Strukturální fondy EU na příkladu regionu Střední Moravy

Základní informace

Název práce: Strukturální fondy EU na příkladu regionu Střední Moravy

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 97 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0155 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Česká republika se v roce 2004 stala členskou zemí Evropské Unie (EU) a aktivně se tedy podílí na komunitárních politikách, pokrývajících celé spektrum činností Unie. Jednou z významných oblastí ovlivňujících vnitrozemské dění je Politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). Tato politika, nazývaná také regionální, má již dlouhou tradici a dlouhodobě usiluje o úspěšnou konvergenci a trvale udržitelný růst všech regionů a členských zemí. Po často velmi složitých jednáních se vyvinula do současné podoby, a hlavním cílem mojí práce je tuto podobu vyhodnotit. Těžko lze však předpokládat, že je to podoba konečná, diskuse o jejím budoucím uspořádání pokračují. Nyní se ČR stává díky své relativně nižší ekonomické vyspělosti vysokým čistým příjemcem pomoci a země čerpá z fondů EU již ve druhém finančním období (první období 2004-2006 však bylo pouze zkrácené). Současný rámec je sedmiletý a začal rokem 2007. Mnohé projekty byly již podpořeny před samotným přijetím do EU v rámci fondů předvstupní pomoci, obsahem mojí práce ale není analyzovat toto období. Participace na politikách Unie však přináší také povinnosti ve formě harmonizace domácí legislativy s evropským právem, tzv. acquis communautaire a respektování hlavních principů.
Diplomová práce se zaměří na aktuální programovací období a analýzu současného stavu fungování regionální politiky v ČR, přičemž důraz bude kladen na region Střední Moravy. Cílem je tedy na příkladu zmíněného regionu demonstrovat aplikaci politiky HSS v ČR, její provádění, vliv na celkové prostředí a naplňování v rámci proces čerpání. Na ekonomických ukazatelích lze také pozorovat úspěšnost politiky.
Nejdříve se zaměřím na celý kontext politiky HSS na evropské úrovni a popíši její hlavní principy a současné fungování (se vztahem k jejímu historickému formování a legislativnímu rámci). Vysvětlím zde cíle a úkoly strukturálních fondů a jejich nastavení. Protože jsou možnosti čerpání prostředků širší než pouze prostřednictvím strukturálních fondů, uvedu také jiné finanční zdroje EU, které se týkají čerpání v ČR. Důležité bude také stručné zhodnocení minulého programovacího období a jeho srovnání se současným pro lepší pochopení problematiky současného nastavení systému.
V další kapitole se budu zabývat právě probíhajícím programovacím obdobím 2007-2013 a jeho adaptací na podmínky v ČR. Zde se tedy dostanu na národní úroveň, protože jednotlivé členské státy uplatňují politiku HSS různě. Každá země si například mohla stanovit své vlastní operační programy (uplatňuje se zde jako v mnoha jiných koordinovaných politikách princip subsidiarity), je však nutný souhlas evropských institucí. Já se pokusím analyzovat situaci v ČR. Operační programy jsou pro správné fungování regionální politiky základním kamenem, a proto se budu jejich nastavení věnovat podrobněji. Podívám se na to, jaké hlavní výzvy sledují, na množství alokovaných prostředků, a jaké projekty jsou považovány za prioritní. Nastavení celého systému pochází z národních programových dokumentů, které zde budou také zmíněny.
Ve třetí kapitole se budu zabývat aktuální diskusí o možném budoucím vývoji regionální politiky. Pokusím se zjistit, do jaké fáze tato otázka dospěla a co je možné očekávat v následujícím programovacím období nejen na evropské úrovni, ale také ve svém důsledku pro ČR. Již nyní se totiž formují pozice jednotlivých členských států a je přitom zřejmé, že mnohé země budou zastávat často protichůdná stanoviska. Vývoj bude ale zajímavé sledovat i nadále.
V poslední kapitole se dostanu k hlavnímu tématu práce, a to analýzy fungování regionální politiky na příkladu regionu Střední Moravy. Protože jsem se v Olomouci narodil a znám tamější prostředí, pokusím se zohlednit moje zkušenosti. Nejdříve charakterizuji region a stanovím jeho SWOT analýzu, což je důležitý prvek pro správné nastavení cílů a výzev v regionu. Následně ji porovnám s nastavením regionálního operačního programu, zda odpovídá hlavním potřebám regionu. Na závěr vyhodnotím současný stav čerpání a pomocí statistik určím, zda regionální operační program správně funguje.
Moje cíle jsou poměrně odvážné, ale na základě všech dostupných materiálů se pokusím o komplexní popis a analýzu s přihlédnutím k dobré srozumitelnosti, aby mohla být práce přínosná i mimo akademickou sféru.

Obsah

Úvod
1 Regionální a strukturální politika EU
1.1 Hlavní principy
1.2 Legislativní rámec
1.3 Historický vývoj regionální politiky
1.4 Strukturální fondy a jejich financování
1.4.1 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
1.4.2 Evropský sociální fond (ESF)
1.4.3 Evropský rybářský fond (EFF)
1.4.4 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
1.5 Další možnosti financování v ČR
1.5.1 Fond soudržnosti (CF)
1.5.2 Finanční mechanismy Norska
1.6 Evropská investiční banka (EIB)
1.7 Iniciativy Společenství
1.8 Rozdělení územních jednotek NUTS
1.8.1 Kvalifikace jednotek NUTS
1.8.2 NUTS v ČR a Regionální rady
1.9 Programovací období 2000-2006
1.9.1 Cíle
1.9.2 Financování
1.9.3 Čerpání ČR v letech 2004-2006
2 Programovací období 2007-2013 v ČR
2.1 Cíle
2.2 Programové dokumenty
2.2.1 Strategie regionálního rozvoje (SRR)
2.2.2 Národní strategický referenční rámec (NSRR)
2.2.3 Národní rozvojový plán (NRP)
2.3 Řídící a monitorovací orgány v ČR
2.4 Operační programy
2.4.1 Tématické OP
2.4.2 OP pro Prahu v rámci cílů 2 a 3
2.4.3 Regionální OP
2.4.4 Evropská územní spolupráce
3 Budoucnost politiky HSS
3.1 Základní modely pro období 2014-2020
3.2 Související problémy
3.3 Pozice a aktivity ČR
4 Region NUTS 2 Střední Morava
4.1 Charakteristika regionu
4.2 SWOT analýza
4.3 Regionální operační program
4.3.1 Prioritní osa 1 - Doprava
4.3.2 Prioritní osa 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu
4.3.3 Prioritní osa 3 – Cestovní ruch
4.3.4 Prioritní osa 4 – Technická pomoc
4.4 Statistiky žádostí a čerpání v regionu
4.4.1 Čerpání v období 2004-2006
4.4.2 Aktuální programovací období
Závěr
Seznam literatury
Seznam obrázků
Seznam tabulek
Seznam použitých zkratek

Klíčová slova

Strukturální fondy, Evropská Unie, Kohezní politika, Regionální politika, Střední Morava, Politika EU, Strukturální politika, Evropský fond, ERDF, ESF, EFF, Fond soudržnosti, Evropská investiční banka, EIB, NUTS

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0155 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde