Finanční analýza vybraného zemědělského podniku

Základní informace

Název práce: Finanční analýza vybraného zemědělského podniku

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 118 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2007

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0147 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

V této diplomové práci s názvem „Finanční analýza vybraného zemědělského podniku“ je zhodnocena finanční situace vybraného zemědělského podniku. Finanční analýza byla provedena pomocí absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, dále soustavy ukazatelů, včetně pyramidového rozkladu, indexu bonity a indexu důvěryhodnosti podniku IN95.
V literární rešerši je nejprve uvedena podstata a význam finanční analýzy, dále její zdroje, uživatelé a v neposlední řadě metody finanční analýzy včetně jejich stručného rozboru.
Praktická část je věnována již Kralovické zemědělské a. s., její stručné charakteristice zahrnující organizační strukturu společnosti, její dodavatele, odběratele, konkurenty a v neposlední řadě charakteristiku jejích zdrojů hlavní i přidružené výroby. Dále je provedena analýza dosažených ekonomický výsledků, kdy jednotlivé již zmíněné ukazatele jsou aplikovány na vybraný podnik. Z poměrových ukazatelů jsou to ukazatele rentability, finanční stability a hospodářské aktivity.

Obsah

1. Úvod
2. Cíl práce a metodika
2.1 Cíl práce
2.2 Metodika
3. Datová základna finanční analýzy
3.1 Podstata, význam a postup finanční analýzy
3.2 Uživatelé finanční analýzy
3.3 Zdroje finanční analýzy
3.3.1 Rozvaha
3.3.2 Výkaz zisků a ztrát
3.3.3 Příloha účetní závěrky
4. Metody finanční analýzy
4.1 Absolutní ukazatele
4.2 Čistý pracovní kapitál
4.3 Poměrové ukazatele
4.3.1 Ukazatele rentability
4.3.1.1 Rentabilita celkového vloženého kapitálu
4.3.1.2 Rentabilita vlastního kapitálu
4.3.1.3 Rentabilita tržeb
4.3.1.4 Rentabilita nákladů
4.3.1.5 Ukazatel nákladovosti tržeb
4.3.2 Ukazatele finanční stability
4.3.2.1 Ukazatele likvidity
4.3.2.1.1 Běžná likvidita
4.3.2.1.2 Pohotová likvidita
4.3.2.1.3 Peněžní likvidita
4.3.2.2 Ukazatele zadluženosti
4.3.2.2.1 Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio)
4.3.2.2.2 Podíl vlastních zdrojů na aktivech (koef. samofinancování, equity ratio)
4.3.2.2.3 Zadluženost vlastního kapitálu (debt-equity ratio)
4.3.2.2.4 Míra finanční samostatnosti
4.3.2.2.5 Úrokové zatížení
4.3.2.2.6 Úrokové krytí
4.3.3 Ukazatele hospodářské aktivity
4.3.3.1 Obrat aktiv
4.3.3.2 Rychlost obratu zásob
4.3.3.3 Doba obratu zásob
4.3.3.4 Rychlost obratu pohledávek
4.3.3.5 Doba splatnosti pohledávek
4.4 Soustavy ukazatelů
4.4.1 Pyramidové soustavy ukazatelů
4.4.1.1. Rozklad rentability celkového kapitálu
4.4.1.2. Rozklad rentability vlastního kapitálu
4.4.2 Bonitní modely
4.4.2.1 Index bonity
4.4.3 Bankrotní modely
4.4.3.1 Index IN95
5. Charakteristika zemědělského podniku
5.1 Vznik společnosti
5.2 Předmět podnikání
5.3 Organizační a řídící struktura společnosti
5.4 Zdroje podniku
5.4.1 Lidské zdroje
5.4.2 Půdní fond
5.4.3 Dlouhodobý majetek
5.5 Hlavní výroba
5.5.1 Rostlinná výroba
5.5.2 Živočišná výroba
5.6 Přidružená výroba
5.7 Dodavatelé, odběratelé a konkurence podniku
6. Vlastní finanční analýza podniku
6.1 Horizontální a vertikální analýza výkazů
6.1.1 Horizontální a vertikální analýza rozvahy
6.1.1.1 Aktiva
6.1.1.2 Pasiva
6.1.2 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisků a ztrát
6.2 Analýza nákladů a výnosů podniku
6.3 Analýza dosažených ekonomických výsledků
6.3.1 Analýza čistého pracovního kapitálu
6.3.2 Analýza poměrových ukazatelů
6.3.2.1 Analýza rentability
6.3.2.2 Analýza finanční stability
6.3.2.2.1 Analýza likvidity
6.3.2.2.2 Analýza zadluženosti
6.3.2.3 Analýza hospodářské aktivity
6.3.3 Pyramidový rozklad ukazatelů rentability
6.3.4 Index bonity
6.3.5 Index IN95
7. Závěr
8. Seznam literatury
9. Seznam tabulek, grafů a obrázků
10. Seznam příloh

Klíčová slova

Finanční analýza, Datová základna finanční analýzy, Zdroje finanční analýzy, Postup finanční analýzy, Výkaz zisků a ztrát, Metody finanční analýzy, Ukazatele rentability, Ukazatele finanční stability, Ukazatele likvidity, Ukazatele zadluženosti, Ukazatele hospodářské aktivity, Soustavy ukazatelů, Bonitní modely, Index bonity, Bankrotní modely, Index IN95

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0147 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde