Systém vnitropodnikového účetnictví jako podklad pro řízení v konkrétním podniku

Základní informace - Systém vnitropodnikového účetnictví jako podklad pro řízení v konkrétním podniku

Název práce: Systém vnitropodnikového účetnictví jako podklad pro řízení v konkrétním podniku

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 77 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Ivona Kvasničková

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Systém vnitropodnikového účetnictví jako podklad pro řízení v konkrétním podniku

Diplomová práce je zaměřena na vnitropodnikové účetnictví a stanovení vnitropodnikové ceny.
První část práce vymezuje pojem vnitropodnikové neboli nákladové účetnictví a srovnává jej s finančním účetnictvím.
Druhá část představuje rozdělení nákladů podle druhu, účelu, místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik, kalkulační členění nákladů a členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných výkonů.
Třetí část se týká kalkulačního systému, složení kalkulačního vzorce, metod kalkulace, rozvrhování režijních nákladů a rozpočetnictví.
Čtvrtou část tvoří vlastní práce orientovaná na fungování vnitropodnikového účetnictví uvnitř konkrétního podnikatelského subjektu. Je zde uveden způsob provádění kalkulací v této účetní jednotce a stanovena vnitropodniková cena na konkrétní model výrobku.
V páté části je ve firmě Plastservis, a. s. navržena jiná výše celkové režie a zároveň navržen klasický způsob rozdělení režijních nákladů na výrobní, správní a odbytové náklady. Dále navržení nového ekonomického softwaru, který by propojil finanční účetnictví s účetnictvím vnitropodnikovým a doporučení používat vnitropodnikové účty 599 a 699 pro evidenci druhotných nákladů.

Úvod - Systém vnitropodnikového účetnictví jako podklad pro řízení v konkrétním podniku

Pro každý podnik je důležité správné řízení uvnitř podniku a jeho zachycení prostřednictvím účetnictví. Mým cílem je proniknout do této problematiky, a proto jsem si vybrala téma systém vnitropodnikového účetnictví jako podklad pro řízení v konkrétním podniku.
Podnikové účetnictví rozdělujeme na finanční účetnictví a manažerské (nákladové) účetnictví. V zemích s vyspělou tržní ekonomikou je účetnictví charakteristické tím, že se v relativně samostatných účetních okruzích odlišují:
• účetní informace tzv. finančního účetnictví předkládané externím uživatelům, například věřitelům, bankám, orgánům v místě sídla organizace, daňovým orgánům, burzám, potenciálním i současným akcionářům, pracovníkům a podobně; finanční účetnictví sleduje informace za podnik jako celek a je upravováno závaznými normami (je standardizováno).
• od informací nákladového, manažerského či vnitropodnikového účetnictví, které využívají pro své rozhodování řídící pracovníci na různých stupních podnikového vedení.

Vnitropodnikové neboli provozní, nákladové účetnictví poskytuje podrobnější informace o průběhu hospodářských činností uvnitř účetní jednotky. Právní úprava vnitropodnikového účetnictví neřeší podrobně organizaci vnitropodnikového účetnictví, pouze stanoví základní úkoly pro finanční účetnictví.
Nákladové (provozní) účetnictví tvoří soustava analytických účtů, na kterých se nemusí účtovat podvojně a které slouží především vnitropodnikovému řízení. Je úzce spojeno s kalkulacemi, rozpočty, hmotnou stránkou hospodářských procesů, kontrolní činností atd. Je zaměřeno buď na výkony, nebo na střediska, v poslední době i na procesy (Activity Based Accounting). Tradiční nákladové účetnictví postupně přerostlo v účetnictví manažerské.
Manažerské účetnictví (Management Accounting) slouží bezprostředně pro efektivní řízení podniku a jeho vnitropodnikových útvarů (středisek). Využívá údajů finančního i nákladového účetnictví, kalkulací, operativní evidence, statistiky, používá statistických, matematických a jiných metod a postupů. Jeho předmětem jsou nejen náklady, ale i výnosy, někdy i cash flow. Zajišťuje soustavnou kontrolu (někdy přerůstá v controlling) a poskytuje podklady pro manažerské rozhodování. Je součástí manažerského informačního systému, který sám je součástí celkového informačního systému podniku.
V ČR základními normami regulujícími finanční účetnictví je Zákon o účetnictví, účtové osnovy a postupy pro různé typy účetních jednotek. V současné době dochází k harmonizaci účetnictví v rámci Evropské Unie i celého světa. Finanční účetnictví eviduje aktiva podniku, jeho vlastní jmění, dluhy podniku, výnosy, náklady a výsledek hospodaření. Jeho vyústěním jsou dva hlavní výkazy podniku – rozvaha a účet zisků a ztrát (výsledovka).
Vlastní organizace a náplň vnitropodnikového účetnictví je plně v pravomoci účetní jednotky - vše musí být zapsáno ve vnitřní směrnici.
Musí poskytnout průkazné podklady o stavu a změně zásob vlastní výroby, pro vyjádření aktivace vlastních výkonů, pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností - nedokončená výroba, polotovary, výrobky.
Ministerstvo financí stanovuje, že vnitropodnikové účetnictví, viz. příloha
číslo 4, lze organizovat v analytické evidenci účtů finančního účetnictví, jedná se o jednookruhové účetnictví nebo v samostatném účetním okruhu, o dvoukruhové účetnictví, které tvoří 8. a 9. účtová třída. Také jej můžeme vést kombinací obou způsobů. Účetní subsystémy pro potřeby vnitřního řízení podniku navazují zejména na specifický charakter činností podniku a různorodé rozhodovací úlohy, které se v něm řeší.

Závěr - Systém vnitropodnikového účetnictví jako podklad pro řízení v konkrétním podniku

Na základě prostudované literatury a konkrétního příkladu z praxe se dá říct, že kalkulace patří mezi klasické nástroje vnitropodnikového řízení, jejichž úkolem je zjistit náklady, které byly v souvislosti s konkrétními výkony spotřebovány (při znalosti skutečné výše nákladů, tzv. výsledná kalkulace), popřípadě tyto náklady stanovit jako nákladový úkol výkonů pro následující období (tzv. předběžná kalkulace). Sestavení kalkulace bude vždy o to obtížnější, čím rozmanitější a ve vnitřních souvislostech složitější je struktura činností podniku. Velmi důležitá informace o tom, kolik “stojí” podnik jeho jednotlivé výkony (výrobky, služby, činnosti), tedy vypovídací schopnost kalkulace, není pouze záležitostí a problémem použití vhodné metodiky propočtu nákladů, ale vždy je výsledkem širších souvislostí využití kalkulace pro řízení a rozhodování v podniku. Znovuzavedení kalkulace do hospodářského života není možné pomocí administrativního nařizování, vyhlášek nebo závazných metodických pokynů.
Kalkulace vyžaduje spolupráci technických i ekonomických odborníků. Na rozdíl od některých disciplín ryze odborně vyhraněných, je kalkulace činností interdisciplinární, předpokládá proto vzájemné pochopení, komunikaci a spolupráci odborníků řady podnikových agend. Zavedení kalkulačního systému v podniku nemůže být nařízeno jednomu útvaru či pracovníkovi, jde o týmovou spolupráci a úspěch záleží v její dobré koordinaci a vzájemném chápání společných problémů. Je zřejmé, že tento úkol je splnitelný pouze při vhodně zvoleném motivačním systému v podniku, informačně zabezpečeném a založeném na kvalitním systému informací nákladového účetnictví.
Každá účetní jednotka může stanovit jinak kalkulační vzorec podle specifik výroby. Na konci účetního období provádí firma Plastservis výslednou kalkulaci u jednotlivých výrobků. Jde o kontrolu předběžné kalkulace, kdy se zjistí skutečné náklady na kalkulační jednici. Sestavuje se na hotové výrobky a používá se stejných kalkulačních položek. Při postupu kalkulace se porovnávají plánované a skutečné náklady a analyzují se rozdíly. Rozpočetnictví má nezastupitelnou roli v řízení hospodárnosti. Rozpočty jsou primárním nástrojem kontroly režijních nákladů.
Předmětem mého zkoumání byl návrh na vylepšení současného stavu vnitropodnikového účetnictví ve firmě Plastservis, a. s. Pro firmu Plastservis je navržen vyšší podíl režie a zároveň doporučen klasický způsob rozdělení režijních nákladů na výrobní, správní a odbytové náklady. Pokud by podnik nechtěl se zvýšením režie zvýšit i cenu, musel by snížit náklady ve správní či odbytové režii. Společnost používá ve vnitropodnikovém účetnictví účtů analytické evidence, které zachycují prvotní náklady, avšak náklady druhotné jsou opomenuty. Je vhodné tedy používat účtů vnitropodnikového účetnictví , účet číslo 599 – vnitropodnikové náklady a účet číslo 699 – vnitropodnikové výnosy. Poněvadž firma provádí rozpočty a kalkulace v programu Microsoft Office Excel, tak je doporučen pro zlepšení fungování systému účetnictví nový účetní software pro operační systém Windows, který by propojil účetnictví finanční s účetnictvím vnitropodnikovým.

Klíčová slova - Systém vnitropodnikového účetnictví jako podklad pro řízení v konkrétním podniku

vnitropodnikové účetnictví, finanční účetnictví, manažerské účetnictví, kalkulace nákladů, kalkulační vzorec, vnitropodniková cena, přímé a režijní náklady, hospodářská a nákladová střediska, rozpočetnictví, metoda ABC.

Obsah - Systém vnitropodnikového účetnictví jako podklad pro řízení v konkrétním podniku


1 ÚVOD
2 CÍL PRÁCE A METODICKÝ POSTUP ŘEŠENÍ
3 LITERÁRNÍ REŠERŠE
3.1 VYMEZENÍ POJMŮ MANAŽERSKÉHO A NÁKLADOVÉHO ÚČETNICTVÍ
3.2 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ
3.2.1 Druhové členění nákladů
3.2.2 Účelové členění nákladů
3.2.3 Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik
3.2.4 Kalkulační členění nákladů
3.2.5 Členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných výkonů
3.3 KALKULAČNÍ SYSTÉM
3.3.1 Druhy kalkulací
KALKULACE
PŘEDBĚŽNÁ
VÝSLEDNÁ
3.3.2 Kalkulace ceny
3.3.3 Kalkulace z hlediska struktury
3.4 KALKULAČNÍ VZOREC
3.5 METODA KALKULACE
3.6 METODY STANOVENÍ NÁKLADŮ NA KALKULAČNÍ JEDNICI
3.7 STANOVENÍ VNITROPODNIKOVÉ CENY
3.8 ROZPOČETNICTVÍ A JEHO VZTAH K ŘÍZENÍ HOSPODÁRNOSTI
3.8.1 Pojem a základní charakteristika rozpočetnictví
3.8.2 Pojem rozpočtu a plánu
3.8.3 Struktura rozpočtů režijních nákladů
3.8.4 Metody sestavování rozpočtů režijních nákladů
3.8.5 Globální metody plánování a rozboru nákladů
4 SYSTÉM VNITROPODNIKOVÉHO ÚČETNICTVÍ V KONKRÉTNÍM PODNIKU
4.1 CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU
4.2 SOUČASNÝ STAV VNITROPODNIKOVÉHO ÚČETNICTVÍ
4.3 KALKULACE NÁKLADŮ A STANOVENÍ VNITROPODNIKOVÉ CENY
4.3.1 Charakter výrobku
4.3.2 Kalkulační vzorec firmy Plastservis, a. s. a jeho náplň
4.3.3 Konkrétní kalkulační vzorec na 1. výrobek (Příloha č. 2)
4.3.4 Náplň jednotlivých kalkulačních položek
4.3.5 Postup kalkulace
4.3.6 Stanovení vnitropodnikové ceny
4.3.7 Oceňování zásob vlastní výroby
4.3.8 Systém rozpočetnictví ve firmě Plastservis, a. s.
5 NÁVRH NA VYLEPŠENÍ SOUČASNÉHO VNITROPODNIKOVÉHO ÚČETNICTVÍ
VE FIRMĚ PLASTSERVIS, A. S.
5.1 KALKULAČNÍ SYSTÉM
5.1.1 Režie
5.1.2 Rozvržení celkové režie
5.2 SYSTÉM ÚČETNICTVÍ
5.2.1 Vnitropodnikové účetnictví
5.2.2 Ekonomický software pro vedení účetnictví
6 ZÁVĚR
POUŽITÁ LITERATURA
PŘÍLOHY

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde