Rozpočtový proces obce

Základní informace - Rozpočtový proces obce

Název práce: Rozpočtový proces obce

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 46 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Mgr. Jaroslav Říha

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 190 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0628 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Úvod - Rozpočtový proces obce

Při pohledu na současný stav a vývoj veřejných financí si musíme položit otázku: „Byla a je naše politická reprezentace, které jsme svěřili správu věcí veřejných vůbec kompetentní takovou správu vykonávat?“. Každý den nás představitelé politické reprezentace přesvědčují o tom, že asi ne. Deficit státního rozpočtu, kterým zadlužili Českou republiku, představuje 5,9 % HDP a je toho důkazem. Obecní rozpočty se na celkových veřejných rozpočtech podílejí se svým objemem zhruba 1/5, a proto je důležité zkoumat, jak probíhá rozhodování o jejich prostředcích. Současné právní normy dávají obcím značnou volnost v tom, jak si upraví rozpočtový proces, rozhodovat tedy mohou, jak chtějí, ale samozřejmě je mnoho pravidel, kterými se musí řídit.

Volnost upravit si samotný rozhodovací proces spolu s pravomocí vyžaduje dostatečnou míru kontroly, aby nedocházelo k plýtvání a neefektivnímu nakládání s obecními prostředky. Právě na této nejnižší úrovni státní správy a samosprávy, která je běžnému občanovi nejblíže by dané problematice měla být věnována dostatečná pozornost. Práce vychází z podrobného studia právních norem, řady odborných knih a článků. Případová studie je zpracována na základě kombinace dvou přístupů: analýzy dokumentů, tj. rozpočtového výhledu a rozpočtu města a dále vnitřních směrnic a rozhovorů se zaměstnanci a zastupiteli města. Bakalářská práce ve své první části charakterizuje rozpočet, popisuje jeho východiska, základní funkce a strukturu. Ve své druhé části se zabývá rozpočtovým procesem obce, popisuje zapojení jednotlivých subjektů rozpočtového procesu a uvádí některé metody sestavování územních rozpočtů. Popisuje nástroje využívané pro jejich realizaci a kontrolu. Třetí část práce potom analyzuje rozpočet a rozpočtový proces konkrétní obce a to Města Domažlice.
 

Cíl - Rozpočtový proces obce

Cílem bakalářské práce je charakterizovat rozpočet a rozpočtový proces obcí v České republice a na konkrétním příkladu zhodnotit jednotlivé kroky rozpočtového procesu a používané nástroje.

 

Závěr - Rozpočtový proces obce

Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat rozpočet a rozpočtový proces obcí v České republice a na konkrétním příkladu zhodnotit jednotlivé kroky rozpočtového procesu a používané nástroje a formulovat doporučení. Municipální orgány, odpovídající na úrovni obce za činnost související s přípravou, sestavením návrhu rozpočtu, s jeho projednáním a schválením, ovšem i v průběhu fiskálního roku prováděním jeho realizace, prováděním průběžné a následné kontroly rozpočtu obce, patří k rozhodujícím prvkům rozpočtového procesu obce vůbec. Složitost celého systému řízení obecního rozpočtu, jeho provázanost a zapojení velkého množství různých prvků na všech úrovních řízení, ekonomické možnosti území, personální složení obecních úřadů a řada dalších faktorů zásadně ovlivňují konečný výsledek, tedy závěrečný účet obce. Celou problematiku bych spatřoval ve třech základních rovinách. V první rovině vidím legislativní rámec, který představuje východiska pro přípravu a plánování rozpočtu obce. Můžeme hovořit o tom, že legislativní úprava rozpočtového procesu obecně obsahuje dostatečné množství právních norem, které municipálním orgánům poskytují vhodný základ a kvalitní nástroje pro uskutečňování a naplňování hospodaření ve veřejném zájmu tak, aby byl v maximální možné míře využit potenciál zdrojů a jejich následné efektivní použití.

Ve druhé rovině spatřuji politické, ekonomické, sociologické a demografické možnosti konkrétního území. Každá obec bude mít zpravidla jiné podmínky, možnosti a předpoklady pro její fungování, správu, řízení veřejných financí a plánování rozvoje svého území. Ve třetí rovině potom stojí konkrétní politik a úředník.  Jeho znalosti a schopnosti, jeho motivace a cíle. Zde spatřuji oblast, se kterou lze jen těžko vyjádřit spokojenost. Při formulaci závěrů z provedené analýzy rozpočtu a rozpočtového procesu Města Domažlice zde jako pozitivum hodnotím fakt, že rozpočtový výhled je schvalován zastupitelstvem. Obsahuje údaje za tři roky zpět pro možnost srovnání a vysoké vypovídající schopnosti tohoto nástroje. Ačkoliv závaznost není dána, k větším změnám zastupitelstvo požaduje patřičný komentář a zdůvodnění.  Dále bych jako klad viděl vysokou korespondenci rozpočtu a rozpočtového výhledu i za cenu, že výhled není připravován podle úplného členění, které umožňuje rozpočtová skladba, považuji tak členění v tomto případě za dostatečné.

 

Klíčová slova - Rozpočtový proces obce

Rozpočtový proces, struktura územního rozpočtu, rozpočtový proces obce, zásady rozpočtového procesu, fáze rozpočtového procesu, metody sestavování obecních rozpočtů

 

Obsah - Rozpočtový proces obce

Úvod
1 Rozpočet
1.1 Obsah rozpočtu
1.2 Struktura územního rozpočtu
2 Rozpočtový proces obce
2.1 Zásady rozpočtového procesu
2.2 Fáze rozpočtového procesu
2.3 Metody sestavování obecních rozpočtů
3 Případová studie Domažlice
3.1 Rozpočet a rozpočtový výhled města Domažlice
3.2 Sestavení a schválení rozpočtu
3.3 Hospodaření v průběhu roku a jeho kontrola
3.4 Závěrečný účet
Závěr
Seznam použité literatury
Seznam tabulek

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 190 na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0628 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde