Jak uzavírat pracovní smlouvu, DPČ a DPP

Základní informace

Název práce: Jak uzavírat pracovní smlouvu, DPČ a DPP

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

Pracovní poměr vzniká na základě pracovní smlouvy, volbou nebo jmenováním. Pracovní smlouva je dvoustranný právní akt, vzájemně adresovaný a obsahově shodný projev vůle. Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně.
U mladistvých zaměstnanců (do 18 let věku) je nezbytný souhlas zákonného zástupce. Jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci. Jednotlivé body pracovní smlouvy lze měnit jen písemnými dodatky nebo doplňky.
Pracovní smlouva je písemný doklad o vzniku pracovního poměru, který musí být uzavřen v souladu se zákoníkem práce. Po formální stránce může být smlouva napsána jako individuální písemnost (tzn. na bílém kancelářském papíru formátu A4) nebo může být na předtištěném formuláři. Vyhotovuje se ve třech stejnospisech: pro zaměstnavatele, zaměstnance a okresní správu sociálního zabezpečení.

Pracovní smlouva může být sjednaná na dobu určitou a neurčitou. Doba neurčitá je sjednána, pokud ve smlouvě není výslovně uvedena délka trvání.Smlouva na dobu určitou může být stanovena nebo prodloužena maximálně na dobu dvou let od vzniku pracovního poměru.

Zkušební lhůta může být sjednána maximálně na tři měsíce. Platná je pouze tehdy, pokud je dohodnuta písemně. Tato lhůta nemůže být dodatečně prodloužena. Jednotlivé náležitosti smlouvy a způsob jejich vymezení mají své charakteristické rysy i problémy. Jako nejméně problematickou záležitostí se jeví stanovení dne nástupu do práce. Přesto mohou mezi laiky vzniknout pochybnosti a dotazy, jestli lze smlouvu podepsat dříve než má zaměstnanec nastoupit do práce, nebo co se stane v případě, že ve sjednaný den zaměstnanec do práce nenastoupí. Kdy potom vznikl pracovní poměr? Zákon jasně v ust. § 33 odst. 1 uvádí, že "pracovní poměr na základě pracovní smlouvy vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce." Účastníkům smlouvy tedy nic nebrání v tom, aby uzavřeli pracovní smlouvu třeba v prosinci s tím, že jako den nástupu do práce bude sjednán 15. leden. V tomto případě ani nerozhoduje, zda den sjednaný jako den nástupu do práce je den pracovního volna nebo zda na tento den připadne svátek. Pracovní poměr vznikne vždy ten den, který byl jako tento den sjednán. Naopak, den, který zaměstnanec nastoupí poprvé do práce, v tomto případě tedy případě 15. leden, je dnem nejzazším, kdy lze uzavřít pracovní smlouvu. Jestliže by byla pracovní smlouva podepsána později, byla by pouze potvrzením o vzniku pracovního poměru. Sjednání pracovní smlouvy přede dnem nástupu do práce je ale zvláště pro zaměstnance určitou právní jistotou a je jednoznačně výhodnější. Stejně tak pokud ve sjednaný den zaměstnanec do práce nenastoupí, nemá to na vznik pracovněprávního vztahu vliv. Pracovní poměr zkrátka vzniká dnem sjednaným ve smlouvě. Platí zde ale speciální ustanovení § 33 odst. 2, podle kterého může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit, jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce.

Klíčová slova

Pracovní smlouva, DPČ, DPP, Pracovní poměr, Sjednaná délka pracovního poměru, Zkušební lhůta, Zákoník práce, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 70 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0285 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde