Analýza mzdové agendy a osobních nákladů u podnikatelského subjektu

Základní informace - Analýza mzdové agendy a osobních nákladů u podnikatelského subjektu

Název práce: Analýza mzdové agendy a osobních nákladů u podnikatelského subjektu

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 67 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Šárka Houdečková

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Analýza mzdové agendy a osobních nákladů u podnikatelského subjektu

Mzda je peněžním vyjádřením hodnoty poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Do mzdy se zahrnují v paušálních měsíčních částkách všechny sjednané složky mzdy, které chce zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout. Zaměstnavatel je oprávněn provádět srážky ze mzdy jen na základě dohody o srážkách ze mzdy. Ze mzdy se nejprve sráží pojistné na sociální zabezpečení a pojistné veřejného zdravotního pojištění a záloha na daň z příjmů fyzických osob. Mzdy jsou nákladem podniku na výrobu nebo jinou činnost. Osobní náklady se evidují na účtech účtové skupiny 52. Jsou zde zachyceny mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a jiné náklady spojené se zaměstnanci. Zaměstnanecké výhody představují mimoplatové odměňování, a protože představují dodatečná zvýhodnění ke mzdě zaměstnance, měly by být vnímány jako součást celkové odměny. Zaměstnanecké výhody neboli benefity jsou jedním z efektivních způsobů, jimiž se zaměstnavatelé snaží získat a udržet si zaměstnance a současně je motivovat k dobré pracovní kázni a vysokým výkonům. Analýza této diplomové práce potvrzuje, že využití zaměstnaneckých výhod je efektivní především z hlediska nákladových úspor zaměstnavatele na odvodech sociálního a zdravotního pojištění. Z pohledu zaměstnance je nepeněžní hodnota poskytnutých zaměstnaneckých výhod osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti a současně osvobozena od povinnosti odvést z této hodnoty pojistné na zdravotní a sociální pojištění.

Úvod - Analýza mzdové agendy a osobních nákladů u podnikatelského subjektu

„Bez práce nejsou koláče“, jak říká staré pořekadlo. Již od pradávných dob jsou lidé odměňováni za vykonanou práci. Díky legislativnímu pokroku se od té doby stává procedura vyplácení odměn za pracovní výkon složitější a náročnější. Každý podnikatelský subjekt, bez ohledu na rozsah jeho podnikatelské činnosti, je povinen vést účetnictví. Nedílnou součástí účetnictví je mzdové agenda, která se zabývá především nástroji a postupy, pomocí nichž se utváří mzda jednotlivých pracovníků podle předem stanovených kritérií. Činnost mzdové účetní je nejen složitá, ale i velmi odpovědná, s poměrně značnými riziky vyplývajícími z charakteru její práce. Mzda se sjednává především v pracovní smlouvě nebo v kolektivní smlouvě. V širším smyslu je mzdou každá odměna za lidský pracovní výkon. Takovouto odměnou jsou i tzv. zaměstnanecké výhody. V současné době se stávají oblíbeným způsobem odměňování zaměstnanců v mnoha podnikatelských subjektech v České republice. Diplomová práce bude zaměřena především na zachycení osobních nákladů zaměstnavatele při využití rozdílných způsobů dodatečného odměňování zaměstnanců za jejich výkony. Analýza osobních nákladů bude provedena na konkrétné firmě, která poskytne data potřebná pro provedení této analýzy. Závěry diplomové práce by měly firmě napomoci při rozhodování o způsobu odměňování jejích zaměstnanců. V diplomové práci bude snaha o prokázání efektivity zaměstnaneckých výhod a současně snaha o prokázání jejich přínosu pro zaměstnavatele i zaměstnance a naznačit tak příčinu rostoucího trendu používání tohoto způsobu odměňování zaměstnanců. Předkládaná diplomová práce vychází z ustanovení právních předpisů platných k 1. 1. 2006. Mzdové účetnictví prochází každoročně mnohačetnými změnami vzhledem k novelám zákonů týkající se této problematiky, a proto se pracovníci zabývající se problematikou mzdového účetnictví musí neustále vzdělávat a rozšiřovat své znalosti o nové produkty v rámci mzdového účetnictví a personální politiky.

Závěr - Analýza mzdové agendy a osobních nákladů u podnikatelského subjektu

Náplní práce mzdové účetní je nejen velmi odpovědná, ale i relativně složitá činnost s poměrně značnými riziky vyplývajícími z charakteru této práce, neboť problematika mzdového účetnictví je předmětem neustálých legislativních a právních změn, které musí mzdová účetní neustále sledovat a podrobovat se příslušným nařízením. Činnost mzdové účetní je úzce provázána s činností ostatních oddělení v rámci dané společnosti. Tato oddělení by měla spolupracovat neboť určitá rozhodnutí zástupců jiných oddělení je nutné posoudit i z účetního či mzdového hlediska. Takovýmto případem je rozhodování o problematice poskytování zaměstnaneckých výhod. V současné době, je na českém trhu stále více firem, kterým není lhostejná spokojenost svých zaměstnanců a využívají možnosti odměnit tyto pracovníky prostřednictví poskytování zaměstnaneckých výhod. Diplomová práce s ohledem na stanovené dílčí cíle potvrdila, že rostoucí oblíbenost tohoto způsobu odměňování je dána především efektivností benefitů z hlediska daňového i odvodů státu na zákonném pojištění. Cílem diplomové práce byla analýza mzdové agendy a osobních nákladů podniku a analýza dopadu poskytování zaměstnaneckých výhod na tyto osobní náklady a současně na odvody státu zaměstnancem. Na základě provedených analýz bylo prokázáno, že výše osobních nákladů zaměstnavatele jsou mimo jiné ovlivněny způsobem odměňování zaměstnanců. Závěry analýzy prokazují, že pokud zaměstnavatel upřednostní při dodatečném odměnění zaměstnance poskytnutí zaměstnaneckých výhod před peněžním ohodnocením, zvýší tak celkový finanční efekt pro zaměstnance na úkor odvodů do státního rozpočtu. Pokud by však použil zvýšení hrubé mzdy, podíl finančního efektu pro zaměstnance z celkových nákladů zaměstnavatele se sníží. Dílčí analýza diplomové práce potvrdila zvýšený zájem zaměstnanců o zaměstnanecké výhody. Proto je velmi důležité, aby si zaměstnavatel byl vědom potřeb svých pracovníků a vhodně zvolil způsob odměňování tak, aby zaměstnancům přinesl co největší užitek. A tím zajistil jejich spokojenost, neboť pracovní síla je jedním z nejdůležitějších faktorů podnikání. Mzdové účetnictví jako obor má vysoký potenciál, neboť lidé budou stále přicházet, hledat zaměstnání a budou chtít být za svojí práci odměňováni.

Klíčová slova - Analýza mzdové agendy a osobních nákladů u podnikatelského subjektu

Mzda, zaměstnavatel, zaměstnanec, daň z příjmu fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění, osobní náklady, zaměstnanecké výhody, celkové náklady zaměstnavatele, celkový přínos zaměstnance

Obsah - Analýza mzdové agendy a osobních nákladů u podnikatelského subjektu

1. Úvod

2. Cíl Práce a metodika

3. Literární rešerše

3.1 Zaměstnanec a zaměstnavatel podle zákoníku práce

3.1.1 Zaměstnanec

3.1.2 Zaměstnavatel

3.1.3 Pracovní poměr

3.1.4 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

3.1.5 Dovolená na zotavenou podle novely zákoníku práce

3.2 Mzdový systém v podnikatelské sféře

3.2.1 Funkce mzdy

3.2.2 Pojem mzdy

3.2.3 Srážky ze mzdy

3.2.4 Splatnost mzdy

3.3 Zatížení zaměstnance a zaměstnavatele z hlediska platby daní a pojistného

3.3.1 Daň z příjmu fyzických osob

3.3.2 Zdravotní pojištění

3.3.3 Sociální zabezpečení

3.4 Evidence osobních nákladů v podvojném účetnictví

3.4.1 Osobní náklady

3.4.2 Zúčtovací vztahy

3.4.3 Účtování mezd

3.5 Zaměstnanecké výhody

3.5.1 Charakteristika zaměstnaneckých výhod

3.5.2 Přínos pro zaměstnavatele

3.5.3 Přínos pro zaměstnance

3.5.4 Základní kategorie benefitů

3.5.5 Účtování zaměstnaneckých výhod

3.5.6 Rozšířenost zaměstnaneckých výhod

3.5.7 Systém Cafeteria

4. vlastní analýza

4.1. Diskuse

4.1.1 Analýza jednotlivých zaměstnaneckých výhod a jejich finanční dopad na odvody státu

4.1.1.1 Životní pojištění

4.1.1.2 Penzijní připojištění

4.1.1.3 Příspěvek na stravování

4.1.1.4 Poskytnutí nápojů a občerstvení

4.1.2 Průzkum preferencí zaměstnanců

4.1.2.1 Předmět dotazníku

4.1.2.2 Vyhodnocení dotazníků

4.1.3 Analýza osobních nákladů zaměstnavatele při poskytování zaměstnaneckých výhod

4.1.3.1 Charakteristika společnosti

4.1.3.2 Předmět analýzy

4.1.3.3 Analýza osobních nákladů za stávajících podmínek

4.1.3.4 Analýza osobních nákladů při použití finanční odměny

4.1.3.5 Analýza osobních nákladů při použití odměny prostřednictvím zaměstnaneckých výhod

4.2 Vyhodnocení analýzy

5. Závěr

6. seznam literatury

7. Seznam příloh

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde