Oceňování podniku Škoda Auto, a.s.

Základní informace

Název práce: Oceňování podniku Škoda Auto, a.s.

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 110 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0128 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Předmětem diplomové práce je problematika oceňování vybraného podniku na základě analýzy výnosů. V práci jsou aplikovány jednotlivé metodické postupy ke stanovení investiční hodnoty podniku pro využití ve strategickém manažerském řízení. Práce se sestává ze dvou částí. První část, teoretická, se zabývá základními přístupy v oceňování podniku. Osvětluje také jednotlivé metody používané při stanovení hodnoty podniku. Druhá část, praktická, je zaměřena na aplikaci teoretických poznatků z první části práce při ocenění vybraného podniku. Výsledná hodnota podniku bude stanovena pomocí vybraných výnosových metod.


Obsah

1 ÚVOD
2 LITERÁRNÍ REŠERŠE
2.1 OBECNÉ ZÁKLADY VE VZTAHU K OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
2.1.1 DEFINICE PODNIKU
2.1.2 HODNOTA PODNIKU A HLADINY HODNOTY PODNIKU
2.1.3 KATEGORIE HODNOTY
2.1.3.1 Tržní hodnota
2.1.3.2 Subjektivní (investiční) hodnota
2.1.3.3 Objektivizovaná hodnota
2.1.3.4 Kolínská škola
2.2 DŮVODY PRO OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
2.3 PŘEHLED METOD PRO FINANČNÍ OCENĚNÍ PODNIKU
2.4 ZÁKLADNÍ POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
2.4.1 SBĚR VSTUPNÍCH DAT
2.4.2 ANALÝZA NAHROMADĚNÝCH DAT
2.4.2.1 Strategická analýza
2.4.2.1.1 Vymezení relevantního trhu, analýza vnějšího potenciálu
2.4.2.1.1.1 Základní data o trhu
2.4.2.1.1.2 Analýza atraktivity trhu
2.4.2.1.1.3 Prognóza vývoje trhu
2.4.2.1.2 Analýza konkurenční síly podniku, analýza vnitřního potenciálu
2.4.2.1.2.1 Stanovení tržního podílu
2.4.2.1.2.2 Identifikace konkurence
2.4.2.1.2.3 Analýza vnitřního potenciálu a konkurenční síly podniku
2.4.2.1.3 Prognóza tržeb oceňovaného podniku
2.4.2.1.3.1 Hodnocení perspektivnosti podniku
2.4.2.1.3.2 Vlastní prognóza růstu tržeb
2.4.2.2 Finanční analýza
2.4.2.2.1 Základní vstupní informace pro finanční analýzu
2.4.2.2.2 Základní metody finanční analýzy
2.4.3 ANALÝZA GENERÁTORŮ HODNOTY A SESTAVENÍ FINANČNÍHO PLÁNU
2.4.3.1 Analýza generátorů hodnoty
2.4.3.2 Sestavení finančního plánu
2.4.4 METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU A ZÁVĚREČNÉ OCENĚNÍ
2.4.4.1 Ocenění na základě analýzy výnosů
2.4.4.1.1 Metoda diskontovaných peněžních toků
2.4.4.1.1.1 Dvoufázová metoda
2.4.4.1.1.2 Pokračující hodnota s diskontovanými peněžními příjmy
2.4.4.1.1.3 Zjištění výsledné hodnoty podniku
2.4.4.1.2 Diskontní míra pro metodu DCF entity
2.4.4.1.3 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů
2.4.4.1.3.1 Vlastní postup při metodě KČV
2.4.4.1.4 Kombinované výnosové metody
2.4.4.1.4.1 Schmalenbachova metoda (Metoda střední hodnoty)
2.4.4.1.5 Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA)
2.4.4.1.5.1 Základní výpočet ukazatele EVA
2.4.4.1.5.2 EVA jako nástroj pro ocenění
2.4.4.2 Ocenění na základě na analýzy trhu
2.4.4.2.1 Přímé ocenění dat z kapitálového trhu
2.4.4.2.2 Ocenění metodou tržního porovnání
2.4.4.3 Ocenění na základě analýzy majetku
2.4.4.3.1 Metoda substanční (věcné) hodnoty
2.4.4.3.2 Metoda likvidační hodnoty
3 CÍL PRÁCE A METODIKA
4 VLASTNÍ PRÁCE
4.1 ÚČEL OCENĚNÍ
4.2 KATEGORIE HODNOTY
4.3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO, A.S.
4.4 STRATEGICKÁ ANALÝZA
4.4.1 VYMEZENÍ RELEVANTNÍHO TRHU, ANALÝZA VNĚJŠÍHO POTENCIÁLU
4.4.1.1 PESTE analýza
4.4.1.2 Vymezení relevantního trhu
4.4.1.3 Analýza atraktivity trhu
4.4.1.4 Prognóza vývoje trhu
4.4.2 ANALÝZA KONKURENČNÍ SÍLY PODNIKU, ANALÝZA VNITŘNÍHO POTENCIÁLU
4.4.2.1 Identifikace hlavních konkurentů
4.4.2.2 Analýza tržního podílu
4.4.2.3 Analýza vnitřního potenciálu
4.4.2.4 Souhrnná konkurenční síla podniku
4.4.3 PROGNÓZA TRŽEB SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO, A.S.
4.4.3.1 Hodnocení perspektivnosti podniku
4.4.3.2 Vlastní prognóza vývoje růstu tržeb
4.5 FINANČNÍ ANALÝZA
4.5.1 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY
4.5.2 HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
4.5.3 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY
4.5.4 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ
4.5.5 MODEL PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ
4.6 ANALÝZA GENERÁTORŮ HODNOTY
4.6.1 VYMEZENÍ PROVOZNĚ NUTNÝCH A NENUTNÝCH AKTIV
4.6.2 ANALÝZA GENERÁTORŮ HODNOTY
4.6.2.1 Tržby
4.6.2.2 Provozní zisková marže
4.6.2.3 Pracovní kapitál
4.6.2.4 Investice do dlouhodobého majetku
4.6.3 PŘEDBĚŽNÉ OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ GENERÁTORŮ HODNOTY
4.7 OCENĚNÍ PODNIKU POMOCÍ VYBRANÝCH METOD OCENĚNÍ
4.7.1 METODA DISKONTOVANÝCH PENĚŽNÍCH TOKŮ – DCF ENTITY
4.7.1.1 Investovaný kapitál
4.7.1.2 Peněžní toky pro metodu DCF „entity“
4.7.1.3 Kapitálová struktura podniku
4.7.1.4 Náklady na cizí kapitál
4.7.1.5 Náklady na vlastní kapitál
4.7.1.6 Průměrné vážené náklady na kapitál
4.7.1.7 Stanovení hodnoty podniku pomocí metody DCF „entity“
4.7.2 EKONOMICKÁ PŘIDANÁ HODNOTA – EVA
5 ZÁVĚR
6 POUŽITÉ ZDROJE
6.1 LITERÁRNÍ ZDROJE
6.2 INTERNETOVÉ ZDROJE
7 SEZNAM PŘÍLOH

Klíčová slova

Podnik, Ocenění, Investiční hodnota, DCF entity, EVA, Výnosové metody, Náklady na vlastní kapitál, náklady na cizí kapitál, WACC, NOPAT, MVA, NOA, riziková prémie, tržní riziko, riziková prémie akcií, riziková prémie dluhopisů, PESTE analýza, analýza vnitřního potenciálu, analýza vnějšího potenciálu, Tržní podíl, konkurenční síla, analýza atraktivity, hodnocení perspektivnosti, ROA, ROE, ROCE, EBIT, Gordonův vzorec

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0128 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde