Komplexní analýza bonity výrobního podniku

Základní informace

Název práce: Komplexní analýza bonity výrobního podniku

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 142 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0037 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Diplomová práce se zabývá komplexní analýzou bonity výrobního podniku. Autorka zpracovala výše zmíněnou problematiku ve společnosti, která vlastní odštěpný závod. Pro účely komplexní analýzy bonity podniku byl po pečlivém zvážení vybrán bonitní model R. Grünwalda. Bonitní model, jehož výsledkem je výpočet složeného Indexu Bonity, posuzuje spojitost a váhu působení celkem šesti vybraných ukazatelů (rentability, likvidity a finanční stability). Míra finančního zdraví podniku, zjistitelná prostřednictvím Indexu Bonity, vyjadřuje, jak velkým rizikům z provozní činnosti pravděpodobně finance podniku odolají. Bonita chápaná ve smyslu dobré obchodní pověsti a finanční situace, ale i technické a technologické úrovně podniku, obchodních kontaktů, úrovně managementu, marketingu a důchodové situace firmy společnosti. Společnost byla sledována v letech 2000 až 2004. Bylo zjištěno, že hodnota Indexu Bonity v prvních třech letech klesla v důsledku nevhodné investiční aktivity – zavedení výroby kovových koster pro hlavové opěrky. Realizovaný investiční projekt tedy měl na finanční zdraví podniku negativní vliv. To bylo způsobeno vyššími provozními náklady, které již od zahájení projektu převyšovaly příslušné výnosy. Pozitivní vývoj Indexu Bonity od roku 2002 spočívá ve zvýšení tržeb za sedadla řidiče a tržeb za kostry a rámy. Příčiny neúspěchu projektu pro zavedení výroby kovových koster pro hlavové opěrky spatřuje autorka práce v nedostatečné pozornosti věnované předinvestiční fázi projektu, a to především při vypracování technicko – ekonomické studie. Proto byl vypracován modelový investiční projekt, který pokud by byl zpracován před realizací projektu, bylo by možno eliminovat rizika z jeho realizace vyplývající. Z autorkou zpracovaného projektu vyplývá, že i při podstatně vyšší realizační ceně, než na kterou společnost přistoupila, je investiční projekt pro zavedení výroby kovových koster pro hlavové opěrky z finančního hlediska značně rizikový.

Klíčová slova

Podnik, ekonomická výkonnost, finanční zdraví, rentabilita, likvidita, finanční stabilita, bonita, Index Bonity, podnikatelský záměr, investiční projekt, předinvestiční, investiční, provozní fáze projektu, magický trojúhelník, statické metody hodnocení projektu, dynamické metody hodnocení, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento

Obsah

1 Úvod
2 Cíl práce a metodika
2.1 Zaměření studia
2.2 Průběh shromažďování podkladů
2.3 Postup a metody zpracování analytické části
2.4 Formulace cíle práce
3 Literární rešerše
3.1 Vymezení základních pojmů
3.2 Výkonnost podniku
3.3 Klasická finanční analýza versus moderní koncepce finančních analýz
3.4 Grünwaldův bonitní model
3.5 Podnikatelský investiční projekt
4 Charakteristika vybraného podniku a jeho podnikatelského prostředí
4.1 Organizační a řídící struktura společnosti
4.2 Výrobní zdroje společnosti
4.3 Odběratelsko - dodavatelské vztahy
4.4 Konkurenční prostředí
5 Rozborová část práce: analýza jednotlivých složek bonity podniku
5.1 Bonitní model společnosti
5.2 Analýza investičního projektu pro zavedení výroby kovových koster pro hlavové opěrky
5.3 Shrnutí poznatků z rozborové části diplomové práce
6 Shrnutí poznatků z provedené analýzy
6.1 Vypracování investičního projektu pro zavedení výroby kovových koster pro hlavové opěrky
7 Závěr
8 Seznam literatury
9 Přílohy


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0037 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde