Finanční trh

Základní informace - Finanční trh

Název práce: Finanční trh

Typ práce: Seminární práce

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Poznámka: PRÁCE ZDARMA


Finanční trh

Finanční trh je trhem finančních prostředků. Představuje souhrn finančních instrumentů institucí a subjektů, kteří na základě tržně určených finančních vztahů realizují příslušný předmět finanční transakce (obchod). Finanční trh si lze představit jako kanál, kterým protéká tok finančních prostředků, které jsou neustále čerpány dlužníky a doplňovány věřiteli. Finanční prostředky jsou mezi subjekty finančního trhu přelévány určitými speciálními postupy, většinou za účasti finančních institucí. Co se týká základního vztahu mezi subjekty finančního trhu, je za něj považován vztah nabídky a poptávky finančních aktiv. Peněžní trh - základní vlastností peněžního trhu je krátkodobost úvěrových operací. Je určen k poskytování krátkodobých půjček, neboli k řešení přechodného nedostatku, nebo přechodného přebytku kapitálu. Spadají sem proto finanční nástroje s dobou splatností zpravidla kratší než jeden rok. Jednou z hlavních funkcí peněžního trhu je financování provozního kapitálu korporací a poskytování krátkodobých peněžních půjček, zejména vládám. Peněžní trhy také poskytují finance pro spekulativní nákup cenných papírů a komodit. Na peněžních trzích jsou hlavním dodavatelem peněžních prostředků především komerční banky, které financují především projekty vlády a především velké podniky. Transakcí se proto často účastní i centrální banka. S cennými papíry peněžních trhů se obchoduje více než s dlouhodobými papíry, čímž se umocňuje jejich vyšší likvidita. Navíc krátkodobé cenné papíry mají oproti papírům dlouhodobým tu výhodu, že podléhají menším cenovým fluktuacím, takže jsou jistější investicí. Proto těchto trhů využívají především banky a obchodní společnosti, aby dosáhly zisku i z pouze dočasných nadbytečných peněžních prostředků. Peněžní trh je institut, kde se subjekty s přechodným přebytkem peněžních prostředků setkávají se subjekty, které vzhledem k přechodnému nedostatku peněžních prostředků tyto prostředky poptávají. Za instrumenty peněžního trhu jsou považovány cenné papíry a peněžní prostředky ve formě úvěrů, které jsou vysoce likvidní /splatné zpravidla do jednoho roku/. Vyznačují se především poměrně malým rizikem a nižším výnosem. Peněžní trh je tvořen trhem krátkodobých úvěrů a trhem krátkodobých cenných papírů.

Kapitálové trhy Kapitálové trhy jsou určeny pro financování dlouhodobých investic ze strany podniků, vlád a domácností. Účastníci kapitálového trhu obchodují se střednědobými a dlouhodobými úvěry a zejména s cennými papíry. Účastníky kapitálového trhu mohou být jednotlivci, společnosti, banky, vlády jednotlivých zemí, mezinárodní a nadnárodní organizace, kteří nabývají podoby emitentů, investorů a zprostředkovatelů. Za hlavní instrumenty jsou na kapitálovém trhu považovány dluhopisy, akcie a hypotéky. Vzhledem k této skutečnosti bývá kapitálový trh nazýván někdy také trhem cenných papírů. Kapitálový trh je institut pro finanční operace dlouhodobých finančních prostředků, které mají povahu investic. Na kapitálovém trhu probíhají finanční operace spojené se získáváním dlouhodobých finančních prostředků, s rozdělováním dlouhodobých finančních prostředků a s redistribucí dříve mobilizovaných prostředků. Jedná se především o trh cenných papírů /akcií a dlouhodobých obligací/ ale i o trh dlouhodobých úvěrů pro potřeby financování reálných investic. Předností obchodovatelných cenných papírů však je ta skutečnost, že dlouhodobá vázanost prostředků u těchto instrumentů platí pouze pro subjekt, který prostředky získává. Naproti tomu subjekt poskytující prostředky /např. investor, který koupí pevně úročený cenný papír s lhůtou splatnosti 10 let/, nemusí zakoupený cenný papír držet bezpodmínečně po celé období, ale může s ním obchodovat podle aktuálního kurzu daného cenného papíru, pokud je ovšem tento cenný papír veřejně obchodovatelný. Vzhledem k dlouhému časovému horizontu splatnosti a z něj vyplývajícímu riziku, existují na kapitálovém trhu určité rozdíly, plynoucí z převahy cenných papírů. Uvedené operace s cennými papíry mnohonásobně převyšují objem bankovních úvěrových operací z důvodu potřeb investic, rizikovosti a likvidity investorů. Investiční požadavky totiž neustále rostou a jejich zabezpečování jedním subjektem /zpravidla bankou/, je od určité meze neúnosně riskantní. Cenné papíry umožňují toto riziko rozložit. Držba cenných papírů současně, za nezměněných podmínek, podporuje likviditu investorů, kteří mohou podle svého vlastního uvážení měnit strukturu držených aktiv, neboli své portfolio. Velký význam zde mají především akcie, jako nástroj přímé účasti na prováděné investici. Primární a sekundární trhy - podle toho, zda jde o původní vydání /emisi/ cenných papírů, nebo zda se obchoduje s již dříve vydanými cennými papíry, můžeme rozlišit primární a sekundární, ať už peněžní, nebo kapitálový trh. Funkce primárního trhu spočívá v možnosti získat úspory domácností /drobných investorů/ a přeměnit je v dlouhodobější zdroje potřebné pro podnikání velkých firem, soukromých podnikatelů, jakož i pro potřeby státu. Jako protihodnota za poskytnuté úspory jsou vydávány /emitovány/ cenné papíry. Funkce sekundárního trhu spočívá v nákupu a prodeji již emitovaných cenných papírů, čímž je zajištěna jejich likvidita.

Primární trh: Na primárních trzích si společnosti a vládní agentury vypůjčují peníze prodejem nových emisí cenných papírů prvotním kupcům. Tento trh je ve velké míře ovlivněn silnějším trhem sekundárním, protože zájem o nově vydávané cenné papíry ve značné míře odvisí od postavení již dříve vydaných obdobných cenných papírů již obchodovaných na sekundárním trhu. Tím je do značné míry určena i cena nově vydávaných cenných papírů. Při prodeji na primárním trhu dostává peníze emitent, přičemž se jedná o první prodej cenného papíru prvnímu nabyvateli. Sekundární trh: Na sekundárním trhu se prodávají již dříve vydané cenné papíry. Hlavní funkce sekundárního trhu spočívá v zajištění likvidity pro investory do cenných papírů, tzn. umožňují přeměnu finančních nástrojů na hotové peníze. Obchodování na sekundárním trhu je co do objemu mnohem větší než na trhu primárním, neboť se zde několikrát obchodují emise vydané na trhu primárním pouze jednou. Sekundární trhy však nepodporují nové investice. Provázanost primárních a sekundárních trhů je však zřejmá. Nejen že by ani jeden trh nemohl existovat samostatně, ale také vzestup cen cenných papírů na sekundárním trhu vede k vzestupu cen na primárním trhu a naopak. Trh přímý - jedná se o přímý vztah mezi stávajícím majitelem cenných papírů a kupujícím. V podmínkách ČR se jedná např. o převod cenných papírů na přepážce SCP. Trh zprostředkovaný - jedná se o provedení obchodu přes obchodníka s cennými papíry, který celou transakci zprostředkuje a zajistí. Např. u přímého obchodu prodávající vůbec nemusí znát toho, kdo jeho cenné papíry koupil, i když se jednalo o celý balík CP. Devizový trh - na devizovém trhu se obchoduje s devizami, tj. s likvidními, v cizině splatnými pohledávkami, znějícími na cizí měnu, neboli bezhotovostními zahraničními platebními prostředky. Podle devizových předpisů jsou za devizy považovány všechny druhy výplat do zahraničí a platební dokumenty znějící na cizí měnu /směnky, šeky, akreditivy, poukázky apod./. Devizové obchody probíhají na devizových burzách nebo přímo mezi bankami. Trh drahých kovů - na trhu drahých kovů se obchoduje především se zlatem a se stříbrem. Nejdůležitějšími účastníky trhu jsou v anglosaských zemích specializované obchodní a brokerské firmy, v kontinentální Evropě, latinskoamerických a asijských zemích pak převážně banky. I v obchodě se zlatem je nutné rozlišovat primární a sekundární trhy. Na primárních trzích se prodává nově vytěžené zlato. Největším primárním trhem zlata je Londýn, kde je za spoluúčasti Bank of England stanovována tržní cena zlata. Světový trh zlata je tvořen přibližně patnácti nejvýznamnějšími dílčími trhy v Evropě, severní a jižní Americe a Asii. Se stříbrem se obchoduje na mezinárodních komoditních burzách. Nejvýznamnější z nich je burza v Curychu a COMEX v New Yorku.

Klíčová slova - Finanční trh

Finanční trh, finanční prostředky, finanční vztahy, úvěr, úvěrová operace, kapitál, transakcePublikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde