Daňové příjmy obcí

Základní informace - Daňové příjmy obcí

Název práce: Daňové příjmy obcí

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 36 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Daňové příjmy obcí

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0367 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Daňové příjmy obcí

V posledních dnech bylo možno v českých médiích pozorovat živou diskuzi činitelů veřejné správy na téma „reforma daňových příjmů obcí“, která byla vyvolána vládním návrhem novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), v platném znění. Jak se zdá, přerozdělování finančních prostředků potřebuje ozdravit a kolem celého tématu se strhla živá diskuze. Hlavní kámen úrazu je totiž sledován v ústředním principu, podle kterého jsou finanční prostředky přerozdělovány, jímž je kritérium počtu obyvatel obce. Každá obec pak dostane takové množství peněz podle toho, v jaké třídě (určené rozmezím od-do) se podle počtu obyvatel nachází, což zcela logicky diskriminuje kupříkladu takovou obec jakou jsou České Budějovice, které se svými 97.339 obyvatel nedosahují hranice 100.000 obyvatel, tedy jsou zahrnuty do kategorie 50.000 – 100.000 obyvatel, jsou městem statutárním a přitom dostávají ze státního rozpočtu stejný obnos jako například Jihlava, která má počet obyvatel poloviční. Reforma financování obcí našla řadu příznivců (logicky zejména z řad zastupitelů obcí, měst, statutárních měst i Hlavního města Prahy) i řadu odpůrců.

Cílem mé bakalářské práce bude analyzovat problematiku financovaní obcí z výnosu státního rozpočtu, a sice její vývoj, současnou situaci i problematiku předkládaného návrhu novely zákona. Vedle toho se pokusím ve zvláštní kapitole rozebrat jednotlivé zdroje příjmu obcí, které nejsou přímo závislé na vybraných daních.


Ve své bakalářské práci jsem se potýkal s daňovými rozpočtovými příjmy obcí. K celé práci jsem přistoupil tak, že jsem téma rozdělil na hledisko teoretické a zejména hledisko legislativní, které jsem zkoumal jak z optiky bývalé právní úpravy, tak z hlediska právní úpravy budoucí (de lege ferenda), přičemž jsem neopomenul rozebrat ani právní úpravu současnu, která bude již v brzké době zásadně novelizována.

K celému tématu existuje překvapivě málo odborné literatury, což v dané situaci nebylo nijak zvlášť na škodu, neboť v naprosté většině rozsahu své práce jsem pracoval se zněním právních předpisů (ať už platných či platnosti pozbyvších) či se zněním důvodové zprávy vládního návrhu novely zákona.

Omezený rozsah mé práce mi nedovolil realizovat veškeré zamýšlené oblasti, do kterých jsem se hodlal v souvislosti s územními rozpočty a jejich daňovými složkami pustit. Jistě by stála za úvahu komparace daňových příjmů rozpočtů obcí a krajů (a to i v absolutních číslech), komparace příjmů a výdajů či dokonce srovnání české právní úpravy s úpravou zahraniční, zejména pak slovenskou. Zde se otevírají mnohé možnosti k dalšímu rozvinutí bakalářské práce do podoby práce magisterské či doktorské.

Rozpočty územních samospráv budou vždy předmětem soustředěné pozornosti odborné i laické veřejnosti, neboť v rámci veřejné správy se jedná o záležitost nanejvýše důležitou a pozoruhodnou. Rozpočty obcí musíme zkoumat nejen z důvodů teoretických, ale především z důvodů ryze praktických, které umožní jejich další zefektivnění do budoucna či dokonce nahrazení daňové složky příjmu územního samosprávného celku zcela jiným institutem.

Klíčová slova - Daňové příjmy obcí

Daňové příjmy obcí, Příjmy obcí, Právní úprava daňových příjmů, Zákon č. 243/2000 Sb., Vyhláška č. 232/2007 Sb., De lege ferenda, Rozpočty územních samospráv, Reforma daňových příjmů obcí


Obsah - Daňové příjmy obcí

1. Úvod
2. Příjmy obcí
2.1. Základní principy příjmů územních rozpočtů
3. Právní úprava daňových příjmů obcí
3.1. Předchozí právní úprava
3.2. Zákon č. 243/2000 Sb.
3.3. Analýza současného stavu
3.4. Proměny právní úpravy zákona č. 243/2000 Sb.
3.5. Vyhláška č. 232/2007 Sb.
4. De lege ferenda
4.1. Východiska nové právní úpravy
4.2. Legislativní podoba novely zákona č. 243/2000 Sb.
5. Závěr
Použité prameny

Stažení práce - Daňové příjmy obcí

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0367 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde