Problematika leasingu z pohledu účetního a daňového

Základní informace

Název práce: Problematika leasingu z pohledu účetního a daňového

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 55 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Lenka Soukupová

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0326 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tato bakalářská práce popisuje a analyzuje leasing z pohledu účetního a daňového. Zaměřuje se především na finanční leasing z pohledu nájemce. První část obsahuje obecné informace o leasingu. Ve druhé části je stanoven cíl a metodický postup řešení. Ve třetí části je popsán podnikatelský subjekt (vývoj, předmět podnikatelské činnosti a ekonomické výsledky). Čtvrtá část vystihuje především jednotlivé druhy leasingových operací. V páté části je věnována pozornost leasingu ve vztahu k daním. Jsou zde diskutovány zejména dopady Zákona o daních z příjmů, Zákona o dani z přidané hodnoty a Zákona o silniční dani. Šestá část se zabývá leasingem z pohledu účetního. V sedmé části je obsažena problematika účtování finančního leasingu u nájemce. V osmé části jsou popsány jednotlivé způsoby pořízení majetku. Devátá část je zaměřena na porovnání možností pořízení majetku ve zvoleném podnikatelském subjektu. Závěr je formulován v desáté části.

Podnik bez různých strojů, dopravních prostředků a budov si dokáže představit jen málokdo. Při pořizování tohoto majetku se musí podnik rozhodnout, zda si tento majetek pořídí za hotové, nebo raději pro pořízení využije úvěr, nebo si tento majetek pronajme. Každá z těchto možností má své výhody i nevýhody. Pro mnohé, hlavně malé a střední podniky, které nemají dostatek vlastního kapitálu, může být leasing nejdostupnější formou, jak si pořídit všechno potřebné k podnikání.
Leasing je specifický typ smluvního ujednání, který není upraven jedním konkrétním předpisem. Je ovlivněn zákonem o dani z příjmu a dalšími normami. Předmětem leasingu může být jakýkoliv hmotný i nehmotný majetek. Leasing jako zdroj financování podnikových investic se rozšířil zejména po druhé světové válce z USA. V ČR se leasing začal uplatňovat až v roce 1990 a rychle se rozšířil. Objem prodeje rok od roku roste. V r. 2006 byly v ČR předány do leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky za cca 109,7 mld. Kč. V roce 2007 byly financovány leasingem movité věci za více než 126 mld. Kč. V praxi i teorii se můžeme setkat s různými typy leasingu, avšak nejčastěji se leasing rozlišuje na dva základní. Prvním a v ČR nejvyužívanějším je leasing finanční a druhým je leasing operativní. V případě finančního leasingu se jedná o dlouhodobý pronájem, po jehož skončení může nájemce, po splnění všech podmínek, odkoupit pronajatý majetek. U operativního leasingu se předmět leasingu po skončení pronájmu vrací leasingové společnosti.
Výhodou leasingu je možnost pořízení předmětu bez nutnosti jednorázového vynaložení hotovosti. Další výhodou může být také rychlost, doprovodné služby (výhodné pojištění, atd.).

Cílem této práce je analýza leasingu z pohledu účetního a daňového. Bude zde popsáno, jak se leasing projevuje v účetnictví na straně leasingového nájemce, a jaký má vliv na daň z příjmů, DPH a silniční daň. Práce bude zaměřena na dva základní, v ČR nejčastěji používané typy leasingu, na leasing finanční a operativní. Bude zachycovat jejich rozdíly a odlišnosti jak účetní tak i daňové. Dalším cílem je porovnat možné způsoby financování majetku podnikem a navrhnout optimální způsob pořízení vybraného předmětu.

Realizace mnoha investičních projektů je závislá především na dostatečném množství finančních zdrojů. Právě proto se leasing stal nedílnou součástí českého finančního trhu a hraje nezanedbatelnou roli při realizaci mnoha investičních projektů.
Leasing je relativně rychle dostupný není obtížné o něm účtovat. Značná nevýhoda z účetního hlediska je evidence předmětu leasingu podle postupu v České republice. Během trvání leasingu je předmět veden v podrozvahové evidenci. V letech, kdy je předmět leasingu ve vlastnictví nájemce, je obtížné dohledávání a případně další účtování, protože není uveden v evidenci dlouhodobého majetku. Alternativní možností, jak získat potřebné finanční zdroje je využití úvěrů. I přes stále rostoucí nabídku různých úvěrových produktů komerčních bank, je pro většinu podniků, hlavně pro začínající podnikatele, obtížné splnit požadavky bank a potřebný úvěr získat, proto může být použití leasingu jedinou možností.
Obecně se nedá říci, jaký způsob je výhodnější. Vždy záleží na konkrétní situaci a každý podnik by měl zvážit všechny výhody a nevýhody. Existuje i řada metod, pomocí nichž lze vypočítat, zda je výhodnější volbou leasing nebo úvěr. Leasingové společnosti přizpůsobují své služby jednotlivým sektorům či komoditám tak, aby nabídly plnohodnotnou alternativu k levnějším úvěrům. Nezanedbatelná je funkce finančního leasingu jako daňového instrumentu. Díky uznání leasingových splátek v základu daně jako výdaje je leasing často výhodnější než úvěr. Do budoucna lze očekávat zostřující se konkurenční prostředí, a tím i zkvalitnění poskytovaných služeb.
Závěrem lze dodat, že se podařilo zrealizovat souhrn poznatků o leasingu z pohledu účetního i daňového a vybrat optimální způsob pořízení majetku u konkrétního subjektu.

Klíčová slova

Leasing, financování, úvěr, finanční leasing, operativní leasing, pořízení majetku, účtování leasingu, leasingové operace, leasingové smlouvy, problematika leasingu


Obsah

1 ÚVOD
2 CÍL A METODICKÝ POSTUP ŘEŠENÍ
2.1 Metodický postup řešení
2.1.1 Členění práce
2.1.2 Sběr dat
3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODNIKATELSKÉM SUBJEKTU
4 DRUHY LEASINGOVÝCH OPERACÍ
5 PRÁVNÍ NORMY UPRAVUJÍCÍ LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ
5.1 Ustanovení ZDP pro leasingové financování
5.1.1 Vymezení pojmů pro účely ZDP
5.1.2 Náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů
5.1.3 Odpisování majetku u nájemce
5.1.4 Změna doby odpisování
5.1.5 Limit pořizovací ceny
5.1.6 Předčasné ukončení smlouvy
5.1.7 Osoby vedoucí daňovou evidenci
5.1.8 Operativní leasing
5.1.9 Změny platné od 1.1.2008
5.2 Daň z přidané hodnoty
5.2.1 Tuzemský finanční leasing
5.2.2 Tuzemský operativní leasing
5.3 Silniční daň
6 LEASING Z POHLEDU ÚČETNÍHO
6.1 Leasing v zákoně o účetnictví
6.2 Zachycení v účetnictví (účetních výkazech)
6.2.1 Finanční leasing
6.2.2 Operativní leasing
6.2.3 Zpětný leasing
7 ÚČETNÍ POSTUPY VE FINANČNÍM LEASINGU
7.1 Zahájení leasingové operace
7.1.1 Uzavření leasingové smlouvy
7.1.2 Poplatek za uzavření leasingové smlouvy a provize prodejce
7.1.3 Záloha na leasingové splátky, akontace
7.1.4 Splátkový kalendář
7.1.5 Převzetí předmětu leasingu do užívání
7.1.6 Pojištění v leasingu
7.2 Řádný průběh leasingové operace
7.2.1 Leasingové splátky
7.2.2 Opravy a technické zhodnocení
7.2.3 Problematika majetkových sankcí
7.3 Řádné ukončení leasingu
7.3.1 Odkupní cena
7.3.2 Vypořádání po řádném skončení leasingové operace
7.4 Změna obsahu leasingové smlouvy
7.4.1 Změna doby platnosti leasingové smlouvy
7.4.2 Změna splátkového kalendáře
7.5 Předčasné ukončení leasingové smlouvy
7.5.1 Odstoupení od leasingové smlouvy
7.5.2 Výpověď leasingové smlouvy
7.5.3 Další situace předčasného ukončení leasingu
7.5.4 Vypořádání při předčasném ukončení leasingu
8 ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ MAJETKU
8.1 Pořízení majetku za hotové
8.2 Pořízení majetku finančním leasingem
8.3 Pořízení majetku bankovním úvěrem
8.4 Pořízení majetku operativním leasingem
8.5 Rozhodování mezi leasingem a koupí na úvěr
8.5.1 Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr
8.5.2 Metoda čisté výhody leasingu
9 POROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ POŘÍZENÍ MAJETKU PRO PANA SOUKUPA
9.1 Nabídka leasingu
9.2 Nabídka úvěru
9.3 Porovnání nabídky na leasing a na úvěr
9.3.1 Pomocí metody diskontovaných výdajů
9.3.2 Metodou čisté výhody leasingu
10 ZÁVĚR
SOUHRN
PŘEHLED POUŽITÝCH ÚČTŮ A ÚČTOVÝCH SKUPIN
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM TABULEK
POUŽITÁ LITERATURA
SEZNAM PŘÍLOH


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0326 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde