aj úverového procesu poukázať na možnosti úverového financovania malých a stredných podnikov prostredníctvom komerčných bánk. Zároveň na konkrétnom podniku, ktorý žiada o úver, poukázať na ich praktické využitie. V prvá kapitola sa venuje vymedzeniu malých a stredných podnikov, ako aj ich ekonomickému a spoločensko-politickému významu v národnom hospodárstve. Objasňuje základné teoretické východiská úverového financovania prostredníctvom komerčných bánk. Definuje banku, bankové úverové produkty všeobecne i jednotlivo na základe členenia, ako aj riziká spojené s ich poskytovaním. Podrobne opisuje priebeh úverového procesu so zameraním na podmienky poskytnutia úverov, význam jednotlivých krokov úverového procesu, najmä hodnotenie bonity podnikateľského subjektu pozostávajúce z kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy, ktoré sa následne využili pri hodnotení bonity spoločnosti Hella, s.r.o. v procese úverového financovania prostredníctvom Slovenskej sporiteľne.
Druhá kapitola sa venuje hodnoteniu úrovne úverového financovania malých a stredných podnikov prostredníctvom vybraných komerčných bánk pôsobiacich na Slovensku. Analyzuje vývoj situácie na slovenskom bankovom trhu Zameriava sa najmä na vývoj úrokovej miery, ako aj na vývoj objemu poskytovaných úverov v období od roku 2003 do roku 2008. Podrobne sa venuje skúmaniu úverových produktov v Slovenskej sporiteľni. Skúma nielen klasickú ponuku bankových úverových produktov a služieb, ale aj spoluprácu vybraných komerčných bánk s rôznymi inštitúciami pri poskytovaní špeciálnych úverových programov. V záver druhej kapitoly charakterizuje priebeh úverového procesu na základe informácií poskytnutých vybranými komerčnými bankami. S dôrazom na požiadavky kladené na podnikateľské subjekty zo strany banky pri žiadosti o poskytnutie úveru, ako aj význam hodnotenia bonity klienta zo strany banky. Tretia kapitola sa podrobnejšie venuje priebehu úverového procesu analyzovaného v druhej kapitole. Úverový proces je aplikovaný na podnik, t.j. spoločnosť Hella s.r.o. žiadajúcu o úver v Slovenskej sporiteľni. Charakterizujeme profil spoločnosti Hella, s.r.o. prostredníctvom informácií o jej vzniku, pôsobení na trhu, predmete činnosti, ako aj aktuálnu potrebu finančných zdrojov, ktorá ovplyvnila žiadosť o úver. Podrobne opisuje priebeh úverového procesu od úvodných rokovaní až po podpísanie úverovej zmluvy. Na základe vzájomnej spolupráce so spoločnosťou Hella, s.r.o. a Slovenskou sporiteľňou sa získali finančné výkazy a ostatné dokumenty potrebné pri hodnotení bonity klienta, čo umožnilo uskutočniť podrobnú kvantitatívnu (finančnú) a kvalitatívnu analýzu klienta. Na záver sa zhodnotili a navrhli možnosti zlepšenia vzájomnej spolupráce medzi malými a strednými podnikmi a komerčnými bankami, ktoré viedli k zvyšovaniu spokojnosti a napĺňaniu potrieb oboch strán.

Klíčová slova

Financovania podnikov, Úverové financovanie, Charakteristika komerčných bánk, Úverový proces, Úverové produkty, Charakteristika bankového sektora, Analýza úverových produktov, Profily komerčných bánk, Obchodné financovanie, Bankové úverové produkty, Investičné financovanie, Úverové programy, Hodnotenie bonity, Kvantitatívna analýza, Kvalitatívna analýza


Obsah

ÚVOD
1 ÚVEROVÉ FINANCOVANIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV
1.1 Vymedzenie a význam malých a stredných podnikov
1.1.1 Vymedzenie malých a stredných podnikov
1.1.2 Význam malých a stredných podnikov
1.2 Úverové financovanie prostredníctvom komerčných bánk
1.2.1 Charakteristika komerčných bánk
1.2.2 Základné charakteristiky úverov a ich členenie
1.2.3 Úverový proces
2 BANKOVÉ A ÚVEROVÉ PRODUKTY PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY
2.1 Charakteristika bankového sektora na Slovensku
2.1.1 Profily vybraných komerčných bánk
2.1.2 Analýza bankových úverových produktov a služieb
2.2 Obchodné financovanie
2.2.1 Bankové úverové produkty pre mikropodniky ( Slovenská sporiteľňa, a.s .)
2.2.2 Bankové úverové produkty pre malé a stredné podniky
2.2.3 Investičné financovanie
2.2.4 Špeciálne úverové programy
3 PRIEBEH ÚVEROVÉRO PROCESU SPOLOČNOSTI Hella, s.r.o.
3.1 Hodnotenie bonity klienta bankou
3.1.2 Kvantitatívna analýza
3.1.3 Kvalitatívna analýza
3.2 Výhody a nevýhody úverového financovania malých a stredných podnikov
ZÁVER
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
ZOZNAM PRÍLOH


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0308 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde