Analýza informačních povinností pojišťoven a bank v ČR

Základní informace - Analýza informačních povinností pojišťoven a bank v ČR

Název práce: Analýza informačních povinností pojišťoven a bank v ČR

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 40 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

 

Stažení práce - Analýza informačních povinností pojišťoven a bank v ČR

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0364 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Souhrn - Analýza informačních povinností pojišťoven a bank v ČR

Česká národní banka v sobě spojuje vedle vrchnostenské a nevrchnostenské správy i podnikatelskou činnost při nakládání s vlastním majetkem, kdy tato má v majetkoprávních vztazích postavení podnikatele. Je však nepochybné, že Česká národní banka se v zákonem vymezeném rozsahu podílí na výkonu veřejné správy, zejména veřejné správy měnové v postavení vykonavatele veřejné správy.
Funkce banky bank v současné době zahrnuje řadu činností centrální banky, především vedení účtů obchodních bank, na nichž tyto banky udržují své peněžní rezervy, povinné i dobrovolné. Centrální banka je věřitelem poslední instance. To znamená, že obchodní banky mohou od centrální banky žádat výpůjčku zdrojů k financování svých aktivních operací anebo k posílení likvidity v případě jejího ohrožení. Centrální banka také provádí bankovní dohled (dozor, supervizi) nad činností bank (ale také pojišťoven a ostatních sledovaných objektů) a fungováním bankovní soustavy, posuzuje žádosti o udělení povolení působit jako banka a rozhoduje a udělení takové licence. K výkonu své supervize přirozeně potřebuje celou řadu informací, které jí musí být při různých příležitostech a v různých termínech poskytovány.
Česká národní banka plní svou roli integrovaného orgánu regulace a dohledu prostřednictvím činnosti regulatorní, licenční a povolovací a dále dohledových činností, k nimž patří dohled na dálku a kontroly na místě ve finančních institucích a dalších institucích tvořících infrastrukturu kapitálového trhu. Mezi další nástroje integrované regulace a dohledu patří ukládání opatření k nápravě, popřípadě i sankcí v případě zjištění nedostatků a rovněž shromažďování, zpracovávání a vyhodnocování informací, jež slouží k podpoře dohledu a k informování veřejnosti o stavu a vývoji finančního trhu České republiky.
Významnou činností ve výkonu dohledu nad finančním trhem v průběhu roku 2007 v návaznosti na probíhající integraci dohledových činností do ČNB bylo probíhající intenzivní sbližování postupů při výkonu dohledu nad subjekty finančního trhu, racionalizace informačních povinností a zejména příprava na přechod k novému uspořádání dohledu. Od 1. ledna 2008 je při výkonu dohledu v České národní bance aplikován funkcionální model jakožto další krok v integraci dohledových útvarů České národní banky.
V rámci nové organizační struktury je možné lépe sjednotit a harmonizovat postupy a přístupy v oblasti licencí, správních řízení i regulace a též využít synergických efektů v oblasti kontrolních a analytických postupů a jednotlivých podpůrných činností při zajišťování datových výstupů a správy integrovaných informačních systémů.
V této práci budeme sledovat informační povinnosti, které jsou bankám, pojišťovnám a jiným finančním domům ukládány zákonem nebo jinými právními předpisy. Cílem práce potom bude tyto informační povinnosti analyzovat, vybrané instituce co do poskytování informací porovnat a v neposlední řadě se pak pokusit o navržení řešení na sjednocení informačních povinností.

Česká národní banka vykonává jako centrální banka dohled nad bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pobočkami zahraničních institucí elektronických peněz a jinými osobami, které vydávají elektronické peníze, a dále nad bezpečným fungováním bankovního systému, obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, jinými osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, investičními fondy, provozovateli vypořádacích systémů, organizátory trhů s investičními nástroji a dalšími osobami, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu, pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy a dalšími osobami působícími v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění podle zvláštních právních předpisů, bezpečným, spolehlivým a efektivním fungováním platebních systémů podle zvláštního právního předpisu a konečně nad činností jiných osob, které mají povolení podle zvláštních právních předpisů.
Centrální banka ovlivňuje činnost obchodních bank celou soustavou nástrojů měnové politiky, přímých i nepřímých, určováním různých pravidel pro jejich činnost, určováním podmínek pro obchody na peněžním a kapitálovém trhu se zlatem a devizami pro obchody směnárenské, pro provádění platebního styku mezi bankami atd.
Centrální banka provádí kontrolu nad dodržováním právních předpisů vztahujících se na činnost bank, ověřuje oprávněnost a legálnost transakcí bank se zřetelem na ochranu zájmů bankovní klientely i na stabilitu a důvěryhodnost bankovní soustavy ve státě; při zjištění nedostatků v činnosti kterékoli z obchodních bank ukládá opatření k nápravě, eventuelně pokutu či jiné sankce, až po odebrání licence, oprávnění působit jako banka, tedy k zákazu další činnosti dané banky.
V rámci výkonu svého dohledu je Česká národní banka oprávněna k získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle zvláštních právních předpisů a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, ukládání opatření k nápravě a sankcí podle právních předpisů a řízení o správních deliktech a přestupcích.
Česká národní banka vyžaduje k zabezpečení svých úkolů potřebné informace a podklady od bank, poboček zahraničních bank, spořitelních a úvěrních družstev, institucí elektronických peněz a poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence, a dále od dalších osob podléhajících jejímu dohledu (viz výše) i jiných osob, které náleží do sektoru finančních institucí podle práva Evropských společenství, nebo osob, které disponují informacemi potřebnými pro sestavení platební bilance České republiky.
Česká národní banka koordinuje rozvoj bankovního informačního systému v České republice. Za tím účelem stanoví zásady bankovního informačního systému.
Česká národní banka vyžaduje k zabezpečení svých úkolů potřebné informace a podklady od
a) bank, poboček zahraničních bank, spořitelních a úvěrních družstev, institucí elektronických peněz a poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence,
b) dalších osob podléhajících jejímu dohledu (patří sem i pojišťovny, viz § 44 zákona o České národní bance),
c) jiných osob, které náleží do sektoru finančních institucí podle práva Evropských společenství, nebo osob, které disponují informacemi potřebnými pro sestavení platební bilance České republiky.
Právo České národní banky vyžadovat informace podle zvláštních právních předpisů a plnění informační povinnosti těchto osob podle zvláštních právních předpisů tím není dotčeno.
Česká národní banka stanovuje opatřeními vyhlášenými ve Věstníku České národní banky obsah, formu, termíny a způsob sestavování a předkládání informací a podkladů vyžadovaných od osob výše uvedených a organizační a komunikační podmínky pro jejich předávání České národní bance.
Česká národní banka také stanovuje vyhláškou okruh uvedených osob a obsah, formu, termíny a způsob sestavování a předkládání od nich vyžadovaných informací a podkladů.
Pokud předložené informace a podklady neodpovídají stanoveným požadavkům, anebo pokud vzniknou důvodné pochybnosti o správnosti nebo úplnosti předložených informací a podkladů, je Česká národní banka oprávněna vyžádat si odpovídající upřesnění nebo vysvětlení.
Česká národní banka může předávat Českému statistickému úřadu pro statistické účely individuální údaje, které získala k plnění svých úkolů, jestliže je to nezbytné ke splnění závazků z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.
Pozastavme se ještě u složité funkce ČNB jakožto dohližitele nad finančním trhem. Dne 1. 4. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, v jehož důsledku se stala Česká národní banka (ČNB) jediným orgánem dohledu nad finančním trhem. Přijetím tohoto zákona došlo k urychlení integrace státního dozoru nad pojišťovnami, zabezpečovaného dosud Ministerstvem financí (MF), státního dozoru nad kapitálovým trhem, kam patří především obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti a investiční fondy, zabezpečovaného dosud Komisí pro cenné papíry (KCP), a dozorem nad spořitelními a úvěrními družstvy, zabezpečovaného dosud Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ), a k úplnému soustředění dohledu do ČNB.

Ve své bakalářské práci jsem se zaobíral analýzou a komparací informačních povinností některých institucí sledovaných centrální bankou. Účelem mé práce nebylo obsáhnout veškeré informace, které Česká národní banka čerpá od sledovaných subjektů, nýbrž obecná charakteristika, dále analýza informačních povinností tří typově velmi důležitých institucí – bank, pojišťoven a penzijních fondů.
Zpracování této práce předcházelo dlouhé a náročné studium souvisejících pramenů, mezi kterými z pochopitelných důvodů figurovaly zejména zákony a vyhlášky ministerstva financí (z důvodu úzkého zaměření tématu takřka neexistuje relevantní odborná literatura), ale také opatření České národní banky.
Práce s informacemi je vždy náročná a práce s informacemi o informacích je o to náročnější. Po studiu pramenů jsem zvolil dle mého soudu nejvhodnější systematické rozvržení své bakalářské práce, která se po teoretickém úvodu zaměřuje na analýzu informačních povinností zmíněných tří subjektů; jak z celé práce jistě jasně vyplývá, je třeba tyto informační povinnosti členit na periodické (obvykle ve formě pravidelných výkazů) a dále na „nahodilé“ (v jejichž případě vznikne informační povinnost k České národní bance v okamžiku, kdy nastane jistá zákonem předvídaná skutečnost). Nahodilé informační povinnosti jsou obvykle obsaženy v právních předpisech vyšší právní síly a jejich obsah či charakter je mnohem rozmanitější a variabilnější než u těch periodických. Ve shromáždění, roztřídění, systemizaci a prezentaci těchto dat spočívala deskriptivní (či analytická) část mé práce.
Závěrečná část mé bakalářské práce má komparativní charakter. Přistoupil jsem ke srovnávání periodických informačních povinností pojišťoven a penzijních fondů a to z důvodu (jak naznačeno shora) jejich přiměřené srovnatelnosti. Obě tyto instituce jsou totiž co do míry periodických informačních povinností totožné, v mnohých svých rysech jsou pak shodné, ovšem mohli jsme označit i velmi zajímavé odlišnosti. Pakliže bychom zvolili ke srovnání jiné subjekty – například banku a pojišťovnu – museli bychom shledat, že rozsah i obsah souvisejících informačních povinností je do značné míry rozdílný, ba nesrovnatelný.
Vlastní invenci a představivost jsem pak použil v kapitole, kde jsem se pokusil navrhnout vlastní řešení unifikace informačních povinností, které je nutno plnit vůči České národní bance. Tento smělý návrh jsem si dovolil učinit poté, co jsem shledal jako moc spletitá a nepřehledná je informační síť směřující k centrální bance. Domnívám se také, že ke komplikovanosti situace vykazování informačních povinností značně přispěla legislativa Evropské unie, které se také promítla do našeho zákonodárství; mezi těmito předpisy figuruje především nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou definuje fyzické a právnické osoby, na které se vztahuje zpravodajská povinnost (tzv. referenční zpravodajský soubor), režim mlčenlivosti a odpovídající opatření pro zajištění jejich plnění podle čl. 5.4 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky či nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů.
Již jsem se zmínil, že tato práce nemohla beze zbytku obsáhnout a popsat veškeré informační povinnosti veškerých sledovaných subjektů; otevírají se další výše naznačené možnosti, jak tuto práci eventuelně rozšířit či doplnit.

 

Klíčová slova - Analýza informačních povinností pojišťoven a bank v ČR

Informační povinnosti pojišťoven, zákonná informační povinnost, periodická informační povinnost, informační povinnosti bank, informační povinnosti penzijních fondů, sjednocení informačních povinností

 

Obsah - Analýza informačních povinností pojišťoven a bank v ČR

1. Úvod
2. Dohled ČNB a informační povinnost
3. Informační povinnosti pojišťoven
3.1. Zákonná informační povinnost
3.2. Periodická informační povinnost
4. Informační povinnosti bank
4.1. Zákonná informační povinnost
4.2. Periodická informační povinnost
5. Informační povinnosti penzijních fondů
5.1. Zákonná informační povinnost
5.2. Periodická informační povinnost
6. Komparace a analýza rozdílů periodických povinností
pojišťovny a penzijního fondu
6.1. Výkazy
6.2. Aktiva
6.3. Pasiva
7. Návrh na řešení sjednocení informačních povinností
8. Závěr
9. Použité prameny
10. Příloha

 

Stažení práce - Analýza informačních povinností pojišťoven a bank v ČR

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0364 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde