Srovnání internetového bankovnictví vybraných bank

Základní informace - Srovnání internetového bankovnictví vybraných bank

Název práce: Srovnání internetového bankovnictví vybraných bank

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 54 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2012

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce - Srovnání internetového bankovnictví vybraných bank

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 220 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0677 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod - Srovnání internetového bankovnictví vybraných bank

Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním internetového bankovnictví vybraných bank. Dané téma jsem si zvolila z důvodu osobního zájmu o hlubší seznámení se s tímto oborem bankovnictví. Je všeobecně známo, že s koncem 20. století vstoupila do našich životů třetí vlna vědecko-technické revoluce související zejména s rozvojem informačních technologií. Bankovní sektor byl tímto donucen, i přes svoje tradiční a ustálené postavení, dá se říci jít s dobou, vyvinout nové produkty a nabídnout svým zákazníkům modernější a pružnější služby. Finanční instituce využily nezadržitelného rozmachu a rozšíření telefonů, mobilních telefonů, počítačů, internetu a vstoupily na trh s tak zvaným přímým bankovnictvím, které v dnešní době slouží jako oblíbená a značně využívaná alternativa kamenných poboček peněžních ústavů. Navzdory této skutečnosti se domnívám, že velké množství klientů bank nemá v oblasti přímého bankovnictví a především internetového bankovnictví dostatek věcných informací či potřebných znalostí. Častokrát se ve svém okolí setkávám s názory, že tento způsob komunikace s bankou je nebezpečný z hlediska zneužití peněžních prostředků, nesrozumitelný či komplikovaný. Myslím si, že negativní a odmítavé nazírání části české klientely pramení právě z nedostatečné informovanosti a ze značné konzervativnosti našeho národa. Myslím si, že bankovní domy by měly věnovat větší množství prostředků na osvětu klientů a zdůrazňovat jim možnosti, formy zabezpečení, výhody či potenciální nebezpečí internetového bankovnictví.

Práce je rozdělena do čtyř samostatných částí. První kapitola definuje internetové bankovnictví jako takové, zaměřuje se zejména na jeho výhody, nevýhody, formy zabezpečení a případná rizika. Velmi krátce vymezuje také další druhy přímého bankovnictví, jako jsou platební karty, phonebanking, GSM banking, WAP banking, homebanking či samoobslužné zóny. Součástí jsou i informace o historii a vývoji přímého bankovnictví a stručný pohled na právní úpravu oblasti elektronického platebního styku. Druhá kapitola se zabývá vymezením a popisem kritérií zvolených pro co nejobjektivnější a nepřínosnější srovnání internetového bankovnictví. Třetí kapitolu jsem věnovala pěti konkrétním, podle mého názoru, úspěšným finančním ústavům vystupujícím na českém peněžním trhu. Tato část práce má za úkol seznámit se všemi zvolenými bankami z hlediska jejich historie, nabídky, počtu klientů, vlastníků a tak dále. V druhé řadě jsou zde prakticky uplatněna hodnotící kritéria z předcházející kapitoly, díky nimž je možné seřadit jednotlivé aplikace internetového bankovnictví do pomyslného žebříčku. Třetí kapitola využívá metodu analýzy a komparace. Čtvrtá kapitola poskytuje konečné vyhodnocení a náhled na celkový výsledek srovnání internetového bankovnictví. Součástí jsou i grafické materiály sloužící ke snadnějšímu porozumění výsledků.

Informace, se kterými jsem v této bakalářské práci pracovala, byly získány zejména z odborné literatury zabývající se problematikou přímého bankovnictví, z tištěných příruček a propagačních materiálů jednotlivých bank získaných na jejich pobočkách. Nezastupitelným zdrojem byl pro mě rovněž internet, ze kterého jsem se snažila těžit co nejaktuálnější údaje o dané tématice. Co se týká praktické části, musím především vyzdvihnout velmi cenné informace a zkušenosti získané z hovorů s pracovníky bank a lidmi z mého okolí.

Cíl - Srovnání internetového bankovnictví vybraných bank

Cílem této bakalářské práce v teoretické části je definovat základní informace a poznatky v oblasti internetového bankovnictví. V části praktické je kladeno za cíl porovnání vybraných bank, hodnocení výsledků a výběr nejadekvátnější finanční instituce.

Závěr - Srovnání internetového bankovnictví vybraných bank

Cílem mé bakalářské práce bylo formulovat základní informace a poznatky týkající se oblasti internetového bankovnictví a zároveň porovnat tuto komfortní a oblíbenou službu z hlediska pěti zvolených finančních institucí působících na českém peněžním trhu. Zkoumání problematiky přímého a zejména internetového bankovnictví bylo pro mě velmi přínosné a zajímavé. Pro teoretickou část práce jsem byla nucena nastudovat množství odborné literatury, zákonů, směrnic, vyhlášek a dalších zdrojů k tématu. V praktické části jsem pracovala zejména s informacemi získanými z propagačních, v některých případech interních materiálů jednotlivých bank, od jejich dlouholetých zkušených pracovníků, lidí v mém bližším okolí a v neposlední řadě z mých osobních zkušeností, které jsem si při zpracovávání této bakalářské práce značně rozšířila.

Jsem přesvědčena, že cíl práce byl naplněn. V teoretické části jsem nastínila historii a právní úpravu přímého bankovnictví jako takového společně s definováním jeho rozličných forem včetně internetového bankovnictví. První část práce zároveň důkladně informuje o výhodách, nevýhodách, možnostech zabezpečení i hrozbách, na které mohou uživatelé internetového bankovnictví narazit. V praktické části jsem stanovila kritéria pro hodnocení, podle kterých jsem následně provedla analýzu pěti aplikací internetového bankovnictví. Jednalo se vcelku o nelehký úkol. Přesto určité nuance stále existují, ať již v nestejné míře zabezpečení, uživatelské přívětivosti nebo cenové náročnosti. Na prvním místě se dle mého srovnání umístila Československá obchodní banka, a.s. s produktem pod obchodním názvem ČSOB InternetBanking 24. Stříbrná příčka náleží Raiffeisenbank, a.s., ovšem jak již bylo zmíněno v předchozím oddílu práce: za předpokladu využití věrnostních výhod eKonto Prémium by se Raiffeisenbank a.s. dostala na první pozici k Československé obchodní bance. Bronzovou pozici na našem trhu podle mého přesvědčení zastává Česká spořitelna, a.s. Nerozhodně na čtvrtém a pátém místě za ostatními zaostala Komerční banka, a.s. společně s UniCredit Bank, a.s. Domnívám se, že služba internetového bankovnictví ještě zdaleka nedosáhla svého vrcholu co do počtu aktivních uživatelů, tak ani z hlediska technické či systémové propracovanosti. Myslím si, že se v budoucnu dá očekávat jednak další nárůst klientů a to z důvodu stále se zvyšující vzdělanosti obyvatelstva v oblasti informačních technologií a zároveň díky masivnímu rozšiřování internetové sítě. V druhé řadě je více než jasné, že banky budou, především kvůli silnému konkurenčnímu boji, stále rozšiřovat svou nabídku služeb, vyvíjet další, modernější metody zabezpečení, upravovat cenovou politiku a své pobočky budou transformovat do jakýchsi konzultačních center, kde budou svých zákazníkům nablízku, aby zcela neztratily alespoň občasný, ale dosti potřebný osobní kontakt.

Klíčová slova - Srovnání internetového bankovnictví vybraných bank

Internetové bankovnictví, identifikace, autorizace, platební karta, phonebanking, aplikace, banka, šifrování dat, phishing, pharming, samoobslužné zóny

Obsah - Srovnání internetového bankovnictví vybraných bank

ÚVOD
1. Internetové bankovnictví
1.1 Historie a vývoj přímého bankovnictví
1.2 Právní úprava
1. 3 Služby přímého bankovnictví
1.3.1 Platební karty
1.3.2 Phonebanking
1.3.3 GSM banking
1.3.4 WAP banking
1.3.5 Homebanking
1.3.6 Samoobslužné zóny
1.4 Co je internetové bankovnictví?
1.5 Výhody a nevýhody internetového bankovnictví
1.6 Zabezpečení internetového bankovnictví
1.6.1 Identifikace klienta
1.6.2 Identifikace banky
1.6.3 Šifrování dat
1.6.4 Autorizace bankovních operací
1.6.5 Zabezpečení počítače klienta
1.7 Rizika internetového bankovnictví
1.7.1 Phishing
1.7.2 Pharming
2. Kritéria pro porovnávání
2.1 Zabezpečení
2.2 Náklady
2.3 Rozsah služeb
2.4 Přehlednost a srozumitelnost
3. Srovníní nabídky vybraných bank
3.1 Česká spořitelna, a.s.
3.1.1 Zabezpečení SERVIS 24 Internetbanking
3.1.2 Náklady SERVIS 24 Internetbanking
3.1.3 Rozsah služeb SERVIS 24 Internetbanking
3.1.4 Přehlednost a srozumitelnost SERVIS 24 Internetbanking
3.2 Československá obchodní banka, a.s.
3.2.1 Zabezpečení ČSOB InternetBanking 24
3.2.2 Náklady ČSOB InternetBanking 24
3.2.3 Rozsah služeb ČSOB InternetBanking 24
3.2.4 Přehlednost a srozumitelnost ČSOB InternetBanking 24
3.3 Komerční banka, a.s.
3.3.1 Zabezpečení MojeBanka
3.3.2 Náklady MojeBanka
3.3.3 Rozsah služeb MojeBanka
3.3.4 Přehlednost a srozumitelnost MojeBanka
3.4 Raiffeisenbank, a.s.
3.4.1 Zabezpečení eKonto
3.4.2 Náklady eKonto
3.4.3 Rozsah služeb eKonto
3.4.4 Přehlednost a srozumitelnost eKonto
3.5 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
3.5.1 Zabezpečení Online Banking
3.5.2 Náklady Online Banking
3.5 3 Rozsah služeb Online Banking
3.5.4 Přehlednost a srozumitelnost Online Banking
4 Vyhodnocení
5 Závěr
6 Seznam použité literatury

Stažení práce - Srovnání internetového bankovnictví vybraných bank

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 220 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0677 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde